Marketing služieb a cestovného ruchu

Cestovný ruch

Cestovný ruch môžeme definovať ako cestovanie osôb, ktoré sa na prechodný čas vzdialili z miesta bydliska, aby sa inde zdržiavali pre uspokojenie životných a kultúrnych potrieb alebo osobných prianí najrôznejšieho druhu, pričom vystupujú iba ako spotrebitelia hospodárskych a kultúrnych statkov. Cestovný ruch (hovorí sa o priemysle cestovného ruchu) má hrubý podiel na tvorbe HDP (hlavne aktívny).

Služby

Služba je akákoľvek činnosť alebo schopnosť, ktorú môže jedna strana ponúknuť druhej. Služba je svojou podstatou nehmotná a nevytvára žiadne hmotné vlastníctvo. Poskytovanie služby môže byť, ale nemusí, spojené s hmotným produktom (spojitosť služieb a výrobkov). Členenie služieb nájdete na stránke Klasifikácia a rozdelenie služieb.

Špecifiká pre marketing služieb

Marketing cestovného ruchu – obecné a súvisiace špecifiká v marketingu cestovného ruchu:

Obecné špecifiká v marketingu služieb

 1. nehmotný charakter služieb
 2. miestna a časová viazanosť služieb
 3. pominuteľnosť služieb
 4. zvláštne distribučné cesty = v cestovnom ruchu – celý systém dodávky zákazníka je daný cestovnou kanceláriou a ide tu o distribúciu zákazníka. Samotné poskytovanie služieb – v inej rovine sa pohybuje zákazník a v inej poskytovateľ služieb (kuchyňa – distribútorom je čašník). Firmy služieb majú svoje distribučné cesty.
 5. podmienenosť nákladov = je daná vnútornými a vonkajšími podmienkami všeobecne. Je daná sezónnosťou – týždenná, podľa ročných období (lôžková kapacita hotelov)
 6. viazanosť služieb na ich poskytovateľov

Súvisiace špecifiká v marketingu služieb

 • pomerne úzke vymedzenie marketingových činností
 • nedostatočné oceňovanie marketingových zručností
 • rozdielna organizačná štruktúra
 • nedostatok údajov o výkonnosti konkurencie
 • dopad vládnej regulácie
 • obmedzenia príležitosti pre neziskové firmy

Špecifické zvláštnosti služieb cestovného ruchu

 • kratšia expozitúra služieb oproti hmotným výrobkom
 • výraznejší vplyv psychiky a emócií pri nákupe služieb
 • väčší význam vonkajšej stránky poskytovania služieb
 • väčší dôraz kladený na imidž a úroveň
 • premenlivejšie distribučné cesty
 • väčšia závislosť na komplementárnych firmách (v cest. ruchu poskyt. služieb – ubytovanie je viazané na inú samostatnú firmu napr autopožičovňu)
 • je tu kopírovanie služieb – nie je patentová ochrana služieb
 • veľký dôraz na propagácii mimo sezóny

Charakteristika systému cestovného ruchu

Definícia systémového prístupu

Systém je súbor vzájomne prepojených častí, ktoré sa spoločne usilujú o dosiahnutie spoločného cieľa. Cestovný ruch uspokojuje potreby zákazníka tak, že ide za ním. Existuje makrosystém a mikrosystém. Mikrosystém je systém obchodovania jednotlivých firiem v cestovnom ruchu.

Cestovný ruch tvoria ubytovacie služby, stravovacie služby, zážitky a cestovanie / turistika:

Ubytovacie služby

 • hotely
 • motely
 • turistické ubytovne
 • strediská cestovného ruchu
 • kempy
 • parky

Viac informácií nájdete na stránke Ubytovacie zariadenia a hviezdičky

Stravovacie služby

Inštitucionálne stravovacie služby (financované zo štátneho rozpočtu):

 • zdravotníctvo
 • školstvo
 • armáda
 • podniky
 • nápravné zariadenia
 • školské stravovanie
 • športové kluby

Komerčné stravovacie služby:

 • reštaurácie
 • hotelové stravovanie
 • maloobchodné prevádzky
 • závodné stravovanie
 • snack bary
 • bary
 • stravovanie na lodi

Viac informácií nájdete na stránke Pohostinstvá a stravovanie a tiež na stránke Poradie jedál v jedálnom lístku.

Cestovný ruch a turistika

 • maloobchodné predajne
 • rekreačné strediská
 • cestovné kancelárie
 • podnikateľské subjekty

Ostatné služby cestovného ruchu

Charakteristika systému cestovného ruchu

 • Je to otvorený systém (otvorenosť) – systém je dynamický, vznikajú vždy nové spôsoby aplikácie marketingových činností. Osobitosti v marketingu sú konkurenčnou výhodou pre cestovný ruch. Cestovný ruch sa má zdokonaľovať – prichádzať s novými produktami.
 • Komplexnosť a rôznorodosť. Komplexnosť – všetky firmy zabezpečujú priania zákazníkov komplexne. Rôznorodosť – existuje veľké množstvo malých firiem, ale existujú aj medzinárodné organizácie, ktoré sú kapitálovo prepojené.
 • Zodpovednosť. Trh cestovného ruchu sa neustále mení a zodpovedný prístup k plneniu úloh dáva cestovnému ruchu silu na prežitie – silný konkurenčný tlak. Firma musí realizovať informačne späté väzby (informácie o zákazníkovi,…).
 • Vnútorná závislosť. Existuje vnútorná závislosť celého odvetvia alebo vo firme.
 • V odvetví – musí existovať súhra samostatných firiem (ktoré súvisia s cestou). Činnosť 1 firmy závisí od činností iných firiem. Každý štát má riadiace orgány, kde sa zabezpečujú podmienky rozvoja cestovného ruchu (štát má na ňom záujem). slovenská republika získava na cestovnom ruchu niekoľko desiatok miliárd dolárov.
 • Konflikt a nesúlad. Každý člen vnáša do vzájomných vzťahov „to svoje“ – dochádza ku konfliktom. Systém cestovného ruchu vo firme by mal zabraňovať konfliktom a eliminovať konflikty od zákazníkov. Konkurenčný boj je zdrojom konfliktov a tiež dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Konflikty vznikajú aj vo vnútri firmy.

Marketingový systém cestovného ruchu

Model marketingového systému cestovného ruchu – okruh činností (uzatvorený):

 1. Kde sa nachádzame – ide o aktivizáciu súčasného stavu firmy
 2. Kde chceme byť – ujasniť si a vytýčiť ciele
 3. Ako sa tam dostaneme – prostriedky, možnosti dosiahnutia cieľa
 4. Ako zabezpečíme, že sa tam dostaneme – konkrétne prostriedky dosiahnutia cieľa
 5. Ako zistíme, že sme sa tam dostali – identifikačné znaky

Základy marketingového systému

 • Strategické marketingové plánovanie – cesta, postup dosiahnutia cieľov. Dynamický rozvoj vo firme (neustále zmeny) – potreba dlhodobého plánovania (5-10 rokov). Tvorba možných marketingových plánov, ktoré súvisia s dlhodobými plánmi.
 • Marketingová orientácia – má byť orientácia na zákazníka
 • Rozdiel marketingových výrobkov a služieb
 • Poznanie správania sa zákazníka – iné prístupy k rôznym zákazníkom (Angličan, Američan,…)

Distribučný systém cestovného ruchu

Aj cestovný ruch má distribučný systém. Otázkou je, ktorý spôsob dodávky služieb bude pre zákazníka najlepší? Neexistuje fyzická distribúcia. Všetky služby cestovného ruchu sa poskytujú zákazníkom priamo alebo nepriamo. Jedinečnosť služieb cestovného ruchu spočíva vo vplyve, ktorý má na zákazníka daná firma.

Distribučný mix v cestovnom ruchu

Distribučný mix v cestovnom ruchu je kombinácia priamych a nepriamych distribučných ciest, ktoré firmy používajú za účelom, aby vyvolali povedomie o svojej existencii a aby zabezpečili a dodali služby.

Priama distribúcia

Samotná firma v cestovnom ruchu preberá všetku zodpovednosť za propagáciu, za zabezpečovanie a poskytovanie služieb zákazníkom.

Nepriama distribúcia

Časť zodpovednosti za propagáciu, zabezpečuje a poskytuje služby prenesená na jednu alebo viac firiem (teda na sprostredkovateľov).

Sprostredkovatelia v cestovnom ruchu

 1. Maloobchodníci v cestovnom ruchu (cestovné kancelárie) – činnosť nie je náročná z hľadiska kapitálu, trh sa buduje
 2. Veľkoobchod so zájazdmi – poslanie získať možnosti na poskytovanie služieb, zabezpečovanie propagácie pre malé firmy.
 3. Touroperátor – realizuje služby cestovnej kancelárie + zabezpečuje aj dopravu + líši sa od veľkoobchodníka.
 4. Združenia manažérov cestovného ruchu a cestovných kancelárií – vo svete aj na Slovensku – poslanie je vytvorenie podmienok pre cestovný ruch a nové trendy vývoja.
 5. Organizátori zájazdov za odmenu
 6. Organizátori konferencií a vedeckoodborných seminárov – zabezpečujú aj bezpečnosť účastníkov konferencií.

Verejnosť marketingu služieb

Verejnosť marketingu služieb a cestovného ruchu tvorí vnútorná a vonkajšia verejnosť.

Vnútroná verejnosť

 1. zamestnanci
 2. odbory
 3. akcionári

Vonkajšia verejenosť

 1. zákazníci
 2. komplementárne organizácie
 3. konkurenti
 4. odborové spoločenstvá
 5. miestne spoločenstvá
 6. vláda
 7. médiá
 8. finančná sféra
 9. vzdelávacie inštitúcie MS a CR

Etapy strategického riadenia marketingu služieb

Strategické riadenie marketingu služieb zahŕňa tieto etapy:

 1. Poznanie trhu, okolia a kľúčových vzťahov
  • analýza zákazníkov
  • analýza konkurencie
  • kľúčové vzťahy
 2. Identifikácia podnikateľského zámeru
  • definovanie poslania
  • cieľové segmenty
  • umiestnenie na trhu
 3. Marketingový mix služieb
 4. Rozvoj a marketingový plán
  • strategický kontext
  • situačná analýza
  • marketingová stratégia
  • alokácia zdrojov a monitoring

Prístupy k cenotvorbe

 1. nevedecký – konkurenčný prístup k cenotvorbe – nasledovanie trhových vodcov, intuitívny, zo skúsenosti
 2. vedecký prístup k cenotvorbe – cieľová, cenové zľavy a diskriminácia, propagačná tvorba cien, tvorba cien prirážkou, stanovenie cien nových výrobkov, šitie ceny na mieru, s ohľadom na psychologické vplyvy a vplyvy nepárnych čísiel, cenové zvýhodnenie
 3. mnohoúrovňový prístup k cenotvorbe

Základy marketingu služieb a cestovného ruchu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥