Interný marketing poisťovne

Súčasťou marketingu v poistnej spoločnosti je vytvorenie koncepcie interného marketingu, ktorá tvorí súčasť marketingového plánu celého podniku. Interný marketing znamená, že podnik musí efektívne pripravovať …

Marketingový plán

Marketingový plán je jeden z najdôležitejších výstupov marketingového procesu. Obsah marketingového plánu: 1. Prehľadné zhrnutie a timing Prehľadné zhrnutie a timing predstavuje stručný prehľad navrhovaného …

Marketingové plánovanie

Charakter a obsah marketingového plánovania Plánovanie je projektovanie budúcnosti organizácie. Plány pomáhajú stanovovať ciele a spracovať stratégie na ich dosiahnutie. Plánovanie okrem toho: pomáha koordinovať …

Marketingová analýza

Marketingová analýza predstavuje analýzu podniku, trhu a zákazníka, pričom cieľom je pripravenie podkladov potrebných pre plánovanie marketingovej stratégie. Pomocou marketingovej analýzy získava každý podnik prostriedok, ktorý na …

Spotrebné trhy

Pred prípravou vlastných marketingových plánov musia firmy analyzovať spotrebiteľské trhy a správanie sa spotrebiteľov. Spotrebiteľským trhom sa rozumie súhrn všetkých jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú …

Strategický marketing

Marketingová stratégia Stratégia je základná úloha manažmentu organizácie, ktorá zahrňuje rozvoj a prispôsobovanie podnikateľských aktivít organizácie vzhľadom na meniace sa podmienky trhu (príležitosti, hrozby). Marketingová stratégia …

PUBLIC RELATIONS

Verejnosť je akákoľvek skupina, ktorá má záujem o firmu alebo ovplyvňuje schopnosti firmy dosiahnuť stanovený cieľ. PR predstavujú radu programov, zameraných na propagáciu firmy, bránenie …

Marketing

Definícia marketingu Marketing je vo všeobecnosti chápaný ako podnikateľská metóda, ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a systematicky sa o …