Podnikateľský plán NATURA OUTDOOR

1 Podnikateľský plán

Každý podnikateľ skôr, než začne podnikať, mal by mať jasnú myšlienku podnikania, hlavný cieľ a mal by mať stanovené priebežné ciele podnikania. Tieto myšlienky a ciele zhmotňuje v písomnej podobe a v štruktúrovanej forme podnikateľský plán. Každá oblasť podnikania je niečím iná, má svoje špecifiká a podnikateľský plán by to mal odrážať. Z tohto dôvodu neexistuje univerzálna, či jediná správna obsahová štruktúra zámeru.

Cieľom práce je definovať podnikateľský plán, uviesť jeho vnútorné a vonkajšie funkcie, kritéria a požiadavky, ktoré by mali byť splnené pri jeho zostavovaní, rozobrať organizačné aspekty. Na záver konkretizovať teoretické poznatky do praktického podnikateľského plánu.

Podnikateľský plán je dokument, ktorý mapuje smer činnosti firmy na určité časové obdobie. Väčšina firiem zostavuje detailný podnikateľský plán na jeden až dva roky, ktorý je doplnený o všeobecnejšie prognózy na dva až štyri roky dopredu. Vo firme sa zostavuje jednak ako súčasť normálneho plánovacieho cyklu a to v sumárnej podobe pre potreby vrcholového manažmentu, ako aj detailne podľa jednotlivých vecných oblastí a nižších riadiacich úrovní. V tomto prípade má charakter „plánu akcií“ (akčného plánu). Okrem toho sa podnikateľský plán používa na „predaj podnikateľských myšlienok“ banke alebo inej finančnej inštitúcií. V tomto prípade plní úlohu nástroja, ktorý má dokumentovať životaschopnosť firmy a reálnosť jej cieľov, pre ktoré hľadá financie.

1.1 Funkcie podnikateľského plánu

Podnikateľský plán plní tzv. vnútornú a vonkajšiu funkciu. (vnútorná funkcia) Podnikateľský plán pomáha riadiť obchod, v ktorom firma podniká tým, že „komunikuje“ víziu firmy prostredníctvom konkrétnych úloh jednotlivým manažérskym tímom. Odráža jednak podnikové stratégie dosiahnuté do konkrétnych taktík časového obdobia podnikateľského plánu, ako aj prognózy vývoja všeobecných ekonomických podmienok v odvetví, ako aj konkurenčných úvah.

Vo svojej podstate je podnikateľský plán zosumarizovaním taktických stratégií a ich vzájomných zosúladením vo všetkých funkčných oblastiach – marketing, výroba, výskum a vývoj, investičné projekty, financie. Podnikateľský plán je zvyčajne vyjadrený v globálnych ukazovateľoch výstupov ( hodnota tržieb) a to štvrťročne alebo i mesačne pre každú skupinu výrobkov (výrobný odbor), avšak nie pre špecifické položky alebo individuálne výrobky vo vnútri každej skupiny. Môže tiež špecifikovať celkové zásoby, ako aj ich požadovanú úroveň, ktorá sa má dodržať v plánovacom období. Vo svojej sumárnej podobe pre potreby vrcholového manažmentu nepozostáva zo všetkých detail ako aj časovej špecifikácie činnosti potrebnej pre realizáciu plánu, ale namiesto toho determinuje možné všeobecné postoje ku konkurencii aby sa dosiahli hlavné ciele. Podnikateľský plán na nižších úrovniach riadenia obsahuje detailnejšie rozhodnutia aj časovú špecifikáciu ich realizácie. Celkovo by mal mať podnikateľský plán firmy skompletizovaný každý rok do tretieho štvrťroka pre budúce plánovacie obdobie.

Vonkajšia funkcia – Podnikateľský plán z hľadiska svojej vonkajšej funkcie má prezentovať firmu v unikátnom a zvláštnom svetle založenom na vlastných schopnostiach a skúsenostiach žiadateľov. Má presvedčiť budúcich investorov, že firma a jej manažment :má jasnú víziu, pozná podmienky, v ktorých hodlá pôsobiť, teda vie odhadnúť svoje riziká – túto skutočnosť vie dokumentovať viac variantným vypracovaním plánu a má prehľad a odhad hodnoty a relevantnosti informácií, je schopný robiť rozhodnutia, ktoré sú založené na správnom druhu informácií požadovanej kvality. Zároveň sa vyznačuje etikou podnikania

2 Požiadavky na podnikateľský plán

Spracovaný podnikateľský plán by mal spĺňať požiadavky [1]:

 • stručnosť – jednoznačné uvádzanie informácií bez zbytočného vysvetľovania
 • zrozumiteľnosť – prispôsobenie formulácie informácií čitateľom
 • logickosť – jednotlivé časti musia byť logicky previazané a musia tvoriť zmysluplný celok
 • pravdivosť – všetky údaje musia byť pravdivé a overiteľné.

3 Organizačné aspekty podnikateľského plánu

V súvislosti s vypracovaním podnikateľského plánu je potrebné odpovedať na niektoré otázky z oblasti organizovania[2]:

 • Kto je iniciátorom podnikateľského plánu? ( Iniciátorom môže byť vedenie podniku, ale aj strategická podnikateľská jednotka, alebo divízia. Podmienkou je aby pôsobili tom istom odvetví.)
 • Kto vypracuje podnikateľský plán?
 • Aká je lokalizácia podnikateľského plánu v organizačnej štruktúre podniku?
 • Kto schvaľuje podnikateľský plán? (Schvaľovanie pripadá vrcholovému manažmentu pri väčších podnikoch môže byť táto právomoc delegovaná na strategickú podnikateľskú jednotku.)
 • V ktorom útvare podniku sa realizuje podnikateľský plán? (Najväčšie slovo má ten prvok, na ktorého činnosť bude mať najväčší dopad. Podmienkou je aby disponoval s najlepšími informáciami potrebnými pre kvalitné a úplné splnenie plánu.)

3.1 Prax v plánovaní slovenských podnikov

V súčasnosti sa podniky nachádzajú v prostredí dynamicky sa meniacich podmienok prostredia. Podniky sa musia vedieť v tomto prostredí prispôsobiť daným podmienok. V tomto prostredí sa plánovanie stáva nenahraditeľným nástrojom. Z tejto situácie vyplýva, že najväčšia sila podniku by mala byť v jeho schopnosti predvídať a podľa toho sa meniť.

Dôležité v plánovaní je tiež zohľadniť aj neurčitosť budúcnosti. Pri týchto zmenách je dôležité meniť tiež plány. Z tohto dôvodu by mali tieto plány byť dostatočne flexibilné.

Pri malých a stredných podnikoch, ktoré si nespracovávajú plány môžu mať problém so samotným fungovaním podniku ale aj dĺžkou fungovania podniku. Ak budú chcieť tieto podniky „prežiť“ musia skôr či neskôr tiež začať plánovať.

3.2 Konkretizácia teórie v praxi (Vzor podnikateľského plánu)

Zhrnutie

Firmu NATURA OUTDOOR, s. r. o. založili súrodenci Michal Mravec a Juraj Mravec v roku 2006 s cieľom ponúkať širokej verejnosti kvalitnú turistickú, speleologickú a skalolezeckú výstroj v Považskej Bystrici. Zakladatelia a firmy vyrastali v regióne Stredného Považia a sú im známe zákaznícke požiadavky tamojších obyvateľov. V tomto regióne existujú vynikajúce podmienky na turistiku a horolezectvo a jaskyniarstvo. Napriek tomu tu chýba obchod ponúkajúci spomínaný sortiment.

Opis firmy

Obchodné meno: NATURA OUTDOOR

 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Sídlo: Štefánikova 155/20, 017 01,
 • Považská Bystrica, Slovenská republika
 • IČO: 15608896
 • DIČ: 15608896/560
 • Dátum vzniku: 15. október 2006
 • Predmet činnosti: obchodná činnosť

Opis výrobkov

Na základe našich skúseností a referencií sme sa rozhodli ponúkať obuv nasledovných výrobcov: Garmont (ITA), La Sportiva (ITA), Planika (Slovinsko), Meindl (Ger), Lafuma (Francúzsko), Alpinus (Pol). Budeme ponúkať širokú škálu modelov turistickej obuvy pre všetky stupne záťaže (mountaining – trekking – hiking). Taktiež v letných mesiacoch aj sandále a vychádzkovú obuv od vyššie spomenutých výrobcov.

Firma plánuje vo svojej predajni ponúkať výrobky nasledovných producentov: Hannah (CZ), Milo (Pol), Alpinus (Pol), Garmont, Tilak (CZ). Našu ponuku budú tvoriť nohavice, tričká, krátke nohavice, spodná bielizeň, lyžiarske nohavice, bundy, čiapky, rukavice určené pre turistiku a iné.

Trh a konkurencia

Firma NATURA OUTDOOR, s. r. o. plánuje získať pozíciu lídra v predaji turistickej výstroje pre okresy Považská Bystrica, Ilava a Púchov. Na danom trhu plánujeme v nasledujúcich 3 rokoch získať dominantný podiel v predaji turistickej obuvi, spacích vakov, stanov, horolezeckej výstroje. Na území týchto okresov sa nenachádza ani jedna predajňa špecializujúca sa na predaj tohto sortimentu.

V Považskej Bystrici, Púchove ani v Ilave nie je ani jeden obchod špecializujúci sa na daný sortiment. Konkurentmi môžu byť len firmy, ktoré ponúkajú niektoré produkty konkurujúce nášmu obchodu. Jediným konkurentom v predaji batohov bude predajňa športových potrieb OD Prior, ktorá ponúka batohy značky Treksport. V predajni Profi sport je komisionálny predaj turistickej obuvi značky Lowa. V predajni sa obyčajne nachádzajú 1-2 páry tejto obuvi. Skutoční konkurenti sa nachádzajú v Žiline, kde je viacero predajní s turistickou výbavou. V Trenčíne sa nachádza predajňa T-ŠPORT špecializujúca sa taktiež na predaj „outdoorového“ vybavenia.

Marketing

Ponuka vysokokvalitných výrobkov vhodných na využitie v prírode, ale aj vo voľnom čase. Kvalita je jedným z hlavných kritérií pri výbere turistickej, jaskyniarskej, prípadne horolezeckej výbavy. Je to dané nutnosťou zachovania úžitkových vlastností týchto výrobkov v náročných podmienkach. Investícia do turistického oblečenia a obuvi je aj investíciou do kvality a zdravia. Daný sortiment je cenovo náročný z nasledovných dôvodu použitia vysokokvalitných materiálov. V konečnom dôsledku je však kúpa výhodná vzhľadom na dlhú životnosť týchto výrobkov. Toto je nutné zdôrazniť aj zákazníkovi. Firma NATURA OUTDOOR, s. r. o. bude prezentovať svoju ponuku prostredníctvom rozhlasu a lokálnej tlače. Budeme poskytovať zľavy pre mládež členom Klubu slovenských turistov a členom horolezeckých klubov.

Organizačný plán

Zamestnanci firmy budú zodpovední za nasledovný okruh úloh:

Michal Mravec – účtovníctvo, finančný manažment, marketing (bude pracovať na polovičný úväzok, po dokončení štúdia na EU BA sa jeho pôsobenie vo firme zintenzívni)

Mgr. Juraj Mravec – zásobovanie, skladové hospodárstvo, vybavovanie objednávok, asistencia v predajni, vybavovanie reklamácii, doprava tovaru. novoprijatá predavačka – obsluha registračnej pokladne, poradenstvo zákazníkom, udržiavanie čistoty v predajni.

Vo firme NATURA OUTDOOR, s. r. o. budú pracovať obaja spoločníci. Taktiež bude zamestnaná 1 predavačka na plný úväzok., ktorá prejde špeciálnym psychologickým tréningom, ktorý bude realizovať Mgr. Juraj Mravec. Jeho výsledkom by malo byť zvládnutie psychológie predaja a schopnosť v maximálnej miere poradiť zákazníkovi.

Dopad na životné prostredie

Poskytovanie služieb nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Finančný plán

Spoločnosť predkladá tento podnikateľský zámer s cieľom získať investično-prevádzkový úver vo výške 20 000€ Podľa predbežných prepočtov by nemala mať problém so splácaním úveru. NATURA OUTDOOR, s. r. o. žiada o úver na 3 roky pri úrokovej miere 6,5 % p. s. Úver sa bude splácať na konci každého polroka, pričom firma ráta s odkladom prvej splátky. Úver firma plánuje použiť na spolufinancovanie nákupu prvého tovaru. Spoločnosť bude ručiť budovou, ktorú má vo vlastníctve. Úver plánuje čerpať jednorazovo k 1. 1. 2015.

Záver

Podnikateľským plánom podnikateľ preukazuje životaschopnosť svojho nápadu a zámeru, pri dodržaní podmienok stanovených v pláne. Zostavením plánu podnikateľ získa informácie o investíciách, nákladoch, výnosoch plynúcich z jeho realizácie. Je tiež dôležitým dokumentom, na základe ktorého môže podnikateľ žiadať o úver v banke, podporu z rôznych podporných programov, alebo od tzv. tichých spoločníkov. V neposlednom rade je podnikateľský plán nástrojom kontroly plnenia cieľov a podkladom pre analýzu odchýliek

[1] MIHALČOVÁ, B. a kol. 2011. Podnikové plánovanie. Vydavateľstvo: Technická univerzita Košice, 2011. 223 s. ISBN 978-80-553-0719-0, s. 66

[2] MIHALČOVÁ, B. a kol. 2011. Podnikové plánovanie. Vydavateľstvo: Technická univerzita Košice, 2011. 223 s. ISBN 978-80-553-0719-0, s. 67

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥