Osobná zodpovednosť manažéra

1 Charakteristika podniku ABC

Typ organizácie: spol. s r. o.

Hlavné aktivity: montážne technológie, skrutkovacia, lisovacia a zváracia technika, elektrické a pneumatické pohony, riadiace systémy a software, testovacia technika, automatizované výrobné systémy, roboty a manipulátory a priemyselné náradie.

O spoločnosti: Spoločnosť vznikla v roku 1996. Svojou činnosťou pokračuje v tradícii konštrukcie jednoúčelových strojov a zariadení. Spolupráca s rôznymi zmluvnými partnermi zo zahraničia predstavuje veľký posun vpred v oblasti kvality a šírky ponúkaného sortimentu. Spoločnosť sa formuje ako samostatná, nezávislá a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť a ako podnik založený na vysokých odborných a morálnych kvalitách jej ľudských zdrojov. Ponuka ABC obsahuje špičkové a kvalitné komponenty. Má vlastný vývoj strojov, zariadení a kompletných technologických celkov. K produktom sa poskytujú poradenské, servisné a školiace služby priamo u zákazníka alebo vo vlastnom školiacom a servisnom stredisku v sídle firmy. Team pracovníkov ABC disponuje odborníkmi v oblasti mechanickej konštrukcie, elektroprojekcie, programovania a montáže. Firma neustále investuje do ich rozvoja a vzdelávania a poskytuje im moderné technické prostriedky pre prácu.

1.1 Cieľ práce

Cieľom mojej práce je zistiť a zhodnotiť mieru zodpovednosti manažéra za plnenie cieľov vo vybranom podniku. Úlohy, prostredníctvom ktorých dosiahnem stanovený cieľ spočívajú v analýze zodpovednosti manažéra a spôsobe jej vyhodnocovania v podniku. Vyhodnotenie zodpovednosti konkrétneho manažéra v podniku ABC sa bude realizovať na základe skúmania vzťahov zamestnancov a riadiaceho pracovníka, ich uplatňovanie a vplyv na výkon. Hlavným cieľom práce bude pomocou využitia určitých metód vymedziť nedostatky. V prípade zistených nedostatkov navrhnem opatrenia vo forme odporúčaní pre prax.

1.2 Dôvod výberu riešenej témy

Problematika, ktorou sa v manažérskej správe zaoberám je spätá s mojou bakalárskou prácou. Práve to je dôvod, prečo som sa rozhodla riešiť danú tému. Získanie základných informácií, ich analýza, oboznámenie sa s firmou a jej činnosťou obohatili moje vedomosti. Na základe toho som nadobudla aspoň stručný prehľad, ktorý budem môcť vo svojej bakalárskej práci využiť a riešiť podrobnejšie.

2 Osobná zodpovednosť manažéra

Manažér je profesionálny riadiaci pracovník, ktorý koordinuje ľudské, finančné, fyzické, a informačné zdroje, vykonáva funkcie (plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola), rozhoduje a dozerá minimálne na jedného alebo viac ľudí. Poslaním manažérov je efektívnym riadením dosahovať zisk a profit.

Druhou stránkou tejto profesie je stránka morálna. Jej vyjadrením je dobrý étos povolania, t. j. zaujatie pozitívneho postoja k povinnostiam a úlohám v povolaní a z toho vyplývajúca zodpovednosť. Z pohľadu manažérskej etiky sa dá riadiaci pracovník charakterizovať ako osoba, u ktorej sa predpokladá morálna integrita jeho osobnosti, sociálna zrelosť a schopnosť niesť za svoje konanie zodpovednosť, a to v odbornej, právnej aj morálnej oblasti.

Byť vodcom je umenie, ktoré spočíva v schopnosti stimulovať a motivovať pracovníkov k tvorivej práci, pričom vzájomnú úlohu tu hra obojstranná dôvera, rešpekt, úcta a zodpovednosť. Zodpovednosť odráža morálnu povinnosť manažéra uvažovať o dôsledkoch svojho konania so zreteľom na všetky zainteresované strany, ktorých sa jeho konanie dotkne.

Zodpovednosť manažéra sa podľa môjho názoru prejavuje aj v prístupe k ľudským a morálnym právam na pracovisku, v rešpektovaní dôstojností človeka, v starostlivosti o všeobecné blaho zamestnancov i spotrebiteľov, či v realizácií humánnosti.

2.1 Osobná zodpovednosť manažéra v spoločnosti ABC

Analýzu súčasného stavu riešenej problematiky som na úvod poňala z teoretického pohľadu, a na základe toho som sa dopracovala už ku konkrétnym poznatkom.

V samotnom sídle spoločnosti ABC je v súčasnosti zamestnaných viac ako 70 pracovníkov. Len s najlepšími pracovníkmi sa dajú realizovať najlepšie riešenia – tohto hesla sa drží ABC, spol. s r. o., a preto sú jej zamestnanci vysokokvalifikovaní a motivovaní.

Typické zloženie manažérov organizácie:

 • Manažéri prvej línie
 • Strední manažéri
 • Vrcholoví manažéri

Riadiaci pracovník s ktorým som spolupracovala sa nachádza na úrovni líniového manažéra. Táto úroveň predstavuje najnižšiu úroveň manažmentu v danej organizácií. Náplňou jeho práce je riadiť zamestnancov z výroby, teda tých, ktorí tvoria výstupné hodnoty a vytvárajú vlastnú produkciu organizácie.

Každý manažér je charakterizovaný podľa toho, akú rolu zastáva. Pomocou týchto rolí môžeme charakterizovať jeho prácu – definovať, čo robí. Z manažérskej teórie rozoznávame 3 druhy rolí, a to:

 • Role pre medziľudské vzťahy
 • Role pre odovzdávanie informácií
 • Role pre rozhodovanie

Z uvedeného rozdelenia som na základe osobného pohovoru prišla k nasledujúcim poznatkom. Línioví manažér spoločnosti ABC zastáva tieto pozície:

 • Vodca (vykonáva všetky aktivity vo vzťahu k podriadeným)
 • Rozširovanie (odovzdáva prijaté informácie ďalším pracovníkom)

Spôsobilosťami, ktorými disponuje vybraný manažér ABC, spol. s r. o. sú technické spôsobilosti, ktoré zahrňujú znalosti a schopnosti v oblasti jeho pôsobenia a tiež ľudské spôsobilosti, ktoré predstavujú schopnosť dobre spolupracovať s ľuďmi. Dá sa povedať, že hoci sú ľudské spôsobilosti najnáročnejšími spôsobilosťami, sú zároveň aj najdôležitejšími.

Na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach organizácie, prijímajú jednotlivci rôzne rozhodnutia. Rozhodovanie je vlastne proces, ktorý slúži na výber z viacerých existujúcich alternatív, či možností. Na obrázku č. 3 sú zobrazené druhy rozhodnutí podľa úrovní riadenia. Vyznačená je úroveň stredných a nižších manažérov – nakoľko k nim patrí mne pridelení riadiaci pracovník na účely vypracovania tejto práce.

ABC, spol. s r.o. sa vybudovala a stále sa buduje ako úspešná slovenská firma s popredným postavením na trhu. Spoločnosť uvádza, že dosahovanie vytýčených cieľov sa im darí dosahovať aj vďaka zamestnancom. Práve ich označujú ako svojím najväčším bohatstvom.

Takto sa charakterizuje spoločnosť: „Sme team s priateľskou atmosférou, kde každý má priestor na sebarealizáciu a každý je hodnotený podľa svojich výsledkov. U nás nie je miesto pre silové formy manažmentu. Chyby nás netrestajú, ale učia. V našich vzťahoch presadzujeme a rozvíjame kultúru, etiku a hlavne pokojnú a konštruktívnu komunikáciu.“

Základnou otázkou ostáva – či vzťahy, komunikáciu a zodpovednosť manažéra za plnenie svojich cieľov v podniku vnímajú rovnako aj zamestnanci.

3 Návrh riešenia

Problematika etických vzťahov a požiadaviek je v dnešnej zložitej firemnej kultúre nie len aktuálna, ale aj čoraz dôležitejšia. Na základe nadobudnutých informácií by som navrhla niekoľko riešení pre danú problematiku, týkajúcu sa osobnej zodpovednosti riadiaceho pracovníka.

Riešenie naznačeného problému, ako hodnotiť zodpovednosť manažéra z pohľadu všetkých zainteresovaných strán, možno hľadať v rôznych oblastiach. Záleží hlavne na tom, kde sa preukázali vzniknuté nedostatky.

Medzi najzákladnejšie dimenzie, prostredníctvom ktorých môžeme spomínaný problém riešiť, považujem:

 1. Regulácia podnikateľských aktivít a vzťahov pomocou právnych noriem (tieto normy by mali obsahovať a prísne vymedzovať prípustné a neprípustné správanie, spolu s jeho vynútením a sankciovaním)
 1. Výchova (rôzne formy vzdelávania, kurzy etiky a morálky, praktizovanie humánnosti a pod.)
 1. Etický kódex (EK – spoločnosť ABC vlastní, no po jeho analýze by som navrhla nejaké kroky k jeho vylepšeniu s dôrazom na presadzovanie morálnych hodnôt)
 1. Tréningové programy pre manažérov (tréningové programy majú veľmi pozitívne hodnotenie zahraničných firiem, ktoré okrem EK majú vypracované aj programy pre manažérov, vedúcich pracovník a všetkých tých, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s etikou. Úlohou týchto TP je oboznamovanie zamestnancov s etickými zásadami a súčasne by mali naznačovať aby boli zásady aplikované do každodenného rutinného rozhodovania. Ich spracovanie musí byť kladným prínosom pre všetky zainteresované strany. Preto by mojím ďalším návrhom bolo práve zadováženie si podobných programov a vrelo by som odporúčala spoluprácu s nimi. Na základe štatistík sa preukázalo, že problémy, ktoré sužovali rôzne zahraničné spoločnosti sa vďaka ich využitiu minimalizovali).
 1. Etická kontrola (zavedenie inštitútu etickej kontroly, vďaka ktorej môže spoločnosť zdokonaľovať svoje správanie a konanie)
 1. Samoregulácia (výchova + sankcie = strata členstva, strata oprávnenia a pod.)

Etické správanie je jedným z predpokladov sily, úspešnosti a dlhodobého prežitia podniku v podnikateľskom prostredí. Je to prednosť, ktorá vytvára prestíž a buduje postavenie firmy na trhu i v podvedomí spoločnosti. Práve preto by mala nie len ABC, spol. s r. o. ale aj ostatné spoločnosti vyvíjať čo najväčšiu snahu o čo najlepšie etické a morálne podmienky pre svojich zamestnancov.

4 Opatrenia na zabezpečenie navrhovaných riešení

S uvedenými závermi som oboznámila kontaktnú osobu, ktorá v rámci svojich pracovných možností posunie mnou navrhnuté riešenia vyššie.

5 Predpokladané prínosy z predložených návrhov

Závery, ktoré som prostredníctvom poskytnutých informácií nadobudla, by mohli byť podľa mňa pre spoločnosť ABC určitým prínosom. Preskúmanie navrhovaných riešení by znamenalo pre ABC, spol. s r. o. krok vpred. Vypracovanie riešení prebiehalo z pohľadu nezainteresovanej tzv. „tretej osoby“. Mala som možnosť komunikácie, spolupráce a vyjadrenia názorov zo strany manažéra a zároveň zo strany zamestnancov. Hodnovernosť výsledkov je podľa môjho názoru dosť vysoká, pretože informácie boli získané anonymne, a v tom prípade je väčšia pravdepodobnosť vyjadrenia svojho názoru.

6 Diskusia o dosiahnuteľnosti návrhov, príp. o odporujúcich silách

Dosiahnuteľnosť návrhov, prípadne odporujúce sily by som mala možnosť ovplyvniť na základe osobného pohovoru. Príležitosť vysvetliť problematiku, jej zámer a účel by mohol napomôcť k zamysleniu sa vedenia spoločnosti nad riešenou témou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥