Podnikateľská stratégia a jej tvorba

Podnikateľská stratégia

Zmyslom podnikateľskej stratégie je získať konkurenčnú výhodu nad súpermi. Úspešná podnikateľská stratégia zohľadňuje vplyvy širokého okolia, integruje rôzne funkčné stratégie a jej jadrom je konkurenčná stratégia. Formulovať podnikateľskú stratégiu znamená rozhodnúť, aké potreby sa budú uspokojovať, kto sa bude uspokojovať, a akým spôsobom.[1]

Potreba formulácie a realizácie stratégie

Kvalitne spracovaná stratégia zásadne podmieňuje stabilitu a posilňuje konkurenčnú pozíciu podniku. Pokiaľ bude firma chcieť využiť nové príležitosti na trhu, musí sa zamyslieť nad tým, či má pre ne vhodné a dostačujúce zdroje.

Rozdiel medzi stratégiou a dlhodobým plánom

 • Pri stanovovaní dlhodobého cieľa si kladieme otázku kam chceme ísť.
 • Stratégia nám pomáha odpovedať na otázku ako sa tam dostaneme.

Prečo je potrebné zaoberať sa stratégiou?

 • Strategické rozhodnutia ovplyvňujú dlhodobý smer organizácie
 • Strategickými rozhodnutiami sa firma pokúša dosiahnuť nejakú výhodu
 • Strategické rozhodnutia sa zaoberajú rozsahom dopadu aktivít organizácie
 • Strategické rozhodnutia ovplyvňujú rozhodnutia operatívne
 • Stratégia môže byť chápaná ako vychádzanie zo zdrojov a kvalifikácie organizácie za účelom tvorby príležitosti.

Stratégia a dlhodobý plán

Existuje možný nesúlad medzi strategickými a operatívnymi rozhodnutiami (strategické a operatívne rozhodnutia). Existuje nebezpečenstvo, že stratégia začne byť považovaný za plán. Manažéri si môžu začať myslieť, že riadia strategicky, pretože prechádzajú procesom plánovania. Pozor, stratégia nerovná sa plán!

Stratégia predstavuje dlhodobý smer, ktorým sa organizácia uberá, nie je to písomný dokument na stole vedúceho. Stratégia poňatá ako plán sa nemôže stať kultúrou firmy (pozn. kultúru budeme chápať ako „veci vo firme robíme“.).

Tvorba podnikateľskej stratégie

Tvorbu podnikateľských stratégií podmieňujú faktory externého a interného prostredia. Externé prostredie – využívanie príležitostí, odstraňovanie hrozieb, ktoré na podnik pôsobia z vonkajšieho prostredia. O príležitosti môžeme hovoriť vtedy, ak vonkajšie sily a trendy vytvárajú potenciál, ktorý umožní podniku dosahovať vyššie zisky. Hrozby vznikajú vtedy, keď vonkajšie trendy ohrozujú existenciu a výnosnosť podnikania. Interné prostredie – využívanie našich silných stránok a odstraňovanie slabých stránok.

„Je potrebné zohľadniť prednosti podniku a hodnotiť ich dôležitosť, súčasne je nevyhnutné odhaliť jeho slabosti a zistiť či sú zdrojom významnej zraniteľnosti. Po ukončení analýzy interného a externého prostredia, môžeme pristúpiť k tvorbe podnikateľskej stratégie.“ [2]

Fázy tvorby stratégie

Štyri základné fázy tvorby stratégie:

 • Skúmanie prostredia,
 • Formulácia stratégie,
 • Implementácia stratégie,
 • Hodnotenie a kontrola.

Analýza prostredia

Skúmanie alebo analýza externého a interného prostredia je proces, pri ktorome analyzujeme externé prostredie, ktoré predstavuje využívanie príležitostí, odstraňovanie hrozieb, ktoré na podnik pôsobia z vonkajšieho prostredia ako aj interné prostredie, ktoré predstavuje využívanie našich silných stránok a odstraňovanie slabých stránok.

Formulácia stratégie

Formulovať podnikateľskú stratégiu znamená rozhodnúť, aké potreby sa budú uspokojovať, kto sa bude uspokojovať, a kým spôsobom. Po ukončení analýzy interného a externého prostredia a formulácii podnikateľskej stratégie môžeme pristúpiť k tvorbe podnikateľskej stratégie.

Implementácia stratégie

Implementácia stratégie je náročný proces, ktorý sa skladá z činností ako je komunikácia, tvorba vhodnej organizačnej štruktúry, zavedenie administratívnych odporných systémov, zostavenie kontrolných systémov, vytvorenie systémov odmeňovania a stimulovania, sformovanie podnikovej kultúry, uskutočňovanie strategického vodcovstva.

Kontrola a hodnotenie stratégie

Hodnotenie a kontrola, ktorá sleduje nebezpečné miesta v uplatňovaní stratégie a navrhuje jej korekcie. Strategické hodnotenie je na základe predchádzajúcich krokov kde sa zostavuje komplexný návrh korekcií v prípade zásadných zmien vo vonkajších i vnútorných podmienkach uplatňovania zvolených stratégií na základe vzniku nových krízových javov (napr. zmeny vo vojensko-bezpečnostnom prostredí, identifikácia možnej hrozby).

Podnikateľské strategické plánovanie

Kompletný postup procesu strategického plánovania v podniku a jeho popis nájdete na stránke Podnikateľské strategické plánovanie.

[1] EUROEKONÓM, PCR: Manažérsky informačný systém. In PC [ online ],[ cit. 2013-11-15]. Dostupné na internete https://www.euroekonom.sk/download2/diplomovka-teoria-manazment/.pdf.

[2] MEGOVÁ, B. 2010. PCR: Podnikateľské stratégie. In PC [online]. 2010, [cit. 2013-11-15] . Dostupné na internete: http://www.scss.sk/dvd /10/Podnikate%BEsk%E9%20strat%E9gie.pdf.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥