Globálne strategické podnikateľské jednotky

Globálne strategické podnikateľské jednotky (Global Strategic Business Units – GSBU) slúžia na vytváranie globálnych celosvetových používaných značiek a produktových radov. Možno tak účelnejšie vynakladať predovšetkým marketingové náklady.

Charakteristika globálnych SBU

Globálne strategické podnikateľské jednotky sú charakteristické hlavne:

 • zamerané sú na konkrétne výrobkové trhové kombinácie, teda na určitú skupinu výrobkov pre konkrétnych zákazníkov a ich potreby, zameriavajú sa na špecifický trh charakteristický určitou veľkosťou požiadavky a dynamiku rastu,
 • majú špecifický okruh konkurentov,
 • majú častejšie externé väzby (vzťahy k trhu, konkurencií,…),
 • možno pre ne stanoviť dlhodobé strategické ciele a strategický plán na ostatných podnikateľských jednotkách relatívne nezávislý,
 • majú svoje vedenie, svojho manažéra, ktorý zodpovedá za strategické plánovanie (tvorbu SP pre celosv. trh), marketingový výskum, vývoj nových produktov, výrobu a ziskovosť.

Centrá zdieľaných služieb – Global Business Services

Odborníci špecialisti z jednotlivých oblastí činnosti a krajín sú zlučovaní do medzinárodných tímov – centrá zdieľaných služieb (GBS – Global Business Services) – koncentrujú a ďalej rozvíjajú špecifické znalosti a know-how. To sa následne rozširuje do všetkých častí korporácií (sú tu prijímaný len tí najvýkonnejší a najlepší, ktorí zabezpečia transfer know-how,napr. do novo zakladaných DS v nových regiónoch).

Centrálne korporatívne funkcie

Centrálne korporatívne funkcie sa týkajú uskutočňovania strategických analýz a tvorby firemnej vízie a stratégie, tzn. Predovšetkým oblastí z marketingu, controllingu a financovania. Najčastejšie ide o nasledujúce korporatívne funkcie:

 1. Rozhodovanie o zásadných investíciách:
  • tvorba marketingovej stratégie
  • rozvoj ľudského kapitálu
  • personálna stratégia
  • rozvoj riadiacich pracovníkov
 2. Finančný a investičný manažment
 3. Strategický controlling
  • strategické plánovanie a kontrola
 4. Nákup a predaj kapitálových účasti
 5. Rozhodovanie o spôsobe získavania kapitálu
 6. Riadenie príjmovej a výdajovej politiky (clearingové miesto, vnútrokoncernová banka)
 7. Rozhodovanie o zásadných investiciách
 8. Tvorba marketingovej stratégie
 9. Právne služby a právne poradenstvo
 10. Daňové otázky a daňové poradenstvo
 11. Public relations a sponzoring
 12. Centrálne účtovníctvo
  • konsolidácia ročných uzávierok dcérskych spoločností
  • obchodná bilancia
  • ročná výročná správa
  • interná revízia
 13. Výhodná centralizácia ďalších aktivít, popri spoločných firemných činnostiach často ide o:
  • spoločný nákup a poskytovanie nakúpených komodít dcérskej spoločnosti
  • nakupovanie služieb od vonkajších špecializovaných subjektov (napr. udržovanie informačného systému), realizovanie prostredníctvom „outsourcingu“

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥