Financie

Definícia pojmu financie

Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných operácii s reálnymi peniazmi, ktorými sa menia peňažné prostriedky u ekonomických subjektov s tým účelom, aby došlo k rozdeleniu a realizácii národného dôchodku. Pojem financií predstavuje sústavu peňažných vzťahov, ktoré sú spojene so získaním a použitím nazhromaždených prostriedkov.

Peňažné javy a operácie

Financie môžu byť chápané aj ako peňažné javy a operácie. V naturálnom hospodárstve sa nepoužíva výraz peniaze ani financie. Základnou podmienkou peňažných javov a operácií je tovarovo –peňažné hospodárstvo.

Financie ako veda o peňažných javoch a operáciách je odvetvím ekonómie. Predmetom financií je predovšetkým pohyb peňazí, ich tvorba v bankovom sektore, ich obeh medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a ich skupinami, ukladanie uspor a ako aj peňažné rezervy. Medzi jednotlivými subjektmi tak vznikajú rôzne peňažné vzťahy.

Peňažné vzťahy

Finančnými javmi sa zaoberajú aj iné vedné disciplíny (napríklad právo). Peňažné vzťahy môžu byť nenávratné (platby za tovary a služby), návratné (úver…) a peňažné vzťahy s podmienenou návratnosťou, ktoré sa vyznačujú pojmom neekvivalentnosť (poistenie). Peňažné vzťahy z hľadiska vecného (z hľadiska subjektov) delíme na:

Verejné a súkromné financie

Financie predstavujú peňažné prostriedky získavané a použité rôznymi hospodárskymi subjektmi, do ktorých je možné zahrnúť verejný sektor, výrobné a obchodné podniky, podniky služieb, a spotrebiteľské jednotky. Z hľadiska subjektov môžeme rozdeliť financie na:

Peňažné prostriedky a financie

Peňažné prostriedky

Peňažné prostriedky vyjadrujú mieru hodnoty v účtovníctve (Účtovníctvo), štatistike, iných druhoch evidencie (Kalkulácie a rozpočty) – dôsledok materiálového charakteru produkcie – materiálne prostriedky majú svoju hodnotu vyjadrenú cenou. Analýza peňažných prostriedkov vo financiách sa zaoberá analýzou finančných kategórií, ako sú cena, úroková miera, miera zdanenia, kurzy valút a pod.

Financie

Financie predstavujú ekonomickú stránku hospodárenia s peniazmi v oblasti verejných financií (štát, samospráva) alebo súkromných financií (podniky, banky, domácnosti). Predmetom záujmu financií je pohyb peňazí a tieto kategórie:

 • tvorba peňazí v bankovom systéme
 • obeh peňazí medzi rôznymi hospodárskymi jednotkami a ich skupinami
 • ukladanie peňazí vo forme úspor a peňažných rezerv

Finančný manažment

Analýza pohybu peňazí vo financiách nie je ohraničená len do oblasti vlastných peňažných javov, vykonáva sa aj na podklade a v súvislosti s priebehom javov v reálnej /hmotnej sfére hospodárstva, a to na podklade výroby, deľby, individuálnej ako aj kolektívnej spotreby, investícii, alebo zahraničnej výmeny.

Finančný manažment, alebo finančné riadenie je subjektívne ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, tiež alokáciou peňazí do rôznych foriem nepeňažného majetku a rozdeľovanie zisku s cieľom maximalizovať trhovú hodnotu vlastného majetku firmy. Oblasti finančného manažmentu sú finančné plánovanie, finančné rozhodovanie, organizácia finančných procesov, finančná analýza a kontrola.

Finančné plánovanie

Finančné plánovanie určuje dlhodobú aj krátkodobú potrebu finančných prostriedkov. Finančné plánovanie je proces, ktorý predpokladá premietnuť do podnikového finančného plánu nielen ciele podniku, ale aj spôsob a nástroje, ktorými sa tieto ciele majú dosiahnuť.

Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie na základe potrieb ľudí hľadá alternatívne riešenia, hodnotí a rozhoduje, ktorá alternatíva sa realizuje. Finančné rozhodovanie sa spája s procesom výberu optimálneho variantu získavania peňazí a prijímania efektívnych investičných rozhodnutí. Pri finančnom rozhodovaní sa spravidla uplatňujú tieto pravidlá:

 • preferuje sa väčší výnos pred menším
 • preferuje sa menšie riziko pred väčším
 • väčšie riziko prináša vyšší výnos
 • preferuje sa získanie peňazí skôr pred rovnakou hodnotou získanou neskôr
 • percento výnosu musí byť vyššie ako pri iných alternatívnych rozhodnutiach
 • investovanie má zväčšiť buď majetok podniku, cash flow alebo zisk

Financie a podnik

Podnikové financie predstavujú sústavu peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaná finančných zdrojov (financovaní), pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku (investovaní) pri produktívnom využívaní tohto majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov. Predmetom finančného riadenia v podniku je:

 1. získavanie finančných zdrojov
 2. alokácia finančných zdrojov
 3. investovanie

Financovanie a investovanie plynule menia základne stanovené veličiny podniku, a to majetok a zdroje jeho krytia ktoré sa zachytávajú v súvahe podniku

 • zdroje krytia majetku – vlastné imanie, cudzie zdroje a ostatné pasíva, majetok – stále a obežné aktíva
 • peniaze zabezpečujú platobnú schopnosť (likviditu)
 • vo financiách a účtovníctve predstavuje podnikový kapitál súhrn všetkých prostriedkov vložených do majetku podniku vlastníkmi (vlastný kapitál) a veriteľmi (dlhy, cudzí kapitál)
 • člení sa z hľadiska vlastníckych vzťahov, ako aj z hľadiska dĺžky splatnosti (krátkodobý, dlhodobý, resp. strednodobý kapitál)

Podnikový kapitál je súhrn všetkých peňažných prostriedkov, ktoré sú viazané v majetku podniku.

Každý z pojmov: peňažné prostriedky, podnikový kapitál, finančný majetok predstavuje samostatnú finančnú kategóriu so špecifickými vlastnosťami.

 • Finančné zdroje podniku sú zdroje tvorby peňažných prostriedkov a podnikového kapitálu.
 • Získavaniu finančných zdrojov (kapitálu) pre bežné, ale aj budúce finančné potreby podniku vo všetkých jeho formách a použitiu týchto zdrojov na hradu výdavkov hovoríme financovanie.
 • Investovanie predstavuje finančné rozhodovanie o alokácii kapitálu. Činnosť podniku má vecnú stránku (majetok) a peňažnú stránku (financie).

Finančný trh

Finančný trh predstavuje určitý finančný systém, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou celého ekonomického systému. Je to trh, na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt po týchto prostriedkoch, tiež rôznych ekonomických subjektov.

Funkcie finančného trhu

Medzi základné funkcie finančného trhu patria:

 • funkcia zabezpečenia bohatstva znamená, že finančný trh ponúka možnosť ako uchovať bohatstvo
 • funkcia likvidity znamená, že bohatstvo vo forme rôznych finančných nástrojov možno rýchlo vymeniť za hotovosť s veľmi malým rizikom straty
 • úverová funkcia vyjadruje úlohu finančného trhu pri poskytovaní úverov pre financovanie spotreby a investičných výdavkov
 • platobná funkcia znamená, že na finančnom trhu je vybudovaný mechanizmus pre realizáciu platieb za tovary a služby
 • funkcia ochrany proti riziku – životné, zdravotné, majetkové poistenie
 • politická funkcia – vláda realizuje jeho pomocou svoju politiku
 • regulačná funkcia – prirodzená a riadená regulácia finančného trhu pomocou nástrojov regulácie trhu

Typy investičných stratégií

Základné typy finančných derivátov možno rôznym spôsobom kombinovať, vytvárať ich nové spojenia, používať ich v nových súvislostiach – to všetko v snahe čo najlepšie prispôsobovať postupy a podmienky požiadavkám klientov. Možno teda povedať, že finančné deriváty sú stavebným materiálom pri kombinovaní investičných stratégií subjektov na kapitálových trhov. Podľa cieľov, ktoré tieto stratégie sledujú, ich môžeme členiť do 4 skupín:

Ďalšie informácie nájdete aj na alternatívnych stránkach:

Uvedené stratégie možno v plnej miere uplatňovať len na rozvinutých kapitálových trhoch. Preto rozvoj kapitálového trhu v danej krajine a intenzita jeho napojenia na zahraničné kapitálové trhy sú aj limitujúcimi faktormi rozvoja stratégií finančného investovania.

On-line ceny komodít a derivátov

Pozrite si ceny komodít, obchodovaných na svetových burzách (svetové ceny energií, kovov, obilnín a olejov, potravín a hospodárskych zvierat). Prehľad obchodovaných komodít a aktuálne online ceny nájdete na stránke Komodity a deriváty – ceny online.

Dlhové inštrumenty a deriváty finančného trhu

Z časového hľadiska rozdeľujeme dlhové inštrumenty a nástroje finančného trhu na:

Z vecného hľadiska poznáme dlhové inštrumenty:

Teória financií

Finančná veda predstavuje významnú súčasť spoločenských vied. Predmet Financie a mena je považovaný za úvodný predmet do problematiky finančnej vedy.

Finančné prostriedky predstavujú peňažné prostriedky, cenné papiere, úvery, dotácie, dane, clo a ďalšie. Mena sú peniaze štátu – peniaze sa v národnom hospodárstve prejavujú v podobe:

 • peňažnej zásoby – reálne peniaze hotovostné a na účtoch ekonomických subjektov a národného hospodárstva ako celku
 • peňažných operácií – kvantitatívna a kvalitatívna zmena peňažnej zásoby. Peňažné operácie môžu byť:
  • finančné operácie (zmena peňažnej zásoby ekonomických subjektov – platobné transformačné a emisné) tvoria obsahovú náplň pojmu financie
  • menové operácie (zmena peňažnej zásoby národného hospodárstva – transformačné a emisné) tvoria obsahovú náplň pojmu mena

Financie a riziko

Riziko predstavuje stupeň neistoty a rizika v odhade a v možnej variabilite očakávaných cash flow z investície – riziko investovania. Riziko spojené z dlhodobou vecnou investíciou by sa malo zohľadniť pri kvantifikácii očakávaných cash flow.

Pri kvantifikácii rizika a následne pri investičnom rozhodnutí je dôležitý postoj k riziku. Podnikateľ môže zaujať:

 • rizikovo averzný postoj
 • rizikovo neutrálny postoj
 • rizikovo preferujúci postoj

Finančné investície

Investícia je suma kapitálových výdavkov vynaložených na získanie konkrétneho druhu aktív. Podľa cieľa investovania a podľa druhu majetku, ktorý sa investíciou získa, možno investície deliť na:

Rozhodovanie o alokácii kapitálu

Finančné rozhodnutie o alokácii podnikového kapitálu predstavuje základné rozhodnutie o vecnom alebo finančnom investovaní, teda o získaní vecných zložiek majetku alebo finančného majetku. Pri finančnom rozhodovaní je dôležitý časový horizont, kde je potrebné rozlišovať:

 1. dlhodobé (strategické) finančné rozhodovanie
 2. krátkodobé finančné rozhodovanie

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie je proces zhromažďovania peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy. Kolektívne investovanie upravuje zákon č. 594/2003 Z. z. Cieľom kolektívneho investovania je investovať zhromaždené prostriedky do cenných papierov alebo iných nástrojov peňažného trhu a kapitálového trhu a úspory zhodnotiť čo najlepšie a obmedziť a rozložiť riziko.

Európska mena Euro

Na základe Zmluvy o Európskej únii sa 1. januára 2002 začalo praktické každodenné používanie spoločnej meny – EURO. Myšlienka vytvorenia Európskeho menového systému vznikla na konci šesťdesiatych rokov. Zmluva o ES pôvodne nazývala novú menu ECU (European Currency Unit – Európska menová jednotka). ECU slúžila ako zúčtovacia jednotka medzi členskými štátmi od zavedenia európskeho menového systému. Nová mena bola rozhodnutím najvyšších predstaviteľov štátov a vlád v decembri 1995 nazvaná EURO. Výhodami tohto názvu je jeho krátkosť a možnosť napísať ho rovnakým spôsobom vo všetkých európskych jazykoch. Euro (€) sa delí na 100 centov.

Kryptomeny a virtuálne peniaze

Kryptomena (alebo tiež virtuálna mena, virtuálne peniaze, virtuálne platidlo, cryptocurrency) je digitálne platidlo, ktoré je určené na on-line obchodovanie. Je založená na kryptografii, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť virtuálnej meny. Hlavná definícia kryptomeny je, že využíva a implementuje princípy kryptografie na vytvorenie distribuovanej, decentralizovanej a bezpečnej digitálnej meny. Virtuálne peniaze sú novým a perspektívnym odvetvím virtuálnej ekonomiky, čo prináša mnohé výhody i úskalia. Tak ako každá iná mena, sú kryptomeny určené predovšetkým na rýchle a bezpečné platenie služieb a výrobkov. Môžete teda veľmi rýchlo zaplatiť za výrobok alebo službu tomu, kto menu akceptuje. Vďaka kryptomenám sú platby kdekoľvek hneď a bez poplatku, čo je veľká výhoda, ak platíte za drobnosť ktorej cena je nižšia, než niektoré poplatky za online platby. Všetko o kryptomenách, ich získavaní, ťažbe kryptomien, princípoch a použití a tiež on-line kurzy kryptomien nájdete v novej sekcii Kryptomeny a virtuálne peniaze.

Bitcoin  (BTC) je digitálna kryptomena a platobný systém vyvinutý v roku 2008 osobou alebo skupinou známou pod prezývkou Satoshi Nakamoto. Transakcie prebiehajú priamo systémom peer-to-peer, bez sprostredkovateľov, iba sa technickým spôsobom overia a potvrdia. Medzi hlavné kryptomeny patria:

 • Bitcoin – BTC
 • Litecoin – LTC (pripravujeme)
 • Ripple – XRP
 • Dash – DSH (pripravujeme)
 • Ethereum Classic (pripravujeme)
 • Ethereum – ETH
 • Monero – XMR (pripravujeme)
 • IOTA – MIOTA (pripravujeme)
 • Ďalšie kryptomeny (pripravujeme)

[alert]

Články v kategórii Financie

Články z kategórie Financie nájdete na stránke Vaše články: Financie.[/alert]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥