Obsah podnikateľského plánu

Obsah podnikateľského plánu
1. prehľad základných informácií
2. podnik
3. produkt, služby
4. trhy
5. konkurencia
6. marketing a trhová stratégia
7. umiestnenie podniku, výroba, administratíva
8. organizácia a riadenie podniku
9. analýza rizík
10. financie

1. prehľad základných informácií:

– účel vypracovania plánu
– podnikateľská idea podniku
– oblasť pôsobenia a poskytované produkty (služby)
– marketingová a predajná politika
– trhový potenciál a vývoj trhu
– riadiaci pracovníci a ich kvalifikácia
– konkurenčné prednosti podniku a jeho stratégia
– potreba finančných zdrojov

2. podnik:

– história firmy: – založenie firmy
– pôvodný cieľ podniku
– vývoj podniku (zmeny stratégie)
– najväčšie úspechy a neúspechy
– súčasná situácia: – právna forma
– vlastnícka štruktúra
– základne ukazovatele
– silné a slabé stránky
– pri zakladaní podniku: – zakladateľská idea
– skúsenosti majiteľa
– novosť podnikateľskej idey

3. produkt a služby:

– popis výrobkov a služieb
– aké potreby uspokojujú
– aký úžitok prinášajú zákazníkom
– kvalita a parametre produktov

4. trhy:

– veľkosť trhu (trhová kapacita, potenciál)
– štruktúra trhu
– cieľové segmenty podniku
– nákupné motívy a očakávania
– medzery na trhu
– konkurenčné faktory na trhu (cena, kvalita, služby, dodania, pohotovosť, …)
– postavenie podniku na trhu
– štruktúra “produkty/trhy“
– trhový podiel podniku
– trhová prognóza

5. konkurencia:

– intenzita konkurencie
– súčasní konkurenti
– konkurenčné produkty
– potenciálni konkurenti

6. marketing a trhová stratégia:

– cieľové segmenty budúcnosti
– rastový potenciál
– jadro marketingovej stratégie
– hlavné marketingové nástroje
– výrobková politika
– cenová politika
– distribúcia a formy predaja
– komunikačná politika
– marketingové ciele (plán odbytu, plán obratu, plán výnosov – nie sú povinné)

7. umiestnenie podniku:

– sídlo firmy a jej časti
– výhody a nevýhody stanoviska
– zodpovedá budúcim požiadavkám?
– predpokladá sa jeho zmena?

8. výroba a administratíva:

– výrobný program
– výrobné postupy
– technológia
– náklady a kalkulácie
– kapacity a úzke miesta
– rozširovanie výrobných kapacít
– pracovníci (štruktúra, kvalifikácia)
– subdodávky
– dodávatelia (možnosť výberu, dodacie lehoty, podiel dovozu, cenový vývoj surovín, polotovarov, služieb)
– administratíva (služby, spracovanie účtovníctva, kapacity)

9. organizácia riadenie podniku:

– riadiaci pracovníci (kvalifikácia, odmeňovanie, neobsadené pozície)
– organizačná štruktúra
– zamestnanci (hrubé mzdy, náplň práce)

10. analýza rizík:

– interné riziká
– externé riziká (trhové a ekonomické riziká, ekologické, prirodzené, právne, politické)
– spôsoby zabezpečenia (poistenie, opatrenia na zmenšenie, resp. odstránenie rizika, znášanie rizík bez opatrení)
– spôsoby zabezpečenia závisia od rôznych faktorov (od charakteru rizika, veľkosti možnej škody, pravdepodobnosti vzniku škody, nákladov na poistenie, ……)

11. financie:

– plánovaná počiatočná súvaha
– plánovaný výkaz ziskov a strát
– cash-flow (nepriama metóda)
– plán príjmov a výdavkov
– rentability (VK, tržieb, N, CK)
– plán hospodárskeho výsledku
– plán likvidity

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥