Outsourcing v distribúcií a logistike

Outsourcing ako pojem

Pojem outsourcing pochádza z amerického hospodárskeho života a predstavuje „spojenie výrazov – „outside“, „resources(s)“ a „using“ do jedného umelovytvoreného slova.“ Podľa autora Daňa pri outsourcingu ida najmä o optimalizáciu podnikových funkcií a procesov, tým, že na ich realizáciu sa využívajú mimopodnikové zdroje. Outsourcing je vlastne prostriedkom, ktorý podniku umožňuje zamerať sa na kľúčové oblasti podnikania a prenechať vykonávanie niektorých funkcií na inštitúcie, ktoré majú dostatok zdrojov a prostriedkov na efektívne vykonávanie týchto činností. Outsourcing predstavuje integrálnu súčasť podnikových operácií.

Využitie outsourcingu nemôže byť náhodné, ale musí byť chápané ako súčasť strategického riešenia, ktoré zahŕňa všetky podnikové aktivity. Outsourcing v praxi používajú rôzne spoločnosti preto, aby znížili svoje náklady a aby mohli preniesť časť svojich prác externým dodávateľom. Podnik môže pomocou outsourcingu znižovať svoje náklady a tak môže získať lepšie postavenie ako konkurencia. Podniky, ktoré využívajú outsourcing ho často spomínajú vo svojich marketingových portfóliách, pretože je to pre nich nástroj ako si znižovať svoje režijné náklady a tým znížiť cenu služby či výrobku pre zákazníka. Ako uvádza autor Daňo, výhodou rôznych foriem outsourcingu je, že umožňuje podnikom byť flexibilnejšími a rýchlejšími, čo napokon vedie k zvýšeniu tržieb, rastu trhového podielu a konkurencieschopnosti.

Outsourcing v distribúcií a logistike

Autor Daňo hovorí o 3 spôsoboch, ktorými môže firma postupovať s cieľom efektívneho zabezpečenia logistických činností:

 • poskytne služby vlastnými kapacitami vo firme,
 • vytvorí vlastné logistické pobočky,
 • kúpi si službu u profesionálnej logistickej firmy.

Medzi outsourcingom a klasickým využitím poskytovateľov služieb v logistike je rozdiel najmä v nasledovných znakoch:

 • strednodobé a dlhodobé výkony, ktoré sú rozsiahlejšie,
 • dlhé výpovedné lehoty,
 • viacročné zmluvy,
 • časté je kompletné oddelenie s personálom a zariadením,
 • väčšinou jediný preberateľ objednávky, príp. nižší počet zúčastnených logistických poskytovateľov služieb,
 • uzatvárajú sa komplexné zmluvy prekračujúce rámec špedičnej alebo prepravnej zmluvy,
 • projektová organizácia je často s účasťou externých logistických špecialistov.

Využívané služby v logistickom outsourcingu

 • skladovanie (formou distribučného skladu, verejného colneho skladu)
 • vedenie skladu, skladové informácie riadiaceho softwaru)
 • paletovanie tovaru, balenia, etiketovania,
 • komplet reklamních predmetov
 • colné služby, zaistenie colného dlhu
 • poistenie tovaru v sklade i pri preprave
 • distribúcia tovaru
 • spätné informácie o dodaných zásielkách
 • prekladanie tovaru
 • kompletizácia a nekompletizácia, vytvárania smerových kompletov
 • manipulácia s materiálom
 • preprava
 • plánovanie, riadenie a kontrola v dodávateľských reťazcoch

Stupne outsourcingovej logistiky

Najnižší stupeň outsourcingovej logistiky predstavuje 2PL (Second-party logistics), kedy zadávateľská firma objednáva služby u špecializovaných firiem, napr. u dopravcov. Táto forma outsourcingovej logistiky je vhodná prevažne pre malé firmy s jednoduchým dodávateľským reťazcom.

Užšou formou spolupráce je 3PL (Third-party logistics), kedy špecializovaná firma realizuje časť dodávateľského reťazca alebo sa zameriava na realizáciu celého dodávateľského reťazca. Tuto formu spolupráce využívajú hlavne veľké podniky, automobiloví výrobcovia a zahraničné firmy.

Najužšiu formu partnerstva predstavuje 4PL (Fourth-party logistics), kedy špecialista preberá kompletnú optimalizáciu celého logistického reťazca. Spolupráca sa začína spracovaním logistického konceptu a poradenstvom. Ťažisko činností sa zameriava na výsledky plynúce zo zverených činností. Tuto formu spolupráce môžu realizovať iba silné a dostatočne skúsené logistické spoločnosti. Preto ju využívajú predovšetkým veľké nadnárodné korporácie.

Výhody a riziká outsourcingu v distribúcií a logistike

V prípade outsourcingu logistických činností sú významné predovšetkým nasledujúce výhody:

 • koncentrácia podnikových zdrojov na jadro činnosti,
 • odbúranie skupín fixných nákladov podniku,
 • využitie výhod mzdových nákladov,
 • zníženie logistických nákladov,
 • prístup k svetovej úrovne služieb,
 • rýchlejší nástup nových technológií a nové technológie bez vedľajších nákladov,
 • zdieľanie rizika s poskytovateľom,
 • presun peňažných prostriedkov,
 • redukovanie podnikových investícií na zameranie jadra podnikania.

Autor Daňo pojednáva aj o ďalších outsourcingových úžitkoch, akými sú:

 • využitie existujúcej infraštruktúry
 • vyššia produktivita poskytovateľov služieb
 • výhody mzdových nákladov v logistike

Pokiaľ ide o využitie existujúcej infraštruktúry, logistickí poskytovatelia služieb poskytujú v rámci kooperácie široké pokrytie. V týchto systémoch sú garantované dodávkové časy max. do 48 hodín, niekedy aj do 24 hodín.

Jedným z úžitkov je aj vyššia produktivita poskytovateľov logistických služieb, pretože tí, majú oproti oddeleniu logistiky obchodného, či priemyselného podniku možnosť súčasne pracovať pre viacero podnikov, čo im dáva šancu dosiahnuť vyššie výkony.

Outsourcing tiež umožňuje podniku participovať na výhodách mzdových nákladov poskytovateľa služieb, u ktorého sú zvyčajne mzdové tarify nižšie ako u obchodného, či priemyselného podniku.

Riziká spočívajú v nasledovnom

 • podnik je v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte závislý na niekom treťom,
 • vo vzťahu k logistike spočíva hlavné riziko v dynamickom prostredí podniku a tiež v rýchlych zmenách v logistických štruktúrach, ktoré môžu byť vyvolané zmenami v štruktúrach zákazníkov, dodávateľov, či poskytovateľov služieb
 • existencia právneho rizika a rizika pri uskutočňovaní outsourcingového projektu

Zdroje

DAŇO, F. – KITA, P. 2009. Distribučný manažment. Bratislava: Daniel Netri, 2009. 229s. ISBN 978-80-89416-00-4

DVORÁČEK, J. – TYLL, L. 2010. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-740-010-2.

Outsourcing. Dostupné na internete: <www.investopedia.com/terms/o/outsourcing.asp>.

Outsourcing logistiky zvyšuje efektivitu firmy. Dostupné na internete: <http://sdeleni.idnes.cz/outsourcing-logistiky-zvysuje-efektivitu-firmy-f7m-/eko-sdeleni.aspx?c=A110112_120506_eko-sdeleni_ahr>.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥