OPERATÍVNY CONTROLLING

OPERATÍVNY CONTROLLING

K R I T É R I A:

▪ krátkodobosť (plánovacie obdobie 1 – 3 roky)

▪ úlohy :

  • regulovanie výsledkov činnosti
  • plánovanie likvidity
  • kontrola hospodárnosti

▪ pri existujúcich zdrojoch – t.j. vychádzajúc z aktuálnych personálnych, strojových a kapitálových možností podniku

Operatívny controlling môžeme ďalej rozdeliť na:

  1. vnútropodnikový
  2. finančný
  3. investičný

Hľadanie odpovede na nasledujúce otázky:

√ Aké náklady vznikli ?

√ Kde náklady vznikli ?

√ Prečo náklady vznikli? (Na čo boli vynaložené)

√ Z akým efektom boli náklady vynaložené?

√ Kto (čo) vynaložené náklady uhradí?

Vnútropodnikový controlling Finančný controlling Investičný controlling
Úlohou

vnútropodnikového controllingu

Je vybudovať nákladový a kalkulačný systém informácií o štruktúre nákladov podľa miesta a príčin vzniku vnútri podniku. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať riadeniu zisku

Finančný controlling

Je zameraný na riadenie peňažných tokov podniku, t.j. zabezpečenie likvidity a udržanie platobnej schopnosti podniku

Účelom

Investičného controllingu

je riadiť investičný proces v súlade s vytýčenými cieľmi podniku

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥