Postup tvorby marketingového plánu

Postup tvorby marketingových plánov
1) zber údajov o minulosti

2) spracovanie údajov z minulosti

3) zber a spracovanie údajov z minulosti
– externá analýza – identifikácie hrozieb a príležitostí
– interná analýza – identifikácie silných a slabých stránok

4) rozvoj marketingových cieľov a kritérií – marketingové ciele musia byť konzistentné s poslaním a všeobecnými cieľmi podniku. CIELE majú tri rozmery:
– rozmer podstaty, mernej jednotky a času

5) tvorba a výber marketingových stratégií – je postup a spôsob ako chce podnik dosiahnuť svoje marketingové ciele.

6) tvorba programov a vypracovanie finančnej časti (rozpočtu)

7) prerokúvanie s vrcholovým manažmentom

8) implementácia marketingového plánu

9) systematický audit, alebo kontrola postupu realizácie

Kategorizácia marketingových stratégií:

A. na ktorý prvok marketingových nástrojov sa sústreďuje
– defenzívna stratégia
– rozvojová stratégia
– ofenzívna stratégia

B. podľa I. Ansoffa
– stratégia prehĺbenia
– stratégia výrobku
– stratégia trhu
– stratégia diverzifikácie

C. podľa Thulliera
– stratégia lídra
– stratégia prežitia
– stratégia zmeny
– stratégia imitácie

D. cenové stratégie
– stratégia „zbieranie smotany“
– stratégia „prenikania na trh“

Metódy stanovenia cien:
– nákladová cena – k priamym a režijným nákladom marža
– konkurenčná cena – porovnávanie s konkurenciou
– psychologická cena – ochota spotrebiteľa zaplatiť

Metódy a postupy používané v marketingovom plánovaní:

1) kvalitatívne
– posúdenie expertmi
– hlasovanie expertov
– založený prehľad

2) kvalitatívne metódy
– metóda analýzy konjunktúry
– metóda štatistickej korelácie

Metódy a postupy pri tvorbe výrobkového mixu

1) BCG matica
2) Percentuálny variabilný marginálny príspevok (PVCM)
3) Bod zvratu
4) Výpočet doby úhrady nového výrobku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *