Osobnosť a kariéra manažéra projektu

Úvod

Projektový manažér, jeho charakteristika, úlohy, zodpovednosť, kompetencie, či ostatné pojmy súvisiace s ním a jeho funkciou, slúžili ako podnet na vypracovanie mojej predmetovej práce. Manažér projektu často označovaný ako vedúci projektu má za úlohu plánovanie, organizovanie, koordinovanie, vedenie, dozeranie, monitorovanie a kontrolovanie priebehu projektových prác.

Hlavnou činnosťou projektového manažéra je teda riadenie a kontrolovanie práce, no nie jej vykonávanie. Profesia projektového manažéra je oblasť, ktorá je otvorená talentovaným jedincom, ktorý preukazujú svoje schopností v odbornej činnosti. Predpoklady úspešnosti v tejto profesii spočívajú súčasne vo kvalifikácií, schopnostiach, návykoch, i osobných charakteristikách manažéra projektu.

1. Manažment projektu

Manažment vo všeobecnosti je zameraný na plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a tiež kontrolu. Pojem projektovanie sa definuje ako náročný proces a jeho riadenie si žiada špeciálnu metodiku plánovania, tvorby a realizácie projektu. Je dôležité, aby sa tento projekt riadil, inak je vysoká pravdepodobnosť zlyhania.

Manažment projektu teda predstavuje filozofiu prístupu k riadeniu projektu, so zreteľne stanoveným cieľom, s dosiahnutím v danom čase, s určitými nákladmi, a v žiaducej kvalite. Je potrebné rešpektovať určitú stratégiu a využívať špecifické projektové postupy, techniky a nástroje.

1.1 Projekčný tím

Na realizácií projektu sa spravidla podieľajú špecialisti s rôznymi kvalifikáciami, ktorí spoločne tvoria projekční tím. Spolupráca projekčného tímu funguje na základe určitých princípov, pravidiel a zásad, ktoré sú predmetom tímovej dohody. Čelo projekčného tímu patrí manažérovi projektu.

1.2 Vedúci projekčného tímu

Práve vrcholový manažment inštitúcie vyberá manažéra projektu. Manažér projektu, alebo projektový manažér je zvyčajne zodpovedný za zostavenie pracovnej skupiny a ich transformáciu do projekčného tímu. Výber vhodných pracovníkov konzultuje manažér projektu so stredným, alebo vrcholovým manažmentom.

„Úlohou manažéra projektu je viesť, plánovať, organizovať, koordinovať prácu v tíme, kontrolovať a vyjednávať.“[1] Kvalifikačné predpoklady a veľké množstvo skúsenosti manažéra by mala dopĺňať autorita prirodzeného charakteru v danom projekčnom tíme, a tiež dobré vzťahy s vrcholovým vedením organizácie.

2. Manažér projektu

„Projektový manažér, často označovaný ako vedúci projektu alebo hlavný manažér projektu, plánuje, organizuje, koordinuje, vedie, dozerá, monitoruje a kontroluje priebeh projektových prác.“[2] Hlavná činnosť manažéra spočíva v riadení a kontrolovaní práce, no nie v jej vykonávaní.

Newton definuje projektového manažéra: „je osoba, ktorá má zodpovednosť za odovzdanie všetkých častí projektu.“[3] Ďalšou charakteristikou projektového manažéra, ktorú uvádza Newton znie: „Profesionálni projektový manažér je niekto, ktorého plným pracovným úväzkom je byť projektovým manažérom a kto je obvykle školený v procesoch a nástrojoch projektového manažmentu.“[4]

2. Manažér projektu

2.1 Úloha manažéra projektu

Úloha projektového manažéra podľa Kimličku (s. 8, 2004) spočíva vo:

 1. vedení tímu (schopnosť dobrého plánovača, organizátora, koordinátora, vyjednávača, kontrolóra a vodcu),
 2. organizovaní (schopnosť využitia vyhovujúceho štýlu a techniky riadenia), riadenie:
  • podľa cieľov,
  • podľa delegovania úloh,
  • podľa odchýliek,
  • autoritatívny štýl,
  • demokratický štýl.
 3. riešení konfliktných situácií (schopnosť predchádzať ich vzniku, dodržiavať pravidlá, povinnosti, kompetencie, snaha vzniknuté konflikty riešiť prostredníctvom dohody),
 4. vytváraní organizačnej štruktúry
  • projektová hierarchia,
  • kompetencie,
  • zodpovednosti,
  • dozor projektu,
  • expertný tím,
  • manažér projektu,
  • vedúci projektovej skupiny,
  • projektový tím.

Majtán (s. 71, 2003) uvádza základné úlohy manažéra projektu, ktoré musí plniť a za ktoré má zodpovednosť. Patria tu najmä:

 • definovanie projektu a príprava plánu projektu,
 • prezentácia a obhajoba plánu projektu,
 • spolupráca so všeobecným manažmentom organizácie, s manažérmi iných organizácií a s prijímateľmi rozhodnutí,
 • získavanie zdrojov pre projekt,
 • spolupráca so zákazníkmi projektu,
 • príprava a úprava rozpočtu projektu a harmonogramov,
 • delegovanie právomocí,
 • definovanie otázok, príležitostí a problémov,
 • riešenie personálnych, technických a finančných problémov,
 • rekonštrukcia plánu projektu (replánovanie),
 • koordinácia príchodu a odchodu členov projektového tímu.

2.2 Kompetencie a zodpovednosť manažéra projektu

Zodpovednosť a kompetencie projektového manažéra sa odvíjajú od miery delegovaných kompetencií a zodpovednosti hlavného manažéra projektu. Medzi kompetencie manažéra prevažne patria:

 • administratíva projektu, príprava projektových správ,
 • monitoring priebehu implementácie projektu podľa schváleného harmonogramu,
 • príprava a kompletizácia podpornej dokumentácie k monitorovacím správam a jej reportovanie,
 • spracovanie monitorovacích správ podľa pokynov,
 • poskytovanie súčinnosti s ďalšími členmi projektového tímu,
 • iné zverejnené kompetencie v projekte v presne stanovenom rozsahu.

2.3 Typy manažéra projektu

Vo všeobecnej literatúre sa uvádza existencia dvoch typov ľudí, ktorí zastávajú post projektového manažéra, a to:

 1. manažér so špecifickými odbornými znalosťami a technickými schopnosťami,
 2. manažér s nedostatkom technických vedomostí (no disponuje schopnosťami -plánovať, organizovať, koordinovať, komunikovať, kontrolovať a pod.).

2.4 Manažér projektu a jeho osobný úspech

Osobný úspech a jeho charakteristika predstavuje v odbornej literatúre nespočetné množstvo definícií. Najčastejšia definícia osobného úspechu manažéra projektu je založená na úspechu projektu, ktorý zabezpečuje, aby mohol pokračovať ďalej v práci, mohol riadiť iné projekty a pod.

Na to, aby daný projekt vzbudil záujem a priniesol úspech projektovému manažérovi a jeho tímu, kladie sa dôraz na tieto tri faktory:

 • Obsah projektu
 • Náročnosť projektu
 • Rozsah projektu

Richard Newton uvádza: „Váš osobný úspech je priamo úmerný tomu, ako je vnímaný úspech vášho projektu.“[5]

3. Osobnosť a kariéra manažéra projektu

Povolanie projektového manažéra je oblasť, ktorá je spolu s ostatnými voľná nadaným jedincom, ktorý preukazujú svoje schopností v odbornej činnosti. Predpoklady úspešnosti v tejto profesii spočívajú súčasne vo kvalifikácií, schopnostiach, návykoch, i osobných charakteristikách manažéra projektu.

3.1 Osobnosť manažéra projektu

Projektový manažér musí na výkon svojej práce disponovať veľkým množstvom schopností a znalostí. Medzi najdôležitejšie podľa Majtána (s. 342, 2009) patria:

 • manažérske schopností,
 • strategické myslenie,
 • vyjednávacie schopností,
 • schopnosti správne nastaviť priority,
 • schopnosti rozvíjať medziľudské vzťahy,
 • všeobecná znalosť hospodárskeho sektoru,
 • prehľad technológií.

Činnosť manažéra projektu v organizácií prináša radu výziev a zodpovedností, ktoré uvádza Majtán (s. 343, 2009) v takomto znení:

 • celkový výsledok projektu (vo všetkých jeho atribútoch),
 • ochrana záujmu spoločnosti,
 • tímový výkon a spolupráca jednotlivcov v tímoch,
 • optimalizácia rizík,
 • komunikácia.

Na projekte a jeho úspešnosti sa podieľa okrem schopností a kvalifikácie manažéra projektu tiež osobnosť. Medzi vlastnosti, ktoré môžu prispieť kvalite práce manažéra a úspechu projektu patria podľa Majtána (s. 343, 2009):

 • schopnosti vytvárať vízie a podmienky pre ich pochopenie,
 • flexibilita a prispôsobivosť (zároveň čestnosť a dôveryhodnosť),
 • iniciatívni a energický prístup k riešení problémov,
 • zdravá agresivita, odvaha, sebadôvera a schopnosť vyjadrovania,
 • organizovanosť v osobnýc343h záležitostiach a v pracovných postupoch,
 • analytické i syntetické schopnosti pre hľadanie alternatívnych riešení,
 • ochota prijať zodpovednosť za rozhodnutie,
 • kreativita a široké spektrum záujmu, zvedavosti, či schopnosti učiť sa,
 • schopnosť prioritizácie a optimalizácie, orientácia na celkové riešenie.

3.2 Kariéra manažéra projektu

V spoločnostiach, kde je vyvinutá aplikácia projektového riadenia, býva určená výmera znalostí a schopností pre výkon rôznych funkcií projektového manažmentu. Medzi základne pozície projektového manažmentu patrí aj manažér projektu, ktorého práca aj spolu s ostatnými, je založená na určitých požiadavkách a nárokoch na schopnosti a kvalifikáciu, ktoré sú kladené na jednotlivú pozíciu. Majtán (s. 344, 2009) uvádza tabuľku s požadovanými schopnosťami a znalosťami rozdelenú medzi pozície projektového manažmentu, kde práca manažéra projektu vyžaduje:

 1. kompletné riadenie projektu
 2. príprava projektového plánu
 3. schválenie rozpočtu projektu
 4. analyzovanie stavu projektu
 5. koordinácia súbežných úkolov a práce
 6. riadenie rizík projektu
 7. riadenie kvality projektu
 8. riadenie profitability projektu, posudzovanie stavu, čerpanie nákladov podľa podkladov
 9. sústavné hlásenie o stave projektu
 10. riadenie projektových tímov
 11. plánovanie a alokácia zdrojov
 12. budovanie projektového tímu
 13. riadenie konfliktov
 14. jednanie so zákazníkmi a sponzormi projektu
 15. rozvoj nových príležitosti v nadväznosti na riadený projekt
 16. aplikácia podnikových metodík projektového manažmentu

3.3 Kvalifikácia manažéra projektu

Podľa určitých teoretických informácií väčšina znalostí a schopností manažéra projektu pochádza z účasti na projekte. Zvyšok znalostí a schopností sa pravdepodobne získava prostredníctvom rôznych školení, samovzdelávaním, či seminármi. Teda významný podiel kvality projektových manažérov podľa Majtána (s. 346, 2009) tvorí:

 • talent jednotlivca a jeho otvorenosť k osvojeniu nových poznatkov,
 • skúsenosť s predchádzajúcimi projektmi,
 • dostupnosť kvalitných podnikových metodík pre projektové riadenie,
 • zasiahnuteľnosť a ochota starších a skúsenejších kolegov na pracovisku,
 • rozsah a dostupnosť archívu historických projektov a kvalitne rozpracované poučenie z realizácie projektu.

V prípade, keď sa projekt vymkne spod kontroly Doug DeCarlo predpokladá podiel viny ľudí, ich spoločným vzťahom, či komunikácií medzi nimi. Vo všeobecnosti sa odporúčajú pre uľahčenie života projektového manažéra, napr.:

 • otvorenie podmienok pre inováciu,
 • vytvorenie podmienok otvorenosti a dôvery medzi dôležitými záujmovými skupinami projektu,
 • využitie osobného vplyvu a vodcovstva (bez aplikácie negatívnych stránok osobnej autority),
 • zaistenie (zákazník získava nejakú hodnotu pri uzavretí každého kroku projektu),
 • sústredenie sa na ciel projektu a jeho udržanie pod primeranou kontrolou v premenlivých podmienkach projektového prostredia.

3.4 Kreativita manažéra projektu

Priestor pre kreativitu projektového manažéra prichádza v tej chvíli, keď je potreba vyriešiť problémy, či odstrániť prekážky rôzneho charakteru, ktoré sa vyskytujú na ceste realizácie projektu. Kedykoľvek môže dôjsť k situácií, ktorá nebola plánovaná a ktorá nám bráni v pokračovaní ďalšieho uskutočňovania projektu. Aby bol projekt úspešný a dokončený, musia byť tieto prekážky odstránené alebo vyriešené. Takýto druh kreativity je pre organizáciu veľmi prospešný. Medzi kreatívne prejavy manažéra projektu patria napríklad:

 • Diskusia so zákazníkom
 • úloha manažéra spočíva v tom, aby dodal projekt podľa zákazníkových potrieb.
 • Obecné prístupy k plánovaniu
 • prístup manažéra k plánovaniu určuje do istej miery to, ako bude pristupovať k celej realizácií projektu.
 • Organizácia a štruktúra projektu
 • Spôsob zostavovania a riadenia projektového tímu.
 • Riešenie problémov
 • Hľadanie cesty, ktorá sa vyhne každému problému alebo prekážke.
 • Zníženie rizík
 • Plánovanie rezerv na riziská

Záver

Manažéra projektu volí vrcholový manažment inštitúcie. Na realizácií projektu sa spolu s projektovým manažérom podieľajú špecialisti s rôznorodými kvalifikáciami, ktorí spoločne tvoria projekční tím. Súčinnosť projekčného tímu funguje na základe určitých princípov, zásad a pravidiel, ktoré sú predmetom tímovej dohody.

Kompetencie a zodpovednosť manažéra projektu sa odvíjajú od miery delegovaných kompetencií a zodpovednosti hlavného manažéra projektu. Vo všeobecnej literatúre sa odlišujú dva typy projektových manažérov, s tým rozdielom, že druhý typ má nedostatok technických vedomostí.

Osobný úspech manažéra projektu je založený na úspechu projektu, ktorý zabezpečuje, aby mohol pokračovať ďalej v práci. Projektový manažér musí na výkon svojej práce disponovať veľkým množstvom schopností a znalostí.

Zoznam použitej literatúry

Knižné zdroje:

KIMLIČKA, Š. 2004. Manažment projektov. Učebný text. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. s. 62.

MAJTÁN, M. – DUPAĽ, A. 2003. Manažment projektov. Bratislava : EKONÓM, 2003. 201 s. ISBN 80-225-1776-3.

NEWTON R. 2008. Úspešný projektový manažér. Praha : GRADA, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2544-4.

Odkazy na www:

Životný cyklus projektu (on-line) cit.20.11.2012 dostupné na internete: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/management-zivotni-cyklus-projektu-2786.html

[1] KIMLIČKA, Š. 2004. Manažment projektov. Učebný text. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. s. 8.

[2] MAJTÁN, M. – DUPAĽ, A. 2003. Manažment projektov. Bratislava : EKONÓM, 2003. 201 s. ISBN 80-225-1776-3. s. 71.

[3] NEWTON R. 2008. Úspešný projektový manažér. Praha : GRADA, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2544-4. s. 21.

[4] NEWTON R. 2008. Úspešný projektový manažér. Praha : GRADA, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2544-4. s. 22.

[5] NEWTON R. 2008. Úspešný projektový manažér. Praha : GRADA, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2544-4. s. 25.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥