Rozpočtovníctvo ako nástroj finančného riadenia

Sústava riadenia rozpočtov

Rozpočtovníctvo a sústava riadenia rozpočtov predstavujú veľmi významnú a nezastupiteľnú zložku finančného riadenia v trhovej ekonomike. Aby bolo účinne využité musia byť splnené tieto predpoklady:

 • Prepracovaná organizačná štruktúra podniku
 • Rozvinutý systém podnikového plánovania
 • Vysoká úroveň normovania spotreby práce, materiálu
 • Prepracovaný systém účtovníctva ako finančného, tak manažérskeho,
 • Existencia systému cien, taríf, sadzieb

Rozpočtovníctvo

Rozpočtovníctvo môžeme chápať ako určitú činnosť, pomoc ktorej zostavujeme rozpočty a sledujeme ich plnenie, ale tiež ako určitý systém rozpočtov podniku, ktorý zahŕňa jednotlivé druhy rozpočtov. Proces rozpočtovníctva je plánovitý, má koordinujúci účinok, vytvára rámec fungovania podniku, je motivujúci, poskytuje kontrolný mechanizmus.

Okrem množstva výhod má rozpočtovníctvo aj mnoho nevýhod: môže byť zdĺhavé, zvyšuje nároky na administratívu, je nepružné. Kvalitný rozpočet sa orientuje na dva procesy – plánovanie činnosti a kontrolu realizácie.

Druhy rozpočtov

Voľba optimálneho druhu rozpočtu v podniku je závislá od veľkosti podniku a druhu, charakteru činnosti podniku. Voľba dĺžky rozpočtového obdobia je určená druhom rozpočtu a cieľom, pre ktorý je zostavovaný.

Metódy rozpočtovania

Najvhodnejšou metódou tvorby rozpočtových odhadov je analýza všetkých možných faktorov, ktoré pôsobia na podnik. Ide o zohľadnenie a analýzu týchto podkladov:

 • Účtovné, štatistické a iné podklady z min obdobia
 • Ekonomické ukazovatele
 • Marketingový plán
 • Prieskum trhu

Medzi ďalšie metódy patrí normová metóda, ktorá je založená na využívaní v praxi overených noriem. Pri vstupe nových produktov na trh sa v praxi mení plánová metóda. Niekedy sa využíva tzv. modifikovaná metóda rozpočtovníctva, čiže kombinácia plánovej analytickej metódy.

Systém vypracovania rozpočtov

Pri tvorbe rozpočtu máme 5 etáp a to:

 1. Rozhodovanie o rozpočtového obdobia
 2. Štúdium podkladov z minulých období
 3. Odhad a predpovedanie možných zmien
 4. Rozhodovanie o hodnotách jednotlivých položiek rozpočtov
 5. Naplnenie rozpočtu hodnotami

5 pravidiel rozpočtovania

Taktiež je známych 5 pravidiel:

 1. Stanovte si jasný cieľ
 2. Plánujte reálne
 3. Zaangažujete pracovníkov pri formulácií cieľov
 4. Neočakávajte úplnú zhodu rozpočtu a skutočných výsledkov
 5. Systematicky aktualizujte rozpočty podľa meniacich sa podmienok

Rozpočtové formuláre

Podniky môžu mať štandardné rozpočtové formuláre, iné si môžu vytvoriť svoje vlastné, avšak musia dodržať tieto aspekty: aspekt jednoduchosti, aspekt prehľadnosti, aspekt zlučiteľnosti a nadväznosti.

Riadenie podnikov pomocou rozpočtov

Riadenie podnikov pomocou rozpočtov má dve časti:

 1. Časť je ucelený systém rozpočtov, ktorý zahŕňa dlhodobý rozpočet finančných zdrojov. Sú to krátkodobé operatívne rozpočty nákladov a výnosov.
 2. Časť je systém kontroly rozpočtovaných úloh, ktorý sa uskutočňuje: zisťovaním skutočných výsledkov, zisťovaním rozdielov medzi rozpočtom a výsledkom, návrhom opatrení k náprave zistených nedostatkov.

Typy rozpočtov

Dlhodobý rozpočet finančných zdrojov

Dlhodobý rozpočet finančných zdrojov je finančnou simuláciou očakávaného vývoja v období, v ktorom majú byť dosiahnuté ciele podniku.

Ročné vykonávacie rozpočty

Ročné vykonávacie rozpočty sú poverené funkciou zabezpečovania úloh v kratších obdobiach v nadväznosti na dlhodobý rozpočet finančných zdrojov. Zostavujú sa za jednotlivé oblasti činnosti podniku, najdôležitejší je vykonávací rozpočet zisku, nákladov a výnosov (podnikový rozpočet, štátny rozpočet)

Rozpočet peňažných príjmov a výdavkov

Rozpočet peňažných príjmov a výdavkov má špecifické postavenie, jeho opodstatnenosť vychádza z toho, že v podniku vystupuje do popredia sledovanie platobnej schopnosti.

Operatívne rozpočty nákladov

Ročné vykonávacie rozpočty vyjadrujú úlohy, ktoré majú byť splnené za priemerných podmienok. Z tohto dôvodu sú rozpočtované ročné úlohy rozpísané na kratšie obdobie a slúžia na uplatňovanie krátkodobej hmotnej zainteresovanosti. Preto sa zostavujú operatívne rozpočty, ktoré sú spresnené na kratšie obdobie (spravidla mesiac) podľa daných podmienok, ktoré existujú v danom mesiaci.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥