Analýza ziskovosti podniku

Oblasti skúmania finančnej analýzy Analýza ziskovosti patrí medzi hlavné oblasti skúmania finančnej analýzy. Finančná analýza analyzuje finančné stránky podniku: hospodársky výsledok – analýza hospodárskeho výsledku …

Finančné ciele

Podnik si môže stanoviť široké (všeobecné finančné ciele) a špecifické ciele (konkrétne finančné ciele). Neustály rast trhovej hodnoty sa považuje za základný – široký cieľ …

Kapitálový rozpočet podniku

Kapitálový rozpočet súčasť dlhodobého finančného plánu podniku súčasť predinvestičnej prípravy projektu súčasť UNIDO prognóza kapitálových výdavkov a očakávaných peňažných príjmov ? náročnosť jeho zostavenia: 1. …

Finančný manažment

Finančný manažment, alebo finančné riadenie je subjektívne ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, tiež alokáciou peňazí do …

Financie

Definícia pojmu financie Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných …

Podnikanie

Podnik V trhovej ekonomike je základným subjektom podnikania podnik, ktorý má svoje typické znaky a vlastnosti. Existencia podniku je časovo ohraničená životným cyklom podniku. Podnikanie …

Finančný manažment

Finančný manažment je činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov t.j. financovaním, alokovaním peňazí rôznych foriem nepeňažného majetku t.j. investovaním …