Podnikanie

Podnik

V trhovej ekonomike je základným subjektom podnikania podnik, ktorý má svoje typické znaky a vlastnosti. Existencia podniku je časovo ohraničená životným cyklom podniku. Podnikanie definuje Obchodný zákonník: Podnikom sa pre účely  zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.

Podnik tvoria:

 • veci
 • majetkové práva
 • nehmotné práva (obchodné meno, povesť, postavenie na trhu, know-how)
 • osobné zložky (štruktúra a kvalifikácia pracovníkov)

Podnik je ekonomicky a právne samostatná podnikateľská jednotka, existujúca za účelom podnikania. Viac sa o podnikaní dočítate v sekcii Podnik a podnikanie.

Znaky podniku

Základnými znakmi podniku sú:

 • kombinácia výrobných faktorov,
 • hospodárnosť podnikateľskej činnosti,
 • finančná rovnováha.

Podnikanie

Podnikanie je ľudská činnosť, ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike. Základnou právnou formou, ktorá upravuje podstatu a znaky podnikania v SR, je Obchodný zákonník. Obchodný zákonník vymedzuje podnikanie ako sústavnú činnosť, vykonávanú samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Znaky podnikania

K najdôležitejším znakom podnikania podľa súčasnej teórie patria:

 • samostatné konanie hospodárskych subjektov,
 • smelosť, vynachádzavosť,
 • Iniciatívnosť
 • novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri dosahovaní cieľov,
 • schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty,
 • ochota preberať a znášať hospodárske riziká.

Predpoklady podnikania

Objektívne predpoklady podnikania sú vytvárané trhovou ekonomikou, ktorá by mala stimulovať podnikanie tým, že umožní využiť ekonomické príležitosti všetkým tým, ktorí chcú v uvedenom odbore podnikať. Sú to príležitostí, ktoré vznikajú z interakcií medzi podnikateľom, zákazníkmi, konkurentmi, finančnými partnermi, kooperujúcimi podnikmi a pod.

K subjektívnym predpokladom podnikania patria individuálne vlastnosti schopné realizovať určitý druh podnikania. Závisia od človeka, jeho schopnosti, pripravenosti, ale aj motivácie na podnikanie.

Podnikateľ

Nositeľom podnikateľských aktivít je podnikateľ – subjekt podnikania. Pre podnikateľa je typické, že vkladá do podnikania finančné zdroje, znáša riziko, zodpovednosť, je zainteresovaný na zhodnocovaní vloženého kapitálu a je vo svojej aktivite nezávislý.

Definícia podnikateľa

Podľa Obchodného zákonníka sa za podnikateľa považuje osoba (právnická alebo fyzická), ktorá:

 • je zapísaná v obchodnom registri,
 • podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • je fyzická osoba, ktorá uskutočňuje poľnohospodársku výrobu a je pre jej výkon evidovaná.

Klasifikácia a typy podnikov

Podniky podľa formy vlastníctva

 • Súkromné podniky tvoria základ trhového hospodárstva. Majú presne určeného vlastníka. Vyskytujú sa najčastejšie.
 • Verejné podniky – podniky vo verejnom vlastníctve zakladá štát alebo orgán územnej samosprávy. Verejné podniky najčastejšie poskytujú všeobecne prospešné služby (dodávky elektriny, plynu).
 • Zmiešané podniky – sú kombináciou verejných a súkromných podnikov. Časť majetku vlastnia súkromné osoby, časť vlastní štát.

Podniky podľa zdrojov financovania

 • Ziskové podniky sa zameriavajú na vytváranie zisku. Po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zákona môžu podniky použiť zisk na rozvoj podniku. Zisk je nevyhnutný na ich existenciu.
 • Neziskové organizácie nie sú zamerané na tvorbu zisku. Zameriavajú sa na služby pre obyvateľov /zdravotné, vzdelávacie/.

Podniky podľa charakteru výkonov

 • Výrobné podniky – ťažobné podniky, energetické podniky, strojárske podniky…
 • Podniky služieb – obchodné podniky, banky a poisťovne, dopravné podniky..

Podniky podľa veľkosti

 • Mikropodniky majú od 0-9 zamestnancov, pôsobia v oblasti remesiel, obchodu.
 • Malé podniky majú do 49 zamestnancov, pôsobia v oblasti obchodu, tam kde sa nevyžaduje veľkovýroba.
 • Stredné podniky zamestnávajú do 249 zamestnancov. Pôsobia v oblastiach spracovateľského priemyslu.
 • Veľké podniky zamestnávajú 250 a viac zamestnancov. Je to najzložitejší typ podnikov, v ktorých často prichádza najskôr k spracovaniu surovín, k výrobe, polovýrobkom a až potom k výrobe hotových výrobkov.

O malom a strednom podnikaní nájdete mnoho ďalších informácií v sekcii Malé a stredné podnikanie.

Podniky podľa právnej formy podnikania

Podnikateľský plán a plánovanie

Firemné plánovanie je možné definovať ako proces vytýčenia cieľov podniku, vymedzenie zdrojov a určenie postupov na dosiahnutie vytýčených cieľov. Plánovanie ako proces zahŕňa vytýčenie cieľov, stanovenie prostriedkov na dosiahnutie cieľov, určenie ciest a spôsobov na dosiahnutie cieľov. Výsledkom plánovania je plán, ktorý je účelovo zameraný na cieľ organizačnej jednotky podnikateľského subjektu a na stanovenie postupov a prostriedkov, ako ho v stanovenej lehote a na požadovanej úrovni dosiahnuť. Plánovanie na strategickej úrovni nazývame Strategické plánovanie.

Podnikateľský plán (nazýva sa aj podnikateľský zámer) je písomný dokument, štúdia rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Zobrazuje celkové podnikateľské aktivity za časové obdobie, na ktoré sa podnikateľský plán vypracováva. Ide prakticky o interný plánovací nástroj a v sektore malých a stredných podnikov je to obyčajne jediný plánovací dokument. Podnikateľský plán plní 3 základné úlohy:

 1. odráža podnikové ciele
 2. vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoji firmy
 3. odráža kvalitu riadenia firmy

Podnikanie v Európskej únii

Európska únia poskytuje podnikom obrovský trh na území 27 členských krajín. V rámci jednotného trhu EÚ je obchodovanie v Európe skoro také jednoduché, rýchle a lacné ako obchodovanie na domácom trhu. Prečítajte si rady a odporúčania, ako začať podnikať a ako si uľačiť administratívu a podnikateľské nápady, v čom podnikať. Nadnárodné právne formy podnikania v EÚ a ďalšie informácie nájdete v článku Ako začať podnikať v Európskej únii.

Podnikovohospodárske vedy a mikroekonómia

Vedná disciplína, ktorá skúma jednotlivé subjekty a ich správanie, sa nazýva mikroekonómia. Subjektmi mikroekonómie sú spotrebitelia a firmy. Ďalšími oblasťami skúmania podnikového hospodárstva sú:

[alert]

Články v kategórii Podnikanie

Články z kategórie Podnikanie nájdete na stránke Odborné články: Podnikanie.[/alert]
[alert]

Články v kategórii Organizácie

Články z kategórie Organizácie nájdete na stránke Odborné články: Organizácie.[/alert]

Komentáre k článku Podnikanie (1)

 1. Teraz, keď už poznáte druhy financovania a podstatu podnikania vám chýba jedine nápad na podnikanie. Inšpirovať sa môžete v najväčšej databáze podnikateľských nápadov v Česku a na Slovensku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥