Vývojové etapy strategického riadenia

Vývojové fázy (etapy) strategického riadenia a rozvoj teórie a praxe strategického riadenia. Vývojové fázy strategického riadenia sú:

 • dlhodobé plánovanie
 • strategické plánovanie
 • systém strategického riadenia
 • strategické riadenie založené na zmene
 • spolupracujúce stratégie, hyperkonkurencia
 • integrované strategické riadenie

Dlhodobé plánovanie

 • 50. – 60. roky 20. storočia
 • bolo pre ňu príznačné využívanie metód dlhodobého plánovania
 • toto obdobie sa vyznačovalo stabilnými vonkajšími podmienkami a dostatkom zdrojov,
 • prvá fáza je založená na finančnom plánovaní,
 • podniky kladnú dôraz na zostavovanie ročných rozpočtov a krátkodobých plánov,
 • rozpočty stanovujú nákladové limity pre príslušné činnosti,
 • ide o krátkodobé plánovanie orientované do vnútra podniku, preferuje finančné ukazovatele, neustále sledovanie výnosov a nákladov.

Strategické plánovanie

 • koniec 60. rokov a začiatok 70. rokov 20. storočia
 • nazýva sa strategické plánovanie.
 • strategické plánovanie stanovuje strategické ciele a formuluje stratégiu podniku ako spôsob dosahovania cieľov,
 • je dôsledkom prudko sa meniacich podmienok, napr. vznik energetických kríz, nástup osobných počítačov, objavenie sa ekologických hrozieb a pod.
 • podnik začína byť chápaný ako otvorený systém, ktorý závisí od svojho okolia (vzťah zákazníci a konkurenti) a vnútorného prostredia
 • v 2. fáze finančné plánovanie je doplnené o dlhodobé alebo prognosticky podložené plánovanie (fin. ukazovatele sú prognózované na niekoľko rokov vopred, používajú sa prognostické metódy, dlhodobé plánovanie sa prejavuje v efektívnejšej alokácií zdrojov).

Systém strategického riadenia

 • druhá polovica 70. rokov 20. storočia
 • chápe sa ako systém strategického riadenia,
 • strategické riadenie doplnilo strategické plánovanie o implementáciu, hodnotenie a kontrolu stratégie a chápe sa ako súvislý proces so spätnou väzbou,
 • nazýva sa tiež environmentálne alebo externe orientované plánovanie,
 • zvláštna pozornosť venuje makroekonomickým, sociálno-demografickým a technologickým trendom a pôsobeniu konkurenčných síl na trhu,
 • dôraz sa kladie na hľadanie nových spôsob ako definovať a uspokojiť potreby zákazníkov,
 • ide o zlepšenie strategickej pozície podniku cez vypracovanie, hodnotenie a výber variantných stratégií vrcholovým vedením.

Integrované strategické riadenie

 • strategické riadenie založené na zmene, spolupracujúce stratégie, hyperkonkurencia
 • začiatok 90. rokov 20. storočia
 • nemá jednotné pomenovanie, vyskytujú sa pojmy strategické riadenie založené na zmene, spolupracujúce stratégie, hyperkonkurencia,
 • strategické riadenie založené na zmene vzniká v dôsledku zložitého a turbulentného prostredia, podstatou tejto S je prispôsobovať sa neustále sa meniacemu prostrediu,
 • spolupracujúce stratégie sa prejavujú v zakladaní aliancií, partnerstiev a sietí,
 • splynutím všetkých predchádzajúcich faktorov do jedného procesu vzniká štvrtá vývojová fáza, ktorá sa nazýva integrované strategické riadenie,
 • vedie k trvalejšej konkurenčnej výhode,
 • predstavuje komplexný proces riadenia strategického rozvoja podniku.

Komentáre k článku Vývojové etapy strategického riadenia (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥