Plánovanie marketingu

Základné funkcie marketingu:
– komplexné štúdium konkrétneho trhu
– plánovanie sortimentu výrobkov
– utváranie dopytu
– plánovanie odbytových operácií
– riadenie a kontrola marketingových činností

Úloha marketingového plánu:
– pripravovať obchodnú budúcnosť podniku
– optimalizovať využitie disponibilných zdrojov a možností podniku

Musia sa rešpektovať jeho systémové väzby na ďalšie čiastkové plány:
– plán výskumu a vývoja – je spojený s ponukou nových výrobkov
– plán výroby – množstvo alebo objem požadovaných výrobkov
– personálny plán – potreba ľudských zdrojov na marketingové činnosti
– finančný plán – obmedzenie na rozsah marketingových činností

Prednosti marketingového plánovania
– rýchlejšia adaptácia na meniace sa prostredie
– lepšie využívanie zdrojov na marketingové činnosti
– utváranie podmienok na dynamiku podniku na trhu
– organizácia vecí v oblasti odbytu tak, ako to podnik potrebuje

Konfigurácia marketingových plánov:
V závislosti od veľkosti a organizačnej kultúry sa marketingové rozhodnutia a plány robia na úrovni:
1. vrcholové riadenie – úlohy:
– vytyčovanie cieľov
– identifikácia výrobkov a trhov
– ciele sa komponujú na jednotlivé výrobky a trhy

2. stredný stupeň – úlohy:
– sú rôzne podľa miery podnikateľskej autonómnosti a zodpovednosti divízií.

Horizont marketingového plánovania je 3 – 5 rokov.
Krátkodobý marketingový plán 1 – 2 roky.

Členenie marketingového plánu – najčastejšie súradnice členenia:
– Divízie alebo filiálky podniku ’ plán divízie 1, 2, 3 …
– Trhy ’ plán pre región A, B, C …
– Výrobky ’ plán pre výrobok X, Y, Z…

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥