ANALÝZA A ROZPRACOVANIE PREDPOKLADOV O VÝVOJI PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA

Pri plánovaní sa musíme opierať jednak o výsledky analýzy interného a externého prostredia, ale aj o ďalšie ekonomické analýzy, ktoré sú zamerané hlavne na:

a) charakteristiku základných vývojových trendov, ide hlavne o:
– ukazovatele tržieb
– zisk z výrobných činností za adekvátne plánovacie obdobie
– zisk pred zdanením

Odporúča sa však, aby sa tieto ukazovatele sledovali za dlhšie časové obdobie, min. 5 rokov dozadu. Základným porovnávacím rokom je rok 1990, resp. 1995.

b) priemerný ročný rast tržieb:
n – tá odmocnina z (tržby v poslednom roku / tržby v prvom roku – 1)

c) analýzu tržieb podľa výrobkov:
– za posledných 5 až 8 rokov dozadu s dôrazom na analýzu indexu rastu cien (materiálov aj výrobkov) a analýzu dynamiky rastu tržieb a predaja výrobkov

d) analýzu dopadu inflácie na firmu ako celok:
– nebezpečná je hlavne dopytová a nákladová inflácia
Dopytová inflácia-jej príčinou je veľký dopyt po tovaroch a službách, ekonomika nestačí toľko produktov vyrábať.

E0 – makroekonomická rovnováha
E1 – makroekonomická nerovnováha
– aby sa znovu nastolila rovnováha, musíme stlačiť inflačnú medzeru a to zvýšením cien

Nákladová inflácia-príčinou je nárast nákladov všetkého druhu

Dopad inflácie:
– menia sa ceny výrobných faktorov
– dochádza k nerovnovážnym majetkovým presunom (veritelia strácajú, dlžníci získavajú)
– mení sa daňové zaťaženie (daň odčerpáva z firiem prostriedky, potrebné na regeneráciu)
– vplýva na investičné rozhodnutia firiem (znižuje spoľahlivosť odhadov nákladov a budúcich výnosov)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥