Ukazovatele finančnej analýzy

Ukazovatele finančnej analýzy

 • Finančná analýza predstavuje súčasť finančného riadenia podniku, je to súbor metód, ktoré umožňujú určiť a ovplyvniť postavenie podniku na základe analýzy jeho ekonomickej situácie. Umožňuje posúdiť finančné zdravie podniku.

Význam a úloha finančnej analýzy

Finančná analýza je nástroj poznania a predvídania finančnej situácie; ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti. Hlavným cieľom je spoznať finančné zdravie podniku, identifikovať slabé miesta (ktoré by mohli viesť k problémom) a silné stránky, na ktorých môže podnik stavať. Finančná analýza pomáha zlepšovať činnosti vedúce k rastu hodnoty podniku, dosiahnuť podnikové ciele, slúži ako podklad pre strategické plánovanie rozvoja podniku.

Hlavnými zdrojmi údajov pre finančnú analýzu môžu byť externé a interné informácie.

Medzi externé informácie môžme zaradiť

 • kapitálový trh,
 • obchodný vestník,
 • štatistický úrad,
 • rôzne štúdie.

Medzi interné informácie patrí:

 • účtovná závierka,
 • výročná správa,
 • vnútropodnikové účtovné výkazy,
 • prospekty CP,
 • priebežná účtovná závierka.

Účtovná závierka sa taktiež považuje za hlavný zdroj informácií. Je to súhrnným spôsobom premieta celý reprodukčný proces podniku. Jej štruktúra sa líši podľa toho, či podnik účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

 

 

Užívatelia FA:

 • Interní užívatelia FA:
 • manažéri – výstupy FA využívajú pre operatívne a strategické finančné riadenie,
 • zamestnanci – istota a perspektíva v zamestnaní (mzdová a sociálna oblasť).
 • Externí užívatelia FA:
 • investori (potenciálni, súčasní),
 • banky a iní veritelia
 • štát,
 • obchodní partneri.

Retrospektívne zameraná finančná analýza sa zameriava na súčasné výsledky a vysvetľuje ich na základe pohľadu do minulosti Hlavný účel spočíva v  určení diagnózy finančného hospodárenia podniku a v podchytení všetkych jeho zložiek. Úlohou je identifikovať determinujúce činitele, ich charakter – či pôsobili akceleračne alebo retardačne.

Predikčne zameraná (perspektívna) finančná analýza sa snaží  o predikciu finančnej situácie –pohľad do budúcnosti. Jej významom včas urobiť potrebné korekcie a zabrániť akútnym finančným krízam.

Nové kritériá hodnotenia výkonnosti podniku

 • sú to ukazovatele, ktoré vyjadrujú novú koncepciu hodnotenia úspešnosti podnikov – preferujúcu postavenie vlastníkov a maximalizáciu zhodnotenia vložených investícií. Týmito ukazovateľmi sú napr.:
  • EVA (Economic Value Added) – ekonomická pridaná hodnota. Preferuje ekonomický zisk = celkový výnos kapitálu – náklady na kapitál.
   Výpočet: EVA = NOPAT – WACC x C,
  • NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – hodnoty čistého prevádzkového zisku zvýšeného o úroky,
  • WACC (Weighted Average Cost of Capital) – priemerné náklady kapitálu, C – hodnoty celkového investovaného kapitálu.

 

Pozitívne hodnotenie výkonnosti je len v prípade, ak EVA > 0.

 • MVA – hodnota pridaná trhom,
 • RONA (Return of net Assets) – výnosnosť čistých aktív. Výpočet: RONA = NOPAT/NA, kde:
  • NOPAT – EBIT po zdanení (EBIT je zisk pred zdanením a odpočítaním úrokov – Earings Before Interest and Taxes)
  • NA – čisté aktíva (Net Assets),
 • CROGA (Cash Return on Gross Assets) – výnosnosť hrubých aktív. Výpočet: CROGA = OATCF/GA, kde:
 • OATCF – prevádzkový cash flow po zdanení (Operating after Fax Cash Flow)
 • GA – hrubé aktíva (Gross Assets),
 • CFROICF výnosnosť investície. Rozlišujeme:
 • statický CFROI = CF pred zdanením a úrokmi/(Ø dlhodobý majetok + ČPK). Vypovedá o príleve peňažných prostriedkov z investície viazanej v danom období,
 • dynamický CFROI sa vyčísľuje ako vnútorná úroková miera z CF získaného počas používania viazaného majetku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥