Dlhodobý finančný plán a jeho význam v podniku

Úvod

V podnikovom plánovaní sa medzi hlavné aktivity okrem iného zaraďuje aj zostavenie podnikateľského plánu. Tento plán je potrebný pri zakladaní, rozširovaní, ale aj rozbiehaní nových činností. Dá sa povedať, že kladie základy budúceho stavu podniku a obsahuje viac častí. Neoddeliteľnou súčasťou je aj finančný plán.

Práca je rozdelená do dvoch kapitol. V prvej kapitole som spracovala charakteristiku finančného plánu a jeho rozdelenie podľa časového obdobia. Svoju pozornosť som zamerala hlavne na dlhodobý finančný plán a postup jeho vytvárania v podniku. Druhá kapitola obsahuje popis konkrétnej spoločnosti, jej cieľ a plány.

Hlavným cieľom tejto práce je priblíženie finančného plánu, jeho obsah, využitie a prínosy, ktoré zo sebou prináša.

Finančný plán

Finančný plán je významnou zložkou systému plánovania podniku, čiže neoddeliteľnou súčasťou biznis plánu, resp. podnikateľského plánu. Súčasne platí, že je jednou z najťažších častí na spracovanie, nakoľko si vyžaduje poznatky z oblasti finančnej analýzy, finančného manažmentu a plánovania. Finančný plán malých a stredných podnikov má totožnú štruktúru ako plán zostavovaný vo väčších podnikoch. Rozdiel je len v rozsahu a miere spracovania. Všeobecným pravidlom je, že finančný plán by mal byť v súlade s ďalšími časťami podnikateľského plánu, musí ich podporovať a tiež byť nimi podporovaný. „Finančný plán je dokument, v ktorom proti sebe stojí súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje na ich krytie.“[1]

Typy plánov

Na základe plánovacieho horizontu, čiže časového obdobia rozlišujeme:

 • Dlhodobý finančný plán (viacročný)
 • zahŕňa finančné rozhodnutia o dlhodobých aktívach a pasívach, ktoré nie vždy možno ľahko zrušiť a ktoré môžu zaväzovať pasíva k istému smeru činnosti na niekoľko rokov. Obsah dlhodobého finančného plánu tvoria tieto časti:
 • ciele pre tvorbu dlhodobého finančného plánu,
 • projekty rozvoja podniku,
 • plán zisku,
 • finančná bilancia,
 • plán CF,
 • projekt dividendovej politiky.
 • Krátkodobý finančný plán (na dobu jedného roka)
 • obsahuje finančné rozhodnutia o krátkodobých aktívach a pasívach. Tieto rozhodnutia súvisia s uskutočnením výrobných, obchodných a ďalších činností.

Obsah finančného plánu

Obsah ročného finančného plánu tvoria tieto časti:

 • plán zisku,
 • finančná bilancia,
 • plán cash flow,
 • plán rozdelenia zisku.

Podľa odbornej ekonomickej stránky pri zostavovaní finančného plánu platí, že „príliš optimistické odhady uberajú na dôveryhodnosti a zanechávajú neprofesionálny dojem. Je lepšie uvažovať konzervatívne a realisticky. Pri zostavovaní a prezentácii finančného plánu je dôležitá logika, konzistencia, reálnosť a nadväznosť na minulé obdobie.“[2]

Dlhodobý finančný plán

V práci som zamerala svoju pozornosť práve na dlhodobé plánovanie, resp. dlhodobý finančný plán. Základnou úlohou dlhodobého finančného plánu sú prognózy jednotlivých finančných výkazov do budúcnosti a na základe dosiahnutých výsledkov určenie prípustných problémov vo financovaní a riadení podniku.

Dosiahnutie dokonalej prognózy nie je spravidla možné, pretože vývin veličín v budúcom období závisí na viacerých faktoroch, ktoré sa nedajú dopredu určiť s absolútnou presnosťou (napr. : makroekonomické prostredie, konkurencia, úspešnosť investičných projektov a pod.).

Postup vytvárania dlhodobého finančného plánu

Dlhodobý finančný plán sa zvyčajne zostavuje v troch kokoch, a to:

 • plán dlhodobého predaja (tržieb) – prognóza výkazu ziskov a strát,
 • plán investícií a dlhodobých zdrojov – prognóza súvahy,
 • plán peňažných tokov – prognóza cash flow.

Dlhodobý finančný plán prestavby a rekonštrukcie hotela

V druhej kapitole som sa zamerala na konkrétnu spoločnosť Hotel Prinz, jej stručnú charakteristiku, cieľ a dlhodobý finančný plán. Finančný plán je jednou zo súčastí, ktoré tvoria podnikateľský plán. Hoci je uvedený plán fiktívny, opiera sa o reálne fakty, súvislosti, trhové ceny a tiež legislatívu.

Názov podnikateľského plánu je: Komplexná rekonštrukcia a prestavba ubytovacieho zariadenia na hotel kategórie ***

Založenie spoločnosti: V Októbri r. 2009 za účelom kúpy budovy bývalého školiaceho strediska.

Cieľ podnikateľského plánu: Rekonštrukcia a modernizácia objektu na štandard ubytovacieho zariadenia na úrovni troch hviezdičiek. Predmetná budova v kúpnej cene 1 000 000 € je od 1. 12. 2009 majetkom spoločnosti, pričom na kúpu boli použité výhradne vlastné prostriedky spoločnosti. Ide o pomerne nový objekt, ktorý bol postavený v roku 1998 a funkčne i architektonicky spĺňa požiadavky kladené na hotelové zariadenie.

Hotel po rekonštrukcii: Kapacita hotela po rekonštrukcii dosiahne 68 lôžok. Izby, resp. apartmány budú vybavené vlastnou kúpeľnou a WC, televízorom s možnosťou sledovania satelitného vysielania, hi-fi súpravou, internetovou prípojkou, minibarom, klimatizáciou a ostatným štandardným vnútorným zariadením. Na prízemí hotela sa bude nachádzať recepcia, kaviareň, sociálne zariadenia, batožinová miestnosť, lyžiareň a prístup k prístavbe bazénu. V hoteli nebude chýbať reštaurácia s kapacitou 60 osôb. Súčasťou hotela je veľká konferenčná miestnosť pre 70 ľudí.

Plánované výkazy Hotela Prinz

Vypracovávanie finančného plánu je ako skladanie mozaiky, ktorej časti do seba presne zapadajú. Ako už bolo uvedené, finančný plán je dôležitou súčasťou podnikateľského plánu a na jeho základe si firma robí prognózy do budúcnosti. Dlhodobý finančný plán Hotela Prinz s.r.o. zahrňuje tri plány, ktoré sú ďalej stručne popísané.

Plán výkazu ziskov a strát

Plán predaja zastáva základnú úlohu pri vytváraní finančného plánu, nakoľko od presnosti a správnosti hodnoty tržieb sa odvíjajú ostatné výpočty prognóz. Plánovanie predaja vychádza z hodnôt tržieb minulých rokov, a tiež predpokladaného rastu pre budúce roky. Na určenie miery rastu používame dva ukazovatele:

 • interná miera rastu pre nezadlžené podniky
 • udržateľná miera rastu pre zadlžené podniky

Plán súvahy

Pri zostavovaní plánovanej súvahy sa proces začína úpravou poslednej vydanej súvahy firmy. Na základe hodnoty dosiahnutého zisku a miere reinvestície kapitálu sa upravuje položka hospodárenia za účtovné obdobie. Následne ako pri výkaze ziskov a strát sa zvlášť upravia položky, ktorých hodnota súvisí s úrovňou tržieb (napr. zásoby, záväzky a pohľadávky z obchodného styku). Po týchto zmenách upravíme položku hotovosť a to tak, aby sme vyrovnali pasíva s aktívami. Tento postup však poväčšine prípadov prináša nevyrovnanosť v neprospech strany pasív. Deficit je prevažne vyšší ako hotovosť a nazývame ho potrebou externého financovania podniku. V takom prípade sa odporúča analyzovať doterajšie kroky a dorovnať deficit rozpúšťaním rezerv, zvyšovaním vlastného kapitálu alebo ďalším zadlžením.

Plán výkazu cash flow

Konečným krokom vo finančnom plánovaní je vytvorenie výkazu cash-flow. Metódy a postupy sú totožné, ako konštruuje cash-flow pre reálne účtovné obdobia, keďže predpoklady a tomu podriadené výpočty boli vykonané pri zostavovaní výkaze ziskov a strát a súvahy. Približná schéma postupu je nasledovná:

1 Zisk pre odpismi, úrokmi a zdanením (čistý zisk) z výkazu ziskov a strát
2 DHM x hist. miera odpisov DHM
3 Zisk pred úrokmi a zdanením riadok 1 – riadok 2
4 Daň z príjmov riadok 3 – riadok 4
5 Zisk po zdanení a zdanené úroky DHM x hist. sadzba odpisov DHM
6 Odpisy DHM x hist. sadzba odpisov DHM
7 Prírastok/úbytok pracovného kapitálu prírastok (-) / úbytok (+) pracov. kapitálu
8 Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti riadok 5 + riadok 6
9 (-) Nákup DHM prírastok (-) / úbytok (+) DHM
10 (-) Akvizície prírastok (-) / úbytok (+) nadobudnutých aktív
11 Čistý peňažný tok z investičnej činnosti riadok 8 + riadok 9
12 Voľný peňažný tok riadok 7+ riadok 10
13 (-) Zdanené úroky priem. dlh. CZ x hist. úrok. miera
14 (-) Dividendy VH – reinvestovaný kapitál
15 Prírastok/úbytok dlhodobých CZ prírastok (+) / úbytok (-) dlh. CZ
16 Čistý peňažný tok z finančnej činnosti riadok 12 + riadok 13 + riadok 14

Výkaz ziskov a strát, súvaha a cash flow neexistujú samostatne, naopak sú poprepájané a vytvárajú logický systém. Ak vznikne chyba v jednom z nich, pravdepodobne nebudú sedieť ani ďalšie.

Je známe, že údaje v prehľade peňažných tokov a výkaze ziskov a strát sú tokové (sú vždy kumulované za určité obdobie) a údaje v súvahe sú stavové (zachytávajú zostatok vždy k určitému obdobiu). Ideálne riešenie je zostaviť plán v programe MS Excel, za pomoci ktorého je možné automatizovať výpočet výsledkov plánu pri vysokej miere

Záver

Z uvedených charakteristík, definícií a členení nám vyplýva, že podnik pri svojej činnosti vypracováva finančný plán ako súčasť podnikateľského plánu. Vďaka plánom, ktoré zahŕňa je možné zostaviť do budúcnosti určité prognózy, a tak prispieť k celkovej prosperite podniku.

Finančný plán je dokument, kde stoja proti sebe súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov a tiež disponibilné a očakávanie zdroje na krytie týchto prostriedkov. Plány tvoriace dlhodobý finančný plán sú previazané a fungujú spoločne, čiže vzniknuté chyby v jednom pláne ovplyvňujú aj ostatné časti. Vďaka týmto plánom je možné si urobiť ako taký pohľad do budúcnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥