OHODNOCOVANIE MAJETKU PODNIKU A ANALÝZA HODNOTY PODNIKU

Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 10 – OHODNOCOVANIE MAJETKU PODNIKU, ANALÝZA HODNOTY PODNIKU

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 10 – OHODNOCOVANIE MAJETKU PODNIKU, ANALÝZA HODNOTY PODNIKU (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 10 – OHODNOCOVANIE MAJETKU PODNIKU, ANALÝZA HODNOTY PODNIKU.


Ekonomika podniku - okruh č. 10
OHODNOCOVANIE MAJETKU PODNIKU, ANALÝZA HODNOTY PODNIKU
Oceňovania majetku podniku tvorí jednu z najdôležitejších prác v procese privatizácie, Spôsoby oceňovania majetku v závislosti od spôsobu jeho privatizácie sú uvedené v tabuľke:
Reštitúcie Oceňovanie pri reštitúciách:
a) pri vecnom vrátení (in natura) sa oceňovať nemusí, ak nedošlo k zmenám majetkovej podstaty vo výraznejšej miere
b) pri veľkej zmene majetku, ako sú rekonštrukcie, dostavby, nové investície, iný rozsah zariadení a zásob, sa vypočíta rozdiel medzi pôvodnou a súčasnou hodnotou majetku
Mimosúdne rehabilitácie Oceňovanie pri mimosúdnych rehabilitáciách:
a) výpočet odškodnenia rovnakým spôsobom ako pri reštitúcii - písmeno b)
b) paušálna náhrada (neoceňuje sa)
c) ocenenie možného vkladu do novej spoločnosti na základe majetku odovzdaného a vyvlastneného štátom, ale pri zachovaní právnych noriem, podľa ktorých dochádza k náhradám
Malá privatizácia Oceňovanie pri malej privatizácii:
a) určenie vyvolávacej ceny, ktorá predstavuje:
ocenený pozemok + ocenené stavby + hodnota ostatného HIM v ZC + hodnota predmetov postupnej spotreby v ZC
b) cena zásob sa vypočítava v bežných cenách, kupec (vydražiteľ) nemusí prevziať nepotrebné a nekvalitné zásoby
c) na dražbe sa určuje kúpna cena, ktorá je výsledkom ponuky a dopytu
Veľká privatizácia:
a) priamy predaj podniku zahraničnému investorovi
b) čiastočný predaj podniku zahraničnému investorovi
c) predaj podniku za výmenu investičných kupónov
d) ďalšie formy transformácie Oceňovanie pri veľkej privatizácii:
a) svetové, trhové ceny podniku ako celku
b) svetové ceny časti podniku určeného na priamy predaj, zostatok podniku podľa bilančnej metódy, resp. jej modifikácie
c) bilančné metódy a úprava cien majetkových účastí a majetku ako celku
d) kombinácie predchádzajúcich foriem
Hodnotu podniku ovplyvňuje množstvo vonkajších faktorov:
- dopyt a ponuka (pracovné sily, dostupnosť kapitálu a informácií)
- obchodné prostredie (životný cyklus, volatilita devízových kurzov a úrokových mier, konkurencia)
- charakter odvetvia (citlivosť na zmeny hospodárskeho cyklu, miera regulácie zo strany štátu, štruktúra odvetvia)
Stanovenie hodnoty podniku je predpokladom ohodnocovania majetku podniku. Hodnota podniku sa vzťahuje vždy k budúcnosti, znalosť minulosti a prítomnosti môže posúdenie budúcnosti uľahčiť. Cieľom ohodnocovania majetku podniku je zistenie hodnoty (nie ceny), ktorú podnik ako predmet kúpy a predaja má a ktorá tvorí primeranú základňu na určenie ceny medzi zmluvnými stranami.
Faktory pôsobiace na ohodnocovanie podniku:
- suma cien podnikového majetku - dáva odpoveď na otázku, koľko kapitálu by bolo potrebné vynaložiť, aby sa vybudoval podnik s rovnakými možnosťami, aké má ohodnocovaný podnik. Stanovenie cien jednotlivých zložiek majetku a jeho súhrnu musí brať do úvahy najmä:
- ceny obstarania jednotlivých majetkových súčastí zahrnutých v súvahe
- stupeň opotrebovania investičného majetku
- vývoj trhových cien príslušných majetkových súčastí od doby ich nadobudnutia dol momentu ohodnotenia (vývoj reprodukčných cien)
- náklady spojené so založením podniku, so získavaním kapitálu, so zavedením systému vnútornej organizácie a riadenia podniku so zapojením do vonkajších vzťahov (dodávatelia, odberatelia, peňažné ústavy a pod.)
- finančná štruktúra podniku - informuje o podiele vlastného a cudzieho kapitálu na krytí podnikového majetku. Ak niekto kupuje podnik, kupuje ho spolu s jeho záväzkami, ktoré musí potom sám plniť. Preto pri ohodnocovaní musí byť zohľadnená výška záväzkov, ako aj termíny, v ktorých sa majú tieto záväzky plniť.
- súčasná a očakávaná výnosnosť podniku - výnosnosť podniku je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim jeho trhovú hodnotu. Pri hospodárnom využívaní je totiž dôležité, aký čistý výnos môže majetok svojmu vlastníkovi prinášať.
- trhová hodnota podniku - určuje sa na základe jeho budúcich výnosov prostredníctvom úrokovej miery, ktorou budúce výnosy odúročujeme k momentu ohodnocovania. Určenie tejto miery je samostatným rozhodovacím problémom.
Hodnota podniku zahŕňa aj pôsobenie rôznych nemateriálnych (vnútorných) faktorov, ktoré sa nedajú jednoznačne kvantifikovať. Patrí sem napr.:
- kvalita manažmentu
- zaškolení kvalifikovaní pracovníci
- zabehnutá organizácia výroby
- vzťahy k dodávateľom
- vybudované odbytové cesty
- povesť podniku na verejnosti
- hodnota patentov a licencií
- hodnota značky
- priaznivé územné rozmiestnenie a pod.
Podnety na ohodnocovanie podniku:
- kúpa a predaj podniku
- splynutie a zlúčenie obchodnej spoločnosti
- zvýšenie kapitálu a vydanie podielových listov
- zmena právnej formy spoločnosti
- prijatie a vystúpenie spoločníkov
- uvádzanie spoločnosti na burzu
- fúzia, delenie podniku, dedičské konanie, dary
- poskytovanie úveru
- zistenie hraníc nadmerného zadĺženia
- náhrada za vyvlastnenie
- sanačné opatrenia, likvidácia podniku a pod.
V záujme čo najväčšej objektívnosti pri ohodnocovaní podniku a pri vypracúvaní znaleckých posudkov je potrebné dodržať niektoré zásady:
1. zásada hospodársky rozumného riešenia - rešpektovanie skutočnosti, že pri všetkých rozhodnutiach v rámci oceňovania majetku podniku je nutné použiť hospodársky najrozumnejšie (t.j. racionálne) riešenie, t.z. aby sa použila vyhovujúca metóda, aby sa nepodceňovali perspektívy podniku, a aby sa hodnotením neznehodnocovala hospodárska funkcia podniku
2. zásada objektívneho hodnotenia - je potrebné, aby sa vylúčili neprimerané okolnosti, protekcionizmus, subjektivizmus a prípadná predpojatosť znalca, t.j. na osobné pomery nadobúdateľa sa neberie ohľad
3. zásada odôvodnenosti ohodnotenia - ohodnotenie musí byť vždy zdôvodnené a jednoznačne formulované
4. zásada zachovania substancie - aby sa ohodnotením nezmenil pôvodný charakter a pôvodné určenie veci
5. zásada vypracovania správy o hodnotení podniku - treba tu vysvetliť celý postup hodnotenia, uviesť podklady, ktoré boli použité atď.
Pri ohodnocovaní podniku sú potrebné tieto doklady:
- výkaz ziskov a strát, súvaha, príloha k účtovnej závierke, audítorská správa
- rozbory o výsledkoch prevádzkovej činnosti
- finančný plán a rozpočet, podnikateľský zámer, plán rozvoja a investícií
- analýza trhu a odbytu, analýza očakávaných výnosov, analýza vývoja nákladov
- analýza vývoja stavu zásob surovín a materiálov, analýza vývoja spotreby energie
- vplyv prevádzkovej činnosti na životné prostredie a z toho plynúce budúce výdavky
- finančná analýza vlastného a cudzieho kapitálu, likvidita pohľadávok a platobná schopnosť
- vývoj diskontnej sadzby a iné
Metódy oceňovania
Podstatou procesov oceňovania majetku podnikov, pôsobiacich v trhovej ekonomike, je predpoveď a kapitalizácia budúcich tokov príjmov, ktoré sa vyjadrujú peňažným tokom, výnosmi alebo dividendami. Existuje viacero metód oceňovania majetku podniku, a môžeme ich rozdeliť do 2 základných skupín, a budeme si charakterizovať len tie, ktoré sa používajú u nás:
a) jednoduché metódy: empirický vzorec, cenové a textové relácie, diskontované budúce výnosy, substančná hodnota, bilančná hodnota, likvidačný hodnota
b) kombinované metódy: metóda strednej hodnoty, švajčiarsky vzorec, priebežný odpis goodwillu, časovo ohraničený odpis goodwillu, Schnettlerova metóda, Fritzova metóda, skrátená rentová doby goodwillu bez rešpektovania úrokov alebo zložitého úrokovania, stuttgartská metóda, skrátená rentová doba goodwillu s rešpektovaním úrokov alebo zložitého odpisovania
ÚČTOVNO-BILANČNÁ METÓDA
Určí sa bilančná hodnota - hodnota majetku ako súhrnu vecí a finančných prostriedkov, ku ktorým má podnik právo hospodárenia alebo ktoré sú jeho vlastníctvom v cenách evidovaných v účtovnej evidencii. Z hodnoty majetku treba vylúčiť:
- majetok nepotrebný pre podnikateľské účely - nesúvisí s podnikateľskou činnosťou podniku, ale je použiteľný pre podnikateľské účely iného subjektu, napr. rekreačné podnikové chaty, závodné jasle a škôlky, závodné kuchyne, ako aj zjavne neprimerané dopravné prostriedky
- nepoužiteľný majetok - už ho nie je možné použiť na inú výrobu ani v inom podniku, napr. špeciálne jednoúčelové stroje a zariadenia, nepotrebné zásoby, nadmieru morálne opotrebované stroje, nedobytné pohľadávky
Po vyčlenení nepotrebného a nepoužiteľného majetku je nutné pristúpiť k jeho fyzickej likvidácii, alebo k predaju či bezodplatnému prevodu na iné subjekty.
LIKVIDAČNÁ HODNOTA
Je to hodnota, ktorá môže byť dosiahnutá pri likvidácii podniku a postupnom predaji disponibilného majetku. Vypočíta sa ako hodnota prebytku príjmov, ktoré môžu byť dosiahnuté na trhu za predaj majetku, nad výdavkami spojenými s likvidáciou:
HL = ( INV + ZAS + FIN + POHL + NA + HA + NAN + U ) - ( U + ZAV ) - LN
INV - likvidačná hodnota základných ZAS - likvidačná hodnota zásob
prostriedkov a investícií FIN - finančné prostriedky
POHL - objektivizovaná likvidačná NA - likvidačná hodnota nehmotných aktív
hodnota pohľadávok evidovaných v súvahe
HA - likvidačná hodnota hmotných NAN - likvidačná hodnota nehmotných aktív
aktív evidovaných v súvahe neevidovaných v súvahe
U - hodnota úverov ZAV - hodnota záväzkov
LN - náklady spojené s likvidáciou
Likvidačná hodnota je primeranou hodnotou iba vtedy, keď je vyššia než hodnota výnosy. Jej aplikácia nachádza využitie len pre podniky, ktorých výnosové vyhliadky sú vyslovene zlé.
VÝNOVOSÉ METÓDY
1. model súčasnej hodnoty - hodnotu podniku môžeme vyčísliť ako čistý výnos podniku diskontovaný úrokovou sadzbou platnou v danom období a v danom ekonomickom prostredí. Taktiež ju môžeme vyčísliť ako sumu reprodukčných cien jednotlivých majetkových súčastí podniku (pozemky, budovy, stroje, zásoby, pohľadávky, ceniny, hotovosť, nehmotné statky ...), od ktorých odpočítame všetky záväzky, úvery a ostatné cudzie pasíva
SH = výnos / (1+k) + výnos / (1+k)2 + ... + výnos / (1+k)n
2. metóda cash flow - je založená na zisťovaní peňažných tokov podniku, a rozdiel týchto peňažných pohybov predstavuje výnos. Vyčíslenie cash flow pre potreby ohodnotenia podniku:
1. zisk po zdanení
2. + účtovné odpisy
3. +/- zmena stavu pracovného kapitálu, t.j.
+/- zmena zásob (zníženie +)
+/- zmena pohľadávok (zníženie +)
+/- zmena záväzkov (zvýšenie +)
+/- zmena úverov (zvýšenie +)
+/- zmena hotovosti (zvýšenie +)
4. + dotácie k zisku
5. medzisúčet 1 až 4
6. - investície
7. - splátky úverov
8. - prídely fondom zo zisku
9. - dary
10. medzisúčet 6 až 9
11. saldo 5 - 10
Saldo predstavuje kalkulovaný cash flow ako výnos z peňažných tokov pre výpočet výnosovej hodnoty podniku. Takto zistený cash flow sa ďalej diskontuje na súčasnú hodnotu pri požadovanej miere návratnosti vložených prostriedkov (t.j. pri cene kapitálu), podobne ako pri metóde súčasnej hodnoty.
SUBSTANČNÁ HODNOTA
Substančná hodnota je vlastne súčasná hodnota prevádzkovo dôležitho majetku pozostávajúceho zo statkov a oprávnení. Postup zisťovania substančnej hodnoty:
1. znovunadobúdacia reprodukčná hodnota (súčet znovunadobúdacích výdajov všetkých majetkových hodnôt ku dňu ocenenia)
2. - amortizácia (odpisy alebo reálne opotrebenie)
3. = čiastková reprodukčná ZH hmotného majetku
4. + hodnota nehmotných súčastí majetku, evidovaných v súvahe
5. = reprodukčná ZH majetku (hrubá substančná hodnota)
6. - cudzie zdroje
7. = substančná hodnota podniku (čistá substančná hodnota, čistá reprodukčná ZH)
Predpokladom uplatnenia substančnej hodnoty je pokračovanie podniku v činnosti, a jej použitie je vhodné skôr pre podnikateľskú činnosť investične náročnú.
HODNOTA MAJETKU PODNIKU NA PRINCÍPE RENTY
Renta - stály výnos plynúci z vlastníckeho práva. Existuje viacero druhov rent:
- diferenciálna renta - renta plynúca z plodnosti, úrodnosti a produktívnoti pôdy
- renta intenzity - vyplýva z vložených kapitálových prostriedkov do pôdy
- polohová renta - plynie z výhodnejšej polohy voči trhu a z nižších prepravných nákladov
- absolútna renta - vzniká vtedy, keď aj hraničný výrobca získava rentu
- kvázi renta - dočasná renta
- mestská renta - môže byť polohová alebo diferenciálna, a plynie z rozdielneho kapitálového vkladu do pôdy
- pozemková renta - výnosový rozdiel medzi pozemkom s najnižším výnosom a výnosom z každého iného pozemku
Cenu pozemku (HP) diskontovaním renty (R) úrokovou mierou (i) stanovíme podľa vzorca večnej renty:
HP = R * ( 1 / i )
Výška renty závisí od úžitku, ktorý pôda prináša. Na veľkosť úžitku vplývajú najmä tieto činitele:
- ponuka a dopyt po výrobkoch získaných z pôdy a tým spojenou cenou za ich predaj
- úrodnosť (výnosnosť) pôdy a úžitkovosť stavieb umiestnených na pôde
- kvalita manažmentu podnikov podnikajúcich na pôde (tzv. osobná renta)
- zahraničná súťaž
- technický a technologický stav zariadení pôsobiacich na pôde vrátane zušľachtenia pôdy
- monopolné, resp. výhradné postavenie výrobcu využívajúceho pôdu
Oceňovanie jednotlivých majetkových súčastí
- stanovenie hodnoty pohľadávok za upísané vlastné imanie
- stanovenie hodnoty NIM
- stanovenie hodnoty HIM (nehnuteľného majetku, strojov a strojových zariadení, elektrotechnických zariadení, dopravných prostriedkov, základného stáda a ťažných zvierat, iného hnuteľného majetku, nedokončených hmotných investícií, finančných investícií)
- stanovenie hodnoty obežného majetku
- stanovenie hodnoty ostatného majetku podniku
- stanovenie hodnoty vlastného imania
- stanovenie hodnoty cudzích pasív
OCEŇOVANIE NEHMOTNÉHO MAJETKU
Nehmotný majetok sa oceňuje vždy na väzbu s hmotným majetkom. Patria sem:
- priemyselné práva (vynálezy, priemyselné vzory, zlepšovacie návrhy, ochranné známky, úžitkové vzory)
- oceniteľné práva duševného vlastníctva (software, literárne, umelecké či vedecké diela)
- licenčné práva, know-how
- vzdelanosť zamestnancov, prispôsobenie sa novým technológiám, plnenie výrobných úloh, mimoriadna kvalita výrobkov, kvalita marketingu, účinnosť manažmentu, kooperačné vzťahy, postavenie podniku na trhu, napojenie podniku na infraštruktúru .... = goodwill
Goodwill je najvýznamnejšou zložkou nehmotných aktív. Je to kladný rozdiel medzi hodnotou podniku a hodnotou jeho majetku (ak hodnota podniku je nižšia ako hodnota majetku, hovoríme o negatívnom goodwille, t.j. badwill). Je to vlastne súbor priaznivých atribútov, ktorými je podnik vybavený, ale ktoré nemožno jednotlivo identifikovať a hodnotiť. Je vyjadrením špecifických vlastností podniku, jeho výnosovej sily, a je relatívne konštantným zdrojom tvorby HV. Rozlišujeme viacero druhov goodwillu:
- všeobecný goodwill - všeobecná reputácia podniku
- komerčný goodwill - vzťah klientely k podniku a k jeho výrobkom, úroveň výrobkov, príťažlivosť alokácie podniku k trhu
- priemyselný goodwill - technologická vybavenosť podnikov, stabilita zamestnanosti, spokojnosť zamestnancov
- finančný goodwill - dobré vzťahy s investormi a s finančnými inštitúciami
- politický goodwill - dobré meno podniku u politických orgánov
Hodnotu goodwillu (G) vzhľadom ku vzťahu k hmotnému majetku (HM) môžeme vyjadriť takto:
G = HM * ( KG - 1 ) KG = kF * kE * kS * kK * kR * kT * kP
KG - súhrnný koeficient goodwillu
kF - meno firmy
kE - ekologické vplyvy
kS - stabilita výrobného procesu
kK - kvalifikovaný pracovný kolektív
kR - rentabilita, ekonomická efektívnosť
kT - stabilita odbytu, trhu
kP - perspektíva rozvoja podniku
Hodnota koeficientov je v rozpätí 0,5 - 1,5, pričom hodnota súhrnného koeficienta goodwillu nemôže byť nižšia ako 1.
Hodnotu goodwillu môžeme vyjadriť aj ako rozdiel medzi výnosovou hodnotou podniku (VH) a majetkovou hodnotou podniku (MH):
G = VH - MH
Oceňovanie duševného vlastníctva - 3 spôsoby:
a) podľa údajov účtovnej evidencie - využitie tohto spôsobu je pomerne obmedzené
b) s využitím licenčnej analógie - v zahraničí najčastejšie používaný spôsob. Metóda je založená na myšlienke, že výrobca musí zaplatiť určitú cenu tretej osobe za súhlas s využitím chráneného riešenia. Práva ma využívanie chránených priemyselných práv sa poskytujú formou licenčných zmlúv. Za udelenie licencie sa platia licenčné poplatky, ktoré predstavujú 25 - 45 % zo zisku alebo 0,5 - 10 % z veľkosti obratu alebo predajnej ceny.
c) orientačné ocenenie - vychádza z čistého zisku, ktorý podnik dosiahol rok pred dátumom ocenenia

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 10 – OHODNOCOVANIE MAJETKU PODNIKU, ANALÝZA HODNOTY PODNIKU (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥