Financie

Definícia pojmu financie Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných …

Podnikanie

Podnik V trhovej ekonomike je základným subjektom podnikania podnik, ktorý má svoje typické znaky a vlastnosti. Existencia podniku je časovo ohraničená životným cyklom podniku. Podnikanie …

Strategický cyklus

Strategický cyklus Celý strategický cyklus možeme naplánovať do týchto bodov: Základné premisy Situačné analýzy Určenie stratégie Realizácia stratégie Kontrola stratégie Stanovenie základných premis (predpokladov) Každý …

Personálny manažment

Personálny manažment a) formovanie a rozvoj personálu Zabezpečovnaie kvalitatívnej a kvantitatívnej potreby personálu Personálne plánovanie Analýza práce Vyhľadávanie a výber zmestnancov Príjímnie a adaptácia zamestnancov …

Podnik a jeho znaky

1.3Podnik a jeho znaky Stretávame sa s reprodukovaním podstaty podniku podľa E.Gutenberga, ktorý charakterizuje podstatu priemyselného podniku pomocou nasledujúcich všeobecných znakov. Kombinácia výrobných faktorov ide …

PLÁNOVANIE

PLÁNOVANIE Je manažérska funkcia, ktorá zahŕňa definovanie cieľov, formulovanie stratégií pre dosiahnutie daných cieľov a spracovanie plánov pre koordináciu a integráciu jednotlivých činností. Dôvody plánovania: …

Finančný manažment

Finančný manažment je činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov t.j. financovaním, alokovaním peňazí rôznych foriem nepeňažného majetku t.j. investovaním …

Business Inteligence

Business Inteligence Aplikačná oblasť, ktorá je zameraná hlavne na analýzu veľkých objemov dát a vyvodzovanie podstatných záverov pre strategické rozhodovanie. Pozostáva zo zložiek DW (Data …