Finančné riadenie a kategórie finančného riadenia

Finančné riadenie

Finančné riadenie (FR) môžeme vymedziť ako subjektívnu ekonomickú činnosť, ktorá sa zaoberá získavaním potrebného množstva peňažných prostriedkov a kapitálu z rôznych finančných zdrojov, alokáciou peňažných prostriedkov do rôznych foriem nepeňažného majetku a rozdeľovaním zisku s cieľom maximalizácie trhovej hodnoty vlastného majetku podniku. Finančné ciele výrazne ovplyvňujú finančné riadenie. Finančné riadenie má hľadať spôsoby pre najlepšie plnenie finančných cieľov. Proces rozhodovania možno rozdeliť do piatich fáz:

 • identifikácia a formulovanie problému,
 • hľadanie možných riešení,
 • vyhodnotenie jednotlivých alternatív z hľadiska finančných cieľov,
 • prijatie rozhodnutia – výber alternatívy,
 • spätná väzba, kontrola riešenia.

Základom finančného riadenia je finančné rozhodovanie o výbere najvhodnejších variantov pohybu peňažných prostriedkov, kapitálu a finančných zdrojov, organizovanie týchto procesov a kontrola realizácie rozhodnutí.

Rozhodovacie situácie, ktoré sa dotýkajú dlhodobého, strategického finančného riadenia sú:

 • Výška potrebného kapitálu podniku, vzhľadom na veľkosť predpokladaného majetku
 • Štruktúra podnikového kapitálu (napr. podiel vlastného a cudzieho kap.), formy cudzieho a vlastného kapitálu
 • Štruktúra podnikového majetku – podiel peňažných prostriedkov na celkovom majetku, podiel obežného a fixného majetku.
 • Investovanie podnikového kapitálu
 • Rozdeľovanie zisku po zdanení
 • Formy získania a zlučovania podnikov, prípadne zániku podniku

Rozhodovacie situácie

Rozhodovacie situácie, ktoré sa dotýkajú krátkodobého finančného riadenia sú:

 • Veľkosť a štruktúra obežného majetku
 • Optimálna forma krátkodobého kapitálu
 • Ochrana proti rôznym formám rizika (pohyb cien, úrokových sadzieb…)

Finančné riadenie podniku zahŕňa aj túto problematiku:

 • Zabezpečovanie finančných zdrojov pre založenie alebo rozvoj podniku
 • Voľba optimálnej finančnej štruktúry
 • Financovanie a riadenie obežného majetku, výber formy krátkodobého financovania
 • Investovanie peňažných prostriedkov do dlhodobého majetku, metódy dlhodov. financovania
 • Rozdeľovanie zisku
 • Odpisová politika
 • Finančná analýza činnosti
 • Finančné plánovanie tvorby a využitia interných a externých finančných zdrojov
 • Využívanie zahraničného kapitálu
 • Vplyv zmien menových kurzov na finančné riadenie
 • Finančné riadenie pri zlučovaní, reorganizáciách, sankciách a zániku podniku.

Kvalitné a správne finančné riadenie ovplyvňuje celkovú finančnú situáciu podniku. Zasahuje do všetkých oblastí a činností ako integrujúci faktor vrcholového riadenia podniku.

Kategórie finančného riadenia

Pri finančnom riadení sa stretávame s viacerými kategóriami, príp pojmami:

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku. Výsledkom je zisk alebo strata. Je významným kvalitatívnym ukazovateľom hospodárenia podniku, pretože dlhodobým cieľom každého podniku je dosahovať zisk.

Peňažné toky hotovosti

Na dosahovanie platobnej schopnosti, likvidity ako aj investičných rozhodnutí má veľký význam vykazovanie peňažného toku hotovostí. Zisk a peňažné toky hotovostí sa Nerovnajú! A sú medzi nimi časové a obsahové rozdiely. Podnik potrebuje finančné zdroje na úhradu peňažných výdavkov podniku, aby to mohol urobiť musí mať peňažné príjmy. Kladné saldo peňažných príjmov a výdavkov je peňažným tokom. Často sa používa pojem cash flow a je to významný finančno-účtovný ukazovateľ. Účelom cash flow je poskytovať info o finančnej situácii podniku z dvoch pohľadov:

 • schopnosti podniku uhrádzať záväzky, vyplácať dividendy
 • schopnosti podniku financovať investície z vlastných finančných zdrojov.

Časová hodnota peňazí

Časová hodnota peňazí vychádza zo skutočnosti, že pri finančnom riadení je dôležité , ako sú rozložené peňažné príjmy a výdavky podniku z časového hľadiska. Peniaze, ktoré má podnik v súčasnosti, majú vyššiu hodnotu ako peniaze, ktoré bude mať k dispozícií v budúcnosti, pretože dnešné peniaze môžu byť okamžite investované. Na časovú hodnotu vplývajú čas a miera výnosnosti.

Budúca a súčasná hodnota peňazí

 • budúca hodnota súčasných peňazí FV = PV (investovaná suma) * (1+i)n
 • súčasná hodnota budúcich peňazí PV = FV (1+i) -n

Úroková miera a miera inflácie

Úroková miera je určitá časť z dlhu v percentách. Ide o stanovenie ceny za požičanie peňazí, ktorú uhrádza dlžník za obdobie trvania dlhu. Nominálna úroková miera – miera určená zmluvou medzi veriteľom a dlžníkom ako zúročenie konkrétnych dlhov. Reálna úroková miera – je miera očistená od vplyvu daní a inflácie, je nástrojom monetárnej politiky emisnej banky. Medzi základné sadzby patrí: medzibanková úroková sadzba, sadzba emisnej banky a prime rate. Časovú hodnotu peňazí ovplyvňuje aj miera inflácie.

Náklady alternatívnych riešení

Náklady alternatívnych riešení vyjadruje úbytok zisku, ku ktorému došlo tak, že podnik nevybral najvýhodnejší variant z tých, ktoré mal k dispozícií.

Riziko a neistota

Hospodárenie prináša so sebou aj riziko a neistotu. Neistota – je náhodnosť, neurčitosť pôsobenia určitých javov alebo procesov. Riziko – je určitý druh neistoty, ktorý je možné kvantifikovať, a tak predpovedať vznik nepriaznivých skutočností. Možnosť vzniku priaznivých alternatív nazývame šanca. Teória rizika vychádza z toho, že peniaze získané s rizikom majú menšiu hodnotu, než peniaze získané bez rizika. Riziko môže byť objektívne alebo subjektívne a taktiež riziko systematické (v dôsledku zmien ekonomiky) alebo nesystematické. Politika rizika v podniku zahŕňa identifikáciu rizika, meranie stupňa rizika, kvantifikáciu vplyvu rizika na podnikateľskú činnosť, ochrana proti rizikám…

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥