Vývoj strategického manažmentu 2

V ktorom období došlo k vzniku ucelenej teórie strategického manažmentu? Uveďte hlavných autorov
– v 60-tych rokoch na akademickej pôde, publikáciou 3 prác:
CHANDLER, A. : Strategy & structure. – ako manažéri riešia úlohy spojené s fixáciou DD cien a smerov rozvoja; alokáciou zdrojov; tvorbou štruktúry

Ktoré hlavné problémy strategického manažmentu rozpracoval I. Ansoff? V ktorej firme pracoval pred príchodom na univerzitu?
– bývalý manažér firmy Lockhead; VVVA:
1. priestorové vymedzenie rozhodovania – pravidlo na rozhodovanie v priestore – aktivita, výrobok, trh
2. rastové vektory
3. konkurenčné výhody a synergia
4. atribúty

Čo považoval Ansoff za základné strategické rozhodnutie firmy?
– či diverzifikovať alebo špecializovať

Ktoré hlavné problémy strategického manažmentu rozpracoval M. Porter?
1. problém hodnotového reťazca
2. princíp analýzy ekonomiky odvetví

Akou problematikou sa zaoberal Porter predtým, ako sa začal venovať stratégii a aká je v tom súvislosť s jeho ďalšou činnosťou ?
– bol profesorom na Harvarde, zaoberal sa analýzou ekonomiky v odvetví
– obohatil konkurenčnú analýzu použitím princípov analýzy ekonomiky v odvetví
– navrhol postup analýzy konkurenčných síl a vzťahov, ktoré ovplyvňujú stratégiu

Uveďte hlavných predstaviteľov Harvardskej školy strategického manažmentu.
– E. P. Learned, C. R. Christensen, K. R. Andrews, W. Q. Guth

Čo viete o modeli LCAG ?
– prístup, ktorý vychádza zo strategickej diagnostiky a formuláciu stratégie zakladá na vyjadrení a integrácii hodnotového systémového manažmentu podniku a podnikových cieľov
– tvorí základ viacerých metód strategického plánovania

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥