Distribučná logistika podniku

Je to oblasť logistiky, ktorá pomáha riešiť časové a priestorové problémy spojené s rozdielmi medzi oblasťami výroby a spotreby. Súčasťou distribučnej logistiky sú všetky aktivity, ktoré napomáhajú plynulému pohybu produktu od jeho vzniku až po posledný bod distribučného kanála. V tomto prípade je vhodné definovať pojem distribučný kanál. Je to súbor po sebe nasledujúcich článkov, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje premiestňovanie jedného alebo viacerých tokov spojených s marketingovou činnosťou (A. Dupaľ, I. Brezina; 2006). Medzi činnosti distribučného kanálu patria:

 • plánovanie a rozmiestnenie skladov
 • samotné skladovanie
 • doprava
 • balenie
 • vybavovanie objednávok.

Funkcie distribučnej logistiky

Funkcie distribučnej logistiky môžeme rozdeliť podľa rôznych hľadísk. Jedná sa o klasické funkcie, organizačné funkcie a koordinačné funkcie.

Klasické funkcie

 • nákup výrobkov požadovaných zákazníkmi u výrobcu
 • doprava a preprava výrobkov
 • sústreďovanie sortimentu na požadované miesto
 • výber výrobkov podľa želaní zákazníka
 • skladovanie výrobkov
 • ponuka výrobkov v miestach predaja
 • samotný predaj spotrebiteľom

Organizačné funkcie

Zahrňujú činnosti, ktoré prispôsobujú štruktúru ponuky k štruktúre dopytu. Je to napríklad doprava, zušľachťovanie tovaru, skladovanie, balenie, triedenie, zmena sortimentu atď.

Koordinačné funkcie

Snažia sa vyrovnávať nerovnováhu medzi výškou ponuky a objemu dopytu po určitom tovare. Tieto funkcie zahŕňajú zbieranie informácií o dopyte, nadväzovanie kontaktov, rozhodovanie o veľkosti ponuky a uzatváranie transakcií kúpy a predaja (A. Dupaľ, I. Brezina; 2006).

Vidíme, že distribučná logistika je vzhľadom na jej funkcie veľmi významným faktorom logistického procesu. Jej hlavnou úlohou je dostať správny produkt v správnom čase na správne miesto a to pri čo najmenších nákladoch.

Logistický informačný systém

Každá forma organizácie potrebuje pre svoju činnosť suroviny, materiál a služby od iných externých dodávateľov. Organizácia nákupu, zásobovania a distribúcie hotových výrobkov je súčasťou všetkých podnikov. K jej efektívnej realizácii napomáha vo veľkej miere logistický informačný systém.

Informačnú logistiku možno analyzovať ako funkčnú oblasť logistiky, ale aj ako samostatnú oblasť riadenia firmy. V prvom prípade ide o informačnú podstatu logistiky. V druhom prípade sa jedná o informačný tok, ktorého cieľom je zabezpečiť logistické systémy informáciou potrebnom čase, v potrebnom objeme a na správnom mieste. Tieto dve definície si v žiadnom prípade neodporujú, ale naopak, vzájomne sa dopĺňajú. Ide o poňatie logistiky v širšom a užšom slova zmysle.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥