PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Podnikateľský plán – písomná forma, štúdia rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Zobrazuje celkové podnikateľské aktivity za časové obdobie, na ktoré sa podnikateľský plán vypracováva. Ide prakticky o interný plánovací nástroj a v sektore MSP je to obyčajne jediný plánovací dokument.
Podnikateľský plán plní 3 základné úlohy:
1. odráža podnikové ciele
2. vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoji firmy
3. odráža kvalitu riadenia firmy

Existuje niekoľko dôvodov, kvôli ktorým sa podnikateľský plán zostavuje:
a) pred začatím podnikateľskej činnosti
b) pred zavedením nového produktu na trh
c) pri expanzii na nové trhy
d) pri zmene vlastníka firmy
e) pri fúzii s iným podnikom
f) pri zmenách trhovej situácie (dopytu, cien, konkurencie, ……)
g) pri hľadaní cudzích finančných zdrojov (od investorov, finančných inštitúcií)

Podnikateľský plán plní teda 2 základné funkcie:
vnútorná funkcia: podnikateľský plán je súčasťou riadenia a kontroly firmy, vypracováva sa v globálnych ukazovateľoch výstupov v časovom horizonte mesačnom, štvrťročnom a ročnom. Slúži ako “domáci“ dokument.
vonkajšia funkcia: podnikateľský plán slúži na prezentáciu firmy navonok, vypracováva sa pre veriteľov, investorov, obchodných partnerov, podielničke spoločnosti

Z formálneho hľadiska:
– podnikateľský plán by mal mať 20-30 strán bez príloh
– titulná stránka – názov firmy, logo, právna forma, sídlo, meno a adresa majiteľa firmy, dátum vypracovania (mesiac + rok), číslo kópie (počet verzií – optimistická a pesimistická)
– prehlásenie o pravdivosti a dôveryhodnosti údajov a o zákaze šírenia týchto údajov neoprávneným osobám
– obsah kapitol s očíslovaním strán
– prílohy: grafy, diagramy, tabuľky, technické parametre, propagačné materiály, výkresová dokumentácia, profesné životopisy kľúčových osobností, predbežné dodávateľsko-odberateľské zmluvy
– mäkké väzby (nie na pevno)

Z obsahového hľadiska:
– podnikateľský plán by mal byť stručný, prehľadný, presný, so všeobecnými náležitosťami
– rozlišovať medzi skutočnými a plánovanými údajmi
– nevyhýbať sa zmienkam o negatívnych aspektoch a rizikách
– pri štatistikách, prieskumoch, …… sa odporúča uviesť zdroj
– podnikateľský plán by mal obsahovať minimálne tieto kapitoly:

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥