Informačný manažment

Informačný manažment

Aktuálna spoločnosť je situovaná v prostredí bohatom na informácie širokospektrálneho charakteru. Dnešný globalizovaný svet sa rýchlo rozvíja a prináša so sebou stále novšie a dokonalejšie technológie. Tento efekt ľudstvo zaplavuje obrovským kvantom informácií. Stále viac sa hovorí o informačnej spoločnosti, o potrebe sa vzdelávať, byť informovaný, tvorí sa nová oblasť spracovávania a riadenia informácií, tzv, informačný manažment.

Hlavnou podstatou informačného manažmentu je úsilie subjektov o čo najefektívnejšie využitie informácií. Informácie sú elementárnym aspektom pre činnosť a fungovanie akéhokoľvek systému, či už organizácie, spoločnosti, jednotlivcov alebo riadiacich pracovníkov, v neposlednom rade manažérov. Na základe informácií vykonávajú subjekty rozhodnutia. Jednotlivé správania sa subjektov sú založené na informáciách. Na základe informácií vytvárame znalosti a na základe znalostí sa rozhodujeme. Informácie sú bezmála neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.

Prudký rozmach informačných technológií a globalizačné trendy podnietili organizácie zmeniť svoje spôsoby a konanie. Organizácie na čele s manažérmi sú navzájom silno poprepájané a vytvárajú stále zvyšujúce sa konkurenčné tlaky, zužitkovávajú nové informačné technológie v rôznych oblastiach, obzvlášť zameraných na využite informácií pre podporu riadiacich procesov. Informačný manažment využíva informácie pre zabezpečenie vlastnej činnosti organizácie. Je založený na informáciách, ich obsahu, dostupnosti a použiteľnosti. Zameriava sa na nové možnosti práce s informáciami. Informačné zdroje sú integrované do procesov v organizáciách a zvyšujú tak ich efektívnosť.

Využitie informácií za pomoci prostriedkov informačných technológií možno využiť pre rozhodovanie manažérov, pretože tradičné stratégie prestávajú fungovať. S prílivom nových informácií organizácie neustále prehľadávajú trh s účelom nájsť nové aktivity pre rozvoj podnikania. S novými informáciami sa zároveň menia aj individuálne požiadavky zákazníkov. Informácie sa stali hnacou silou dynamického rozvoja informačného manažmentu.

Informačný manažment je prostriedkom, ktorým sa organizácia snaží maximalizovať efektivitu plánovania, organizovania, vedenia a kontrolovania, v rámci ktorých zabezpečuje využitie informácií v maximálnej možnej miere. Informácie zahŕňajú nielen fyzické ale aj elektronické a informácie. Manažér organizácie musí byť schopný riadiť informácie v celom životnom cykle informácií, bez ohľadu na zdroj alebo formát, či už ide o dáta, papierové dokumenty, elektronické dokumentov, audio, video alebo rôzne iné. Používanie informácií v oblasti riadenia organizácie znamená zhromažďovať informácie, komunikovať ich vnútri aj mimo organizácie, a ich efektívne spracovanie, aby manažérom pomohli rýchlejšie a lepšie rozhodovať.

Riadenie informácií predpokladá v organizácii využívanie elementárnych manažérskych princípov v rámci základných manažérskych funkcií za účelom efektívneho fungovania organizácie. Informačný manažment integruje osoby, technológie, informácie a predmety a za predpokladu zmysluplného spojenia umožňuje vznik informačného správania sa organizácie a zároveň poskytuje zázemie pre zabezpečovanie cieľov organizácie.

Hlavným prínosom informačného manažmentu je vyššia kvalita informácií, vysoké zdieľanie informácií v organizácii a tým zvyšovanie spolupráce v tímoch, regulárna aktualizácia informácií nielen v rámci organizácie ale aj v celej informačnej spoločnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥