Plánovací systém a obsah plánovania

Plánovanie v neziskových organizáciách:– je nutné mať plán na získanie prostriedkov, využíva sa formálne plánovanie

Plánovanie v ziskových organizáciách:
– plánovací proces je neformálny

PLÁNOVACÍ SYSTÉM – cieľovo usporiadaná množina prvkov, ktorá obsahuje jednotlivé druhy plánov a väzieb medzi nimi

FIREMNÉ PLÁNOVANIE – proces, ktorý zahŕňa sériu krokov a fáz za sebou nasledujúcich v určitom poriadku. Tieto kroky sú všeobecné a platia pre tvorbu plánu na úrovni firmy ako celku, tak aj pre jednotlivé funkčné plány.

Obsah firemného plánovania:

1. formulácia cieľov
2. analýza a rozpracovanie predpokladov pre vývoj príslušného prostredia (externého, interného)
3. výber činností, pomocou ktorých dosiahneme vytýčený cieľ
4. analýza a hodnotenie pôsobenia spätnej väzby ako základ pre budúce preplánovanie

Plánovací proces zahŕňa niekoľko krokov:
-definovanie cieľa
-externá a interná analýza podniku
-zostavovanie variantov plánu
-výber najlepšieho variantu
-proces schvaľovania
-kontrola a spätná väzba

Firemné plánovanie je nepretržitý proces počas celého roka, medziobdobia sú na zbieranie dát, v júni – júli by už mala existovať predstava o budúcom pláne, v novembri konečná predstava.

Plánovanie na 3 úrovniach, súradniciach:
Os x-úroveň plánovania
Os y-časová súradnica (do 5 rokov)
Os z-funkčná oblasť plánu (plán marketingu, výroby, …)

Plánovanie nie je samostatné, ale prvotné, nachádza sa v každej funkcii manažmentu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥