FORMULÁCIA CIEĽOV

FORMULÁCIA CIEĽOV je stanovenie kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov.

Vrcholovým cieľom podnikov, najmä akciovej spoločnosti, má byť maximalizácia bohatstva akcionárov. Tento ukazovateľ sa meria cez rast výnosnosti akcií, resp. rast hodnoty firmy. Existuje viacero metód, ako vyčísliť plánovanú hodnotu firmy:
a) trhovým spôsobom, t.j. pomocou súčasnej hodnoty budúcich ziskov firmy:

Ho = To – No + T1-N1/(1+r) + T2-N2/(1+r)˛ + … + Tn-Nn/(1+r)

Ho – súčasná hodnota firmy
Ti – tržby v roku i, kde i =1, 2, …, n
Ni – náklady v roku i
r – náklady kapitálu firmy

b) pomocou tzv. P/E koeficientu (price/earning ratio):

P/E koeficient = cena (kurz akcie) / zisk na akciu – (určuje sa na burzách)

Hodnota a. s.:-zisk na akciu x počet akcií x P/E koeficient-súčasná hodnota celkového zisku firmy za určité obdobie (napr. 10 rokov) x P/E koeficient

Takto formulovaný základný cieľ sa transformuje:
a) do ukazovateľov merania výkonov firmy ako celku, napr. plánovanie, výnosnosť aktív, výnosnosť vloženého kapitálu, výnosnosť VI, ….
b) do ukazovateľov merania výkonov nižších organizačných jednotiek, napr.:
-relatívny (percentuálny) podiel výrobkov na trhu (pravidlo: 20% základného sortimentu má pokryť 80% obratu firmy)
-spokojnosť zákazníka (cez cenu a kvalitu výrobkov)
-spokojnosť zamestnancov (cez mzdy a istotu pracovného miesta)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥