Finančný manažment

Finančný manažment je činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov t.j. financovaním, alokovaním peňazí rôznych foriem nepeňažného majetku t.j. investovaním a rozdeľovaním zisku s cieľom maximalizácie trhovej hodnoty vlastného majetku podniku.

Finančný manažment je chápan ý ako riadenie finančných procesov v podniku v podmienkach trhového hospodárstva. Zahŕňa 4 činnosti:

 • Finančné plánovanie – hl. úlohou je formulovať finančné ciele podniku vychádzajúc zo základného cieľa podnikateľskej činnosti
 • Finančné rozhodovanie – zahŕňa strategické a operatívne rozhodovanie
 • Organizovanie fin. procesov – každodenná činnosť, ktorá zabezpečuje aby sa prijaté fin. rozhodnutia v podniku dôsledne uplatňovali
 • Finančná analýza a kontrola – hodnotí stupeň dosahovania fin. cieľov v uplynulých obdobiach (analýza ex post) a identifikuje vývoj budúceho fin. zdravia (analýza ex ante)

Z týchto 4 činností možno vyvodiť 3 základné úlohy FM:

 • Získavanie potrebného kapitálu – financovanie
 • Efektívna alokácia kapitálu – investovanie
 • Rozdeľovanie fin. výsledkov

FINANČNÉ CIELE PODNIKU

Podnik si môže stanoviť široké alebo špecifické ciele.

 • Finančná stabilita podniku a jej efektívnosť
 • Zvyšovanie podielu na trhu
 • Maximalizácia zisku
 • Platobná schopnosť
 • Likvidita
 • Rentabilita
 • Stabilita

FINANČNÁ POLITIKA PODNIKU

Súhrn zásad, opatrení, nástrojov, ktoré podnik využíva v záujme dosiahnutia základného cieľa. Je to konkrétny spôsob riadenia a uskutočňovania jeho fin. činností.

Obsah FP:

 • formulácia cieľa
 • voľba fin. nástrojov ktorými sa dosiahne
 • realizácia prijatých opatrení
 • analýza účinnosti nástrojov

FINANČNÉ PLÁNOVANIE

Je to proces, ktorý zahŕňa tvorbu podnikových cieľov a vymedzuje činnosti a aktivity, ktorými sa majú dosiahnuť. Výsledkom je finančný plán – dokument, v ktorom je proti sebe postavená súčasná a budúca potreba fin. prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje na ich krytie. Poznáme dlhodobý a krátkodobý fin. plán.

ŠTRUKTÚRA FIN. PLÁNU

 1. ciele podniku (široké, špecifické)
 2. základné stratégie (napr. stratégia investovania, prenikania na trh, financovania, efektívnosti výroby…)
 3. dlhodobý (strategický) fin. plán (obsahuje fin. rozhodnutia o dlhodobých aktívach a pasívach, ktoré nie vždy a ľahko možno zrušiť a ktoré môžu zaväzovať podnik k určitému smeru činností na niekoľko rokov. Sú to rozhodnutia o potrebe kapitálu, o spôsoboch financovania, o štruktúre zdrojov krytia…)

Obsahuje:

 • plán zisku
 • plánovanú fin. bilanciu
 • plán cash flow
 • plán kapitálových výdavkov

Konečným cieľom tohto plánu je maximalizovať trhovú hodnotu firmy.

 1. Krátkodobý fin. plán a rozpočty( obsahuje finančné rozhodnutia o krátkodobých aktívach a pasívach. Uplatňuje sa v rozmedzí niekoľkých mesiacov až 1 rok, a súvisí s bežnou hospodárskou činnosťou. Jeho úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť podniku a jeho likviditu.)

Obsahuje:

 • Rozpočet N a V (plán zisku) – na zabezpečenie rentability podniku
 • plán nerozdeleného zisku – nadväzuje na plán zisku. Predstavuje súhrn dosiahnutých ziskov po zdanení za dobu činnosti podniku po odpočítaní čiastky, ktorá bola použitá za rovnaké obdobie (napr. na výplatu dividend, na rozvoj podniku …).
 • plán cash flow – ukazuje sumu peňažných prostriedkov, ktoré podnik mesačne alebo týždenne vydá a získa, pričom rozhodujúcou informáciou pre nás je saldo. Ak je saldo kladné, podnik má dostatočné finančné zdroje na likviditu. Ak je saldo záporné, treba hľadať dodatočné finančné zdroje.
 • finančná bilancia, súvaha – zostavuje sa k dátumu totožnému s koncom plánovaného obdobia
 1. hodnotenia fin. plánu – finančný audit

FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU

Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou fin. analýzy. Fin. analýza je neoddeliteľnou súčasťou fin. riadenia podniku, lebo zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným a výsledkom riadiacich činností a skutočnosťou.

Úlohou fin. analýzy je identifikácia slabých a silných stránok podniku, teda je východiskom pri prijímaní rozhodnutí o budúcnosti podniku.

Pôsobí ako spätná informácia o tom, kam sa podnik v jednotlivých oblastiach finančného riadenia dostal, v ktorých oblastiach sa podniku ciele podarilo naplniť a naopak, v ktorých oblastiach podnik za očakávaniami zaostáva.

Úlohou finančnej analýzy je určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa podieľali na vytvorení aktuálnej finančnej situácie.

Najdôležitejším zdrojom informácií pre vonkajšie účely finančnej analýzy je finančné účtovníctvo. Sumarizované informácie ponúkajú účtovné výkazy.
U podnikov, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, poznáme tieto účtovné výkazy:

 • výkaz o majetku a záväzkoch,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch.

V prípade podnikov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva ide o:

 • súvaha (bilancia),
 • výkaz ziskov a strát,
 • výkaz peňažných tokov (výkaz Cash Flow),
 • príloha k účtovnej uzávierke.

Postup:

 1. Výber vhodných ukazovateľov a ich výpočet,
 2. Porovnanie ukazovateľov
 • s konkurenciou v odvetví (Je podnik priemerný, podpriemerný, nadpriemerný?),
 • v čase (Zhoršila alebo zlepšila sa situácia oproti minulému obdobiu?),
 • s plánom (Dosahuje podnik ciele, ktoré si naplánoval? Aké je percento plnenia týchto cieľov?),
 • medzi jednotlivými vnútornými jednotkami v podniku navzájom. (Môžu to byť rôzne výrobky, rôzne maloobchodné prevádzky a podobne.).
 1. Skúmanie vzájomných vzťahov medzi ukazovateľmi a hľadanie príčin zmien
 2. Návrh opatrení
 3. Realizácia opatrení
 4. Spätná väzba, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov prijatých opatrení.

Na účely finančnej analýzy sa používajú dve základné rozborové metódy, ktorými je analýza absolútnych ukazovateľov, ktorá využíva údaje priamo obsiahnuté v účtovných výkazoch a analýza pomerových ukazovateľov – ukazovatele aktivitiy, likvidity, rentability, trhovej hodnoty a zadlženosti. (tzv. pomerová analýza).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥