Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking je proces výmeny informácií prostredníctvom série meraní výkonnosti organizácie (procesov), s využitím štandardov známych ako „benchmarky“ je možné identifikovať najlepších v danej oblasti.

Následne je analyzovaný a identifikovaný spôsob dosahovania týchto výsledkov, aby tí, ktorí očakávajú zlepšenie, mohli prevziať a využiť spôsob dosahovania týchto najlepších výsledkov

Benchmarking sa zameriava predovšetkým na:

  • kľúčové oblasti – najmä to čo je dôležité a čo naliehavé)
  • kvantifikovateľné ukazovatele –patria tu ukazovatele smerujúce k stavu kde sme my, kde sú oni
  • prostredie, v ktorom sa podáva výkon – naznačuje aké sú podmienky
  • metódy, postupy, procesy – naznačujú ako to robia oni, ako to robíme my
  • prevzatie, prispôsobenie najlepších praktík (best practices)
  • aplikáciu najlepších praktík (skúseností) v organizáci.

Kroky a základné fázy benchmarkingu

Prvá a najdôležitejšia fáza je plánovanie a zber údajov. Hlavnými činnosťami v tejto fáze sú:

  • výber a definovanie kritických faktorov úspechu
  • stanovenie indikátorov na meranie kritických faktorov úspechu
  • meranie hodnôt indikátorov organizáciou.

V druhej analytickej fáze sa porovnávajú namerané hodnoty indikátorov.

Tretia fáza integrácie pozostáva z preskúmania relevantných podnikových procesov a Identifikácie oblastí pre zlepšenie

V poslednej fáze nazývanej fáza akcie, ktorú je možné definovať na základe jej krokov ako monitorovanie stavu, plánovanie a implementácia zlepšení, prebratie “best practice” od benchmarkingových partnerov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥