Postupy stanovovania výkonových noriem

Normovanie práce je stanovenie pracovných noriem, určujúcich množstvo práce, ktoré treba vynaložiť na splnenie konkrétnych pracovných úloh. Ide o formu organizácie práce, o ktorej rozhoduje zamestnávateľ za spoluúčasti odborovej organizácie.

Normovanie

Normovanie zahŕňa nasledovne obsahové zamerania:

 • vzťah normovania a merania spotreby práce k systému Riadenie ľudských zdrojov
 • dôvody pre určenie noriem a meranie spotreby práce
 • nástroje pre prípravu noriem výrobných robotníkov
 • nástroje pre prípravu noriem obslužných pracovníkov
 • spotreba práce riadiacich a technicko-administratívnych pracovníkov
 • meranie spotreby práce
 • normovanie a meranie spotreby práce pracovných tímov
 • problémy normovania a merania spotreby práce
 • využitie počítačov v normovaní a meraní spotreby práce
 • zvyšovanie efektívnosti a kvality normovania a merania spotreby práce
 • príprava akčného plánu pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Normy výkonu

Výkonové normy (normy času, normy množstva) vyjadrujú predpokladanú (nevyhnutnú) spotrebu živej práce, ktorú treba vynaložiť na splnenie danej úlohy (súvislý pracovný postup), normy času – priamo určujú potrebný čas na splnenie celej pracovnej úlohy (prepravu, spracovanie). Manažment výroby definuje interné a externé normy výkonu.

 1. Interné normy
  • minulý výkon organizácie
  • vlastné ciele organizácie
 2. Externé normy
  • výkon konkurentov
  • najlepšia prax (best practice)
  • požiadavky trhu

Postupy stanovovania výkonových noriem

Minulý výkon organizácie

Využitie vlastného predchádzajúceho výkonu ako normy, voči ktorej sa bude posudzovať budúci výkon. Je tu určitý stupeň „ reality“, ale nedáva porovnanie s konkurenciou ani trhom. Ak má organizácia viac prevádzok rovnakého zamerania, môže využiť údaje najvýkonnejšej prevádzky

Vlastné ciele organizácie

Zdrojom je rozpočet alebo plán, ktorý priamo alebo nepriamo určuje úroveň požadovaného výkonu operácií. Nezohľadňuje sa spravidla dostatočne stav konkurencie a zákazníkov. Rozpočty sú primárne založené na finančných informáciách, čo nemusí byť dostatočne široký súbor informácií na meranie výkonu

Výkon konkurentov

V tržnom prostredí je určite dôležité prijať výkonové normy, ktorá sa minimálne vyrovnajú priamej konkurencii. Zdroje informácií o konkurentoch : knižničné rešerše, rozhovory, priamy kontakt, konferencie, primárny prieskum trhu, analýzy predaja, inžiniering, individuálne informácie

Najlepšia prax

Zdrojom sú informácie z organizácií, ktoré sa javia najlepšie pri jednotlivých činnostiach ( aj v iných odvetviach ). „Normy porovnávania“ ( benchmarking ) majú výhody v povzbudení inovačného myslenia použitím netradičných metód a vo väčšej ochote organizácií prezradiť informácie

Požiadavky trhu

Ak organizácie neuspokoja požiadavky zákazníka, nemôžu byť považované za úspešné. Požiadavky zákazníkov sa dajú zistiť nielen marketingovými postupmi, ale aj v operáciách a to najmä v službách

Komentáre k článku Postupy stanovovania výkonových noriem (4)

 1. Interné normy sú založené na minulom výkone organizácie a jej vlastných cieľoch, zatiaľ čo externé normy berú do úvahy výkon konkurencie, najlepšiu prax a požiadavky trhu.

 2. Je efektívne využívať výkon konkurencie ako základ pre stanovenie vlastných výkonových noriem?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥