Podnik a jeho znaky

1.3Podnik a jeho znaky

Stretávame sa s reprodukovaním podstaty podniku podľa E.Gutenberga, ktorý charakterizuje podstatu priemyselného podniku pomocou nasledujúcich všeobecných znakov.

 1. Kombinácia výrobných faktorov ide na strane vstupov o vybavenie pracovnými, finančnými, hmotnými zdrojmi.
 2. Princíp hospodárnosti ide o snahu podniku konať čo najhospodárnejšie a to pomocou:
 • Maximalizácie výstupu čiže pri daných vstupoch dosiahnuť, čo najvyšší výstup alebo
 • Minimalizácia vstupu takže daný výstup realizovať pri čo najmenších vstupoch alebo
 • Optimalizácie vzťahu medzi vstupmi a výstupmi takže majú byť vstupy a výstupy vzájomne zladený tak, aby sa podľa daných kriterií dali riešiť ekonomicky optimálne.
 1. Princíp finančnej rovnováhy je to schopnosť podniku plniť svoje platobné povinnosti.

Špecifickými znakmi podniku podľa E.Gutenberga súvisia s uplatňovaním hospodárskeho systámu. Vymedzuje špecifické znaky v trhovej ekonomike:

 1. Princíp súkromného vlastníctva je to vlastnícka forma, ktorej výsledkom je, že vlastník podniku si vyhradzuje právo nepriamo alebo priamo sa zúčastňovať na riadeniach podniku.
 2. Princíp ziskovosti hovorí o nevyhnutnosti zisku ako výsledku podnikateľskej činnosti a tendencií k maximalizácií zisku vo vzťahu k vloženému kapitálu.
 3. Princíp autonómie pri tomto princípe sa vyjadruje sloboda a nenávisť podnikateľskej činnosti, ktorá je riadená trhovými vzťahmi bez direktívnych štátnych zásahov. Podnik ma možnosť využívať príležitosti na trhu ale musí znášať všetky riziká, ktoré sú spojené s podnikateľskmým neúspechom.

Definovanie podniku

Obchodný zákonník v § 5 ods. 1 definuje ,,podnik ako súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.“ K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a tie slúžia na prevádzkovanie podniku, alebo vzhľadom na svoju povahu majú na tento účel slúžiť. (Citované podľa Obchodného zákonníka § 5 ods. 1. [on line] [cit. 2011-03-21]. Dostupné na i: <http://www.exekutor.sk/poradna/obchodny.htm>.)

Hlávnymi zložkami podniku sú:

 • Hmotné zložky ako budovy, stroje , pozemky, zariadenia a pod.,
 • Nehmotnými zložkami sú patenty, licencie, know-how, zriaďovacie výdavky, obchodná značka a pod.,
 • Osobná zložka – zamestnanci, ktorí vo firme pracujú. (<http://www.studentske.sk%2Fnoska%2F19___Formy_podnikania_a_podnik.doc&rct=j&q=podnik&ei=aT3ZTM7PJon0sgbhq8zyBw&usg=AFQjCNH061CgGa0JK26X6vYmhWWF3UOmIQ&sig2=uH6hWSQTmwhN0_dh07Y4Iw)

Podnik môžeme charakterizovať aj ako samostatnú ekonomickú oraganizáciu, ktorej účelom je uspokojovanie záujmov a potrieb vlastníkov a zákazníkov. V dnešnej dobe dávame dôraz aj na sociálny a ekologický rozmer podnikateľskej činnosti tým, že ciele podniku sa rozširujú o uspokojovanie záujmov zamestnancov a verejnosti ako aj o zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Ciele podniku

Pri rozhodovaní o vytýčení cieľov podniku musí podnik zodpovedať 3 základné otázky: Čo vyrábať?, Ako vyrábať?, Pre koho vyrábať?

Vytýčenie cieľov sú dôležitou súčasťou pri vytváraní kvalitnej podnikovej stratégie, ide o prežitie podniku v neustále sa meniacom prostredí. V jasne formuľovyných cieĺoch sa odzrkadľuje potreba podnikových vstupov ako aj výstupov ako aj potrebný priebeh transformačného procesu a jeho efektívnosť.

Všeobecné ciele podniky sú hlavne dosahovanie maximalnemu zisku, dosahovanie trvalého ekonomického rastu ako aj dosahovanie ekonomickej stability. Medzi nasledujúce ciele patria napríklad rastový cieľ, ktorý ide o cieľ pri ktorom sa podnik zameriava na vlastný rozvoj, ide hlavne o rast objemu výroby, rast počtu pracovníkov ako aj vybavenosť výrobnými faktormi. Dôchodkový cieľ je cieľ pri ktorom sa podnik snaži dosahovať vlastné dôchodky a nimi zabezpečuje uspokojovanie cieľov a záujmov podniku a tvorí zdroje na pokrytie potrieb reprodukcie. Čím je objem realizovanej produkcie a čím sú nižšie náklady tým je naplnenie cieľa vyššie. Inovačný cieľ sa vytvára prostredníctvom inovácií vo výrobe, zmenou technológií ako aj pracovných postupov, pomocou nových pestovateľských, výrobných, chovateľských metód, zaisťovania rastu produkcie a tým aj tvorbu nových výrobkov. Organizačný cieľ ten súvisí na optimalizáciu a racionaliáciu vlastnej výrobnej produkcie.

Funkcie podniku

Stanovenie cieľovej funkcie podnikou patrí medzi základné úlohy podniku. Cieľovou funkciou predstavuje sústava cieľov, ktoré si každý podnik stanoví. Toto vyplýva z rozdielnych záujmov skupín ako aj jednotlivcov podniku, ale aj jeho okolia. Ak ciele podniku dosahujú ekonomickú dimenziu, charakterizujeme ich ako monetárne ciele, ktoré predstavujú ciele výkonné, finančné, ciele z oblasti zisku , rentability a pod. Ak majú ciele podniku sociálnu dimenziu, nazývame ich nemonetárnymi cielmi, tie predstavujú sociálne podmienky, spravodlivosť v odmeńovaní a pod. (www.ekonom.sk)

Medzi funkcie podniku patria napríklad funkcia podnikateľská hlavne je sústavné a cieľavedomé využívanie podnikového kapitálu spolu s tvorivým potenciálom na maximalizáciu zisku pri predchadzajúcom uspokojení potrieb zákazníkov. Ekonomická funkcia zahrňuje viacero oblastí finančnú, odbytovú aj zásobovaciu, cieľom je vyčísliť finančný výsledok zabezpečiť podnik finančnými a hmotnými prostriedkami a zisťovať vplyv odberateľov na podnikovú organizáciu. Výrobná funkcia zabezpečuje sa ňou hlavná náplň činnosti podniky, podmieňuje rozsah a obsah kooperačných a obchodných vzťahov. Organizačná funkcia vyjadruje organizačné usporiadanie podniku,ide tu o plánovanie a výber zamestnancov.Vedecko-technická funkcia zabezpečuje výroby pracovnými silami a hmotným majetkom, z hľadiska kvality a kvalifikácie, zaradenie do organizačných jednotiek tak, aby podnik dosiahlo svoje podnikovo-hospodárske ciele podniku, inovácie, technológie, technika, výskum a vývoj produktov. Samosprávna funkcia hlavnou úlohou je prostredníctvom samosprávnych orgánov zabezpečiť autoreguláciu podniku. (Funkcie podniku. Dostupné na:<http://www.zones.sk/studentske-prace/manazment/4181-charakteristika-znaky-a-funkcie-podniku/>) (Podnik a jeho činnosť. Dostupné na:<http://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/3878-podnik-a-jeho-cinnosť/>)

Mimo ekonomickými funkciami rozumieme funkcie čo priamo nesúvisia s hospodárskou činnosťou a to sú nasledujúce funkcie ako sociálna funkcia zabezpečenie sociálnej efektívnosti výroby zamestnanosti pracovníkov a vytváranie podmienok na ich uplatnenie rozumových a schopností hlavne kvôli zvýšeniu och odbornej ako aj morálnej úrovne. Podnik sa snaží zvýšiť sociálnu úroveň podniku. Bilogická- ekologická funkcia zabezpečuje tvorbu a ochranu životného prostredia, výrobu ekologických výrobkov,výrobu kvalitných potravín a používanie ekologických výrobných postupov, dokonca sa jedná aj o výstavbu čističiek odpadových vôd. Enviromentálna funkcia tvorba a ochrana životného prostredia, výroba ekologických výrobkov spotrebného priemyslu ako aj kvalitných potravín. Bezpečnostná funkcia hlavne ide o dodržiavanie bezpečnostných predpisov, a dodržiavanie a zabezpečenie ochranných pomôcok. Kultúrno – spoločenská funkcia podnik orgabizuje kultúrne akcie pre zamestnancov a ich rodiny. Vzdelávacia funkcia podnik poskytuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov pomocou školení. (Chodasová, A., Bujinová,D., 1996)

Subjekty cieľového rozhodovania

Ciele podniku predstavujú procesy, ktoré sú zložité a dlhodobé, ktorého výsledkom je zložitý rozhodovací proces. Za rozvojom odniku je malý tím vrcholového vedenia, ktorí sa venujú strategickým otázkam, takže ciele podniku predstavujú kompromis medzi jednotlivými záujmovými skupinami.

Subjekty cieľového rozhodovanie možno rozdeliť na externé a interné.

Internými záujmovými skupinami čiže tie, ktoré pôsobia priamo v podniku sú:

 • Vlastníci (shareholders) sú to majoritný vlastníci, ktorí sledujú dlhodobé ciele a menšinový vlastníci sledujú svoje ciele
 • Manažéri sledujú hlavne ciele vlastníkov ale aj zamestnancov.
 • Zamestnanci sa sústreďujú na udržanie, zvýšenie svojich platov a na profesionálny rast,

Externými záujmovými skupinami sa nachádzajú priamo v podniku sú:

 • Odberatelia sledujú objem a kvalitu výrobkov a služieb za primeranú cenu,
 • Dodávatelia cieľom sú stabilné podmienky objemu dodávok, predaja, dodržiavanie termínov, včasne uhradzanie pohľadávok,
 • Veritelia kontrolujú včasné a efektívne zhodnotenie svojich vkladov a pod.
 • Štát zaujíma sa o pravidelné a vysoké daňové príjmy, na vytváranie nových pracovných miest, na ekologickom správaní a pod. (Hontyová, K., Lisý, J., Majduchová, H., 2007)

Záujmom záujmových skupín je hlavne dlhodobá existencia podniku, lebo ak podnik prosperuje, je možné uspokojiť záujmy jednotlivých skupín.

Dosahovanie výnosov, ktoré by mali byť vyššie ako vynaložené náklady je hlavným významom podnikania, z výnosov je potrebné uspokojiť všetkých stakeholders a to vyplatiť mzdy, úroky, dane, poplatky a pod. Ak z toho niečo zostane predstavuje to základ na určenie sharedholder value. (Žuffa, M., 2003)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥