Finančný manažment

Finančný manažment, alebo finančné riadenie je subjektívne ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, tiež alokáciou peňazí do …

Proces PR

PR proces môžeme definovať, ako postupnosť krokov, ktoré je potrebné dodržiavať. Vychádzame z nich pri vykonávaní jednotlivých PR aktivít. Prieskum – získanie všetkých relevantných informácií …

Marketingový plán

Marketingový plán je jeden z najdôležitejších výstupov marketingového procesu. Obsah marketingového plánu: 1. Prehľadné zhrnutie a timing Prehľadné zhrnutie a timing predstavuje stručný prehľad navrhovaného …

Marketingové plánovanie

Charakter a obsah marketingového plánovania Plánovanie je projektovanie budúcnosti organizácie. Plány pomáhajú stanovovať ciele a spracovať stratégie na ich dosiahnutie. Plánovanie okrem toho: pomáha koordinovať …

Marketingová analýza

Marketingová analýza predstavuje analýzu podniku, trhu a zákazníka, pričom cieľom je pripravenie podkladov potrebných pre plánovanie marketingovej stratégie. Pomocou marketingovej analýzy získava každý podnik prostriedok, ktorý na …

Spotrebné trhy

Pred prípravou vlastných marketingových plánov musia firmy analyzovať spotrebiteľské trhy a správanie sa spotrebiteľov. Spotrebiteľským trhom sa rozumie súhrn všetkých jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú …

Strategický marketing

Marketingová stratégia Stratégia je základná úloha manažmentu organizácie, ktorá zahrňuje rozvoj a prispôsobovanie podnikateľských aktivít organizácie vzhľadom na meniace sa podmienky trhu (príležitosti, hrozby). Marketingová stratégia …