Financie

Definícia pojmu financie Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných …

Podnikanie

Podnik V trhovej ekonomike je základným subjektom podnikania podnik, ktorý má svoje typické znaky a vlastnosti. Existencia podniku je časovo ohraničená životným cyklom podniku. Podnikanie …

Finančný manažment

Finančný manažment je činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov t.j. financovaním, alokovaním peňazí rôznych foriem nepeňažného majetku t.j. investovaním …

Financie – základy

Základné fiškálne funkcie verejných financií. alokačná – rozhodovanie o produkcii verejných statkov – hľadanie optimálneho pomeru medzi produkciou súkromných statkov a produkciou verejných statkov v …