Spotrebné trhy

Pred prípravou vlastných marketingových plánov musia firmy analyzovať spotrebiteľské trhy a správanie sa spotrebiteľov. Spotrebiteľským trhom sa rozumie súhrn všetkých jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú …

Strategický marketing

Marketingová stratégia Stratégia je základná úloha manažmentu organizácie, ktorá zahrňuje rozvoj a prispôsobovanie podnikateľských aktivít organizácie vzhľadom na meniace sa podmienky trhu (príležitosti, hrozby). Marketingová stratégia …

PUBLIC RELATIONS

Verejnosť je akákoľvek skupina, ktorá má záujem o firmu alebo ovplyvňuje schopnosti firmy dosiahnuť stanovený cieľ. PR predstavujú radu programov, zameraných na propagáciu firmy, bránenie …

Marketing

Definícia marketingu Marketing je vo všeobecnosti chápaný ako podnikateľská metóda, ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a systematicky sa o …

Podnik a jeho znaky

1.3Podnik a jeho znaky Stretávame sa s reprodukovaním podstaty podniku podľa E.Gutenberga, ktorý charakterizuje podstatu priemyselného podniku pomocou nasledujúcich všeobecných znakov. Kombinácia výrobných faktorov ide …

Podstata podniku

Hlavnou úlohou podnikateľa je, aby našiel a spoznal príležitosti, ktoré poskytuje súčasný ale aj budúci trh, avšak nestačí len nájsť príležitosť ale je potrebná aj …

Podnik a jeho znaky

Podnik a znaky podniku Stretávame sa s reprodukovaním podstaty podniku podľa E. Gutenberga, ktorý charakterizuje podstatu priemyselného podniku pomocou nasledujúcich všeobecných znakov. Kombinácia výrobných faktorov …