Postup tvorby marketingového plánu

Postup tvorby marketingových plánov
1) zber údajov o minulosti

2) spracovanie údajov z minulosti

3) zber a spracovanie údajov z minulosti
– externá analýza – identifikácie hrozieb a príležitostí
– interná analýza – identifikácie silných a slabých stránok

4) rozvoj marketingových cieľov a kritérií – marketingové ciele musia byť konzistentné s poslaním a všeobecnými cieľmi podniku. CIELE majú tri rozmery:
– rozmer podstaty, mernej jednotky a času

5) tvorba a výber marketingových stratégií – je postup a spôsob ako chce podnik dosiahnuť svoje marketingové ciele.

6) tvorba programov a vypracovanie finančnej časti (rozpočtu)

7) prerokúvanie s vrcholovým manažmentom

8) implementácia marketingového plánu

9) systematický audit, alebo kontrola postupu realizácie

Kategorizácia marketingových stratégií:

A. na ktorý prvok marketingových nástrojov sa sústreďuje
– defenzívna stratégia
– rozvojová stratégia
– ofenzívna stratégia

B. podľa I. Ansoffa
– stratégia prehĺbenia
– stratégia výrobku
– stratégia trhu
– stratégia diverzifikácie

C. podľa Thulliera
– stratégia lídra
– stratégia prežitia
– stratégia zmeny
– stratégia imitácie

D. cenové stratégie
– stratégia „zbieranie smotany“
– stratégia „prenikania na trh“

Metódy stanovenia cien:
– nákladová cena – k priamym a režijným nákladom marža
– konkurenčná cena – porovnávanie s konkurenciou
– psychologická cena – ochota spotrebiteľa zaplatiť

Metódy a postupy používané v marketingovom plánovaní:

1) kvalitatívne
– posúdenie expertmi
– hlasovanie expertov
– založený prehľad

2) kvalitatívne metódy
– metóda analýzy konjunktúry
– metóda štatistickej korelácie

Metódy a postupy pri tvorbe výrobkového mixu

1) BCG matica
2) Percentuálny variabilný marginálny príspevok (PVCM)
3) Bod zvratu
4) Výpočet doby úhrady nového výrobku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥