Logistika

Logistika

Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale aj tokov informácií a financií (v podnikovej ekonómii z hľadiska uspokojenia zákazníka pri vynaložení primeraných prostriedkov).

Výrobné a obehové procesy

Logistika predstavuje netechnologické výrobné a obehové procesy – zaoberá sa metódami riadenia a analytickými technikami v oblasti dopravy, logistiky a zásob a úzko súvisí s plánovaním. Ide o riadenie dopravných a skladovacích činností organizácie, ktoré zahŕňa riadenie materiálových, informačných a finančných tokov tak, aby boli uspokojené požiadavky zákazníka.

Cieľom logistiky je zabezpečiť, aby správny zákazník dostal v správnom čase a na správnom mieste správnej tovar alebo službu v správnej kvalite a správnom množstve. To všetko pri vynaložení primeraných nákladov.

História logistiky

Termín logistika je odvodený od gréckeho základu slova „logos“, čo v preklade znamená rozum, počínanie. Systematickej pozornosti sa však logistike dostáva až po druhej svetovej vojne, pretože
efektívnemu riešeniu logistických operácií, napr. vylodeniu v Normandii, sa pripisoval významný podiel na víťazstve spojeneckých vojsk.

Uspokojovanie potrieb

Logistikou rozumieme systémové plánovanie, synchronizáciu, riadenie, realizáciu a kontrolu vonkajšieho a vnútorného materiálového toku a s ním spojeného informačného toku z miesta vzniku do miesta spotreby cieľom, ktorého je uspokojovať požiadavky zákazníkov. Je zameraná na uspokojovanie potrieb zákazníka ako na konečný efekt a tento sa snaží dosiahnuť s čo najväčšou pružnosťou, presnosťou a hospodárnosťou. V rozvinutej trhovej ekonomike neobstojí ani jeden podnikateľský subjekt v tvrdej konkurencii, ktorý nedokáže uspokojiť zákazníka dodaním:

 • správneho výrobku,
 • v správnej kvalite,
 • v správnom množstve,
 • na správne miesto,
 • v správnom čase,
 • za správnu cenu
 • a v správnom obale.

Ďalšie definície logistiky

Definície logistiky podľa Európskej logistickej asosiácie: „Organizovanie, plánovanie, riadenie a výkon tokov začínajúc vývojom a nákupom, končiac výrobou a distribúciou podľa objednávky finálneho zákazníka tak, aby boli splnené všetky požiadavky trhu pri minimálnych nákladoch a minimálnych kapitálových výdavkoch.“

Jůnemann definoval logistiku nasledovne: „Logistika predstavuje všetky činnosti, ktoré skúmajú, plánujú a optimalizujú logistické procesy, ktoré sa zaoberajú operáciami dopravy, manipulácie a ukladaním materiálu, osobami, informáciami a energiami. V logistickom procese sú „objekty“ transformované z východiskového do konečného stavu, pričom sa mení aspoň jedna zo systémových veličín ako čas, miesto, množstvo, druh, pričom nedochádza k nežiadúcej zmene vlastností objektov“.

Zákazník a nákup

Prečo sa zaoberať logistikou? Zisk a zákazník sú najčastejšie skloňované slová v podniku. Zisk je primárny cieľ podniku. Peniaze do podniku prináša zákazník a strategickým cieľom podniku je plniť jeho požiadavky. Zákazník bude spokojný ak nebude musieť na objednaný výrobok alebo službu dlho čakať, nebude musieť vyvinúť veľké úsilie aby ho získal, výrobok bude odpovedať jeho požiadavkám ohľadne množstva a kvality a zaplatí zaň primeranú cenu.

Pravdepodobnosť opakovania nákupu zvýši podnik tým, že sa bude o zákazníka starať pred i po ukončení nákupu poskytnutím najrôznejších služieb, okrem servisných služieb sú to najmä kvalita distribúcie a poskytovania informácii. Ako ale dosiahnuť to, aby bol výrobok k dispozícii v správny čas, na správnom mieste, v požadovanom množstve a kvalite s primeranými nákladmi? Riešenie spočíva v preskúmaní logistického reťazca, v identifikovaní jeho nadbytočných alebo neefektívnych článkov a v nájdení takých riešení, ktoré umožnia skrátenie priebežných dôb, zlepšenie služieb zákazníkom a ktoré urobia celý reťazec pružnejším a hospodárnejším.

Materiálový manažment

Materiálový manažment je rozhodujúcim článkom pre celkový logistický proces. Napriek skutočnosti, že sa priamo netýka konečných zákazníkov, rozhodnutia prijaté v tejto časti logistického procesu priamo ovplyvňujú úroveň poskytovaného zákazníckeho servisu, schopnosť podniku konkurovať iným firmám, resp. hladinu predaja či zisku, ktorú je podnik schopný na trhu dosahovať.

Tak, ako sa podniky rozvíjajú či dospievajú, úloha materiálového manažmentu sa bude rozširovať, pretože musí reagovať na nové podmienky ekonomiky, ktorej určujúcim faktorom už nie je strana ponuky (výroba), ale strana dopytu (trh).

Trendy v logistike

Aj keď mnohé veci si zachovávajú svoju dôležitosť podľa nového ponímania, napr. dôraz na vysokú úroveň zákazníckeho servisu či znižovanie nákladov, možno pri charakteristika súčasných
podmienok materiálového manažmentu pozorovať niektoré ďalšie trendy a priority:

 • globálnu orientáciu
 • skracovanie životného cyklu výrobkov
 • nižšie stavy zásob
 • elektronické spracovanie dát
 • zameranie sa na trh.

Súčasťou materiálového manažmentu je tiež:

 1. Predvídanie materiálových požiadaviek.
 2. Zisťovanie zdrojov a získavanie materiálov.
 3. Doprava a zavedenie materiálov do podniku.
 4. Monitorovanie stavu materiálu ako bežného aktíva.

Pozrite si Koncepcie chápania logistiky.

Základné pojmy z logistiky

Logistické reťazce – logistika obstarávania, výrobná logistika, materiálová logistika, logistika skladovaniariadenie zásob, doprava.

Logistika obstarávania – nákupná a zásobovacia logistika zabezpečovania surovín, materiálu a polovýrobkov a výrobkov pre výrobný proces resp. poskytovanie služieb.

Výrobná logistika – fyzický tok vstupov a ich transformácie vo výrobnom procese do výstupov v podobe finálnych výrobkov, resp. služieb.

Materiálová logistika (manažment) – predvídanie materiálových požiadaviek, zisťovanie zdrojov a získavanie materiálov, ich doprava, zavedenie do výroby a monitorovanie ich aktuálneho
stavu.

Logistika skladovania – medzičlánok procesu regulácie a synchronizácie medzi výrobou a spotrebou, účinkujúcich od vstupov do výroby až po predaj hotových výrobkov.

Riadenie zásob – riadenie výrobných zásob, nedokončenej a rozpracovanej výroby a zásob hotových výrobkov ich optimálnej veľkosti pre plynulé zabezpečenie procesov efektívneho
hospodárenia s nimi.

Doprava – prvok logistického reťazca s najvýznamnejším podielom nákladov. Súvisí s procesmi materiálového toku, skladovaním až po odbyt spolu s informáciami k týmto činnostiam.
Informatika

Logistický informačný systém – modulový systém spojený s informáciami o odbyte, nákupe, zásobovaní, výrobe, údržbe, opravách a manažmentu kvality.

Špecifikácia logistických oblastí

Logistiku je možné špecifikovať podľa rôznych kritérií:

 1. Obsah riešených problémov
 2. Rozsah užívateľov
 3. Úroveň riešených problémov

Podľa úrovne problému delíme logistiku na:

 1. Makrologistika
 2. Mikrologistika
 3. Metalogistika

Štruktúra podnikovej logistiky

Možno povedať že podnikovú logistiku ako takú delíme na logistiku obstarávaciu, výrobnú, distribučnú a ich prienikom je logistika skladová.

Obstarávacia logistika

Nákupná a zásobovacia logistika predstavuje obstarávací proces zabezpečenia surovín a materiálu, polovýrobkov a výrobkov, ktoré sú potrebné na výrobný proces a poskytovanie služieb. Logistika zásobovania zahrňuje činnosti súvisiace s fyzickou a administratívnou manipuláciou s materiálom, ako je preberanie a kontrola materiálu, skladovanie , vnútropodniková doprava, tiež riadenie a kontrola týchto činností. Hlavné úlohy obstarávacej logistiky sú:

 • Dosiahnuť nákup zladený s výrobou
 • Minimalizácia dopravných nákladov
 • Údaje týkajúce sa balenia
 • Kontrola kvality

Výrobná logistika

Výrobná logistika predstavuje riadenie vnútropodnikového pohybu materiálu a tovarov, a riadenie pohybu materiálov a výrobkov od dodávateľov do podniku, na jednotlivé pracoviská, rovnako i výrobkov a polotovarov z pracovísk a podniku k zákazníkovi. Všetky tieto úlohy možno zahrnúť pod komplexný pojem manažment výroby a logistiky. Výrobná logistika sa zaoberá týmito problémami:

Distribučná logistika

Úlohou distribučnej logistiky je zabezpečiť výhodný nákup a predaj a zabezpečiť spoľahlivý a rýchly prenos výrobkov a služieb medzi subjektmi. Distribučná logistika odpovedá na otázky:

 • Kde sú aké sklady?
 • Ako hospodárne podeliť dodávky z nákladového hľadiska?
 • Aké skladovacie a vychystávacie systémy budú použité?
 • Kde sú a aké sú skladové zásoby?

Skladová logistika

Skladová logistika sa zaoberá nasledujúcou problematikou:

 • Nutnosť vytvorenia skladu, jeho umiestnenie a funkcie
 • Spôsoby hospodárenia
 • Sortiment skladu
 • Optimálne skladovacie a manipulačné systémy
 • Informačný systém
 • Logistika nákupu (eProcurement)

Podnikové logistické funkcie

Podnikové logistické funkcie majú niekoľko úrovní a môžeme ich rozdeliť na:

 1. optimalizačná funkcia
 2. miera obsluhy zákazníka
 3. funkcia sledovania vzniku nákladov

Riadenie logistického reťazca – Supply Chain Management (SCM)

Riadenie logistického reťazca – Supply Chain Management (SCM) je komplexný systém, ktorý popisuje procesy v podniku. Pri riadení logistických reťazcov je dôležité si uvedomiť, že rozhodujúci je výkon na konci reťazca. Práve preto nemá zmysel snažiť sa o lokálnu optimalizáciu jednotlivých článkov, pokiaľ to nevedie ku globálnemu optimu výkonu celého reťazca. Zladením článkov reťazca možno obvykle dosiahnúť omnoho lepšie výsledky než nekoordinovanou, autonómnou činnosťou jednotlivých systémov či podsystémov podieľajúcich sa na reťazci. Zvládnuť logistický reťazec znamená zvládnuť ako tok materiálu, tak i tok informácií.

Doprava a špedícia

Doprava je preklenutie priestoru alebo zmena miesta prepravovaných tovarov pomocou dopravných prostriedkov. Každá zmena miesta sa skladá z 2 zložiek:

 • kargo – to, čo sa prepravuje
 • kasko – to, čo prepravuje doklady

Špeditérom (zasielateľom) je ten, kto vo vlastnom mene v cudzom záujme a na cudzí účet obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia. Cieľom špeditérskej firmy by malo byť optimálne riešenie centrálnych a relačných prepravných podmienok z hľadiska obchodných spojení. Špedičná zmluva je zmluva medzi príkazcom a špedičnou firmou. Arbitráž je špekulačná obchodná špekulácia spravidla na burzách, ktorej podstatou je dosiahnuť zisk využitím rozdielov v kurzoch – devízové, tovarové.

S dopravou a špedíciou súvisia pojmy, ako sú:

Logistický systém firmy

Logistický systém firmy predstavuje pohybové a skladové postupy, ktoré nemenia tovar kvalitatívne ale priestorovo a časovo

Dva podsystémy logistického systému frimy:

 1. podsystém tovarového hospodárstva
 2. podsystém tovarových procesov

Podsystém tovarového hospodárstva zahŕňa spracovanie objednávok, skladovanie, obaly, sklady, dopravu…

 • Objednávka je základ fungovania informačného toku v každom logistickom systéme. Viac informácií na stránke o objednávkach.
 • Skladovanie sa zaoberá všetkými rozhodnutiami o stave zásob, ktoré majú vplyv na výšku zásob. Viac informácií na stránke o skladovaní.
 • Sklad je uzol, v ktorom sa dočasne udržiavajú tovary alebo cez ktorý sa tovary presúvajú a usmerňujú na nové cesty v sieti. Viac informácií na stránke o skladoch.
 • Obalom sa rozumie voľné zabalenie tovaru, ktoré má tovar chrániť alebo plniť iné funkcie. Viac informácií na stránke o obaloch.
 • Doprava je preklenutie priestoru alebo zmena miesta prepravovaných tovarov pomocou dopravných prostriedkov. Viac informácií na stránke o doprave.

Metódy vhodné pre logistiku

Logistiku je možné začleniť buď do technických alebo do ekonomických vied. Logistika má dobré integračné vlastnosti. Na to, aby sme došli ku konkrétnej aplikácii logistiky na rôznych úrovniach používame rôzne metódy na zachytávanie zásob, výrobných, odbytových procesov k ich analýze a optimalizácii. Ich prehľad nájdete na stránke Metódy vhodné pre logistiku. Jednou z nich sú aj Počítačom podporované metódy na podporu logistiky.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Logistika sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Distribucne-kanaly-a-fyzicka-distribucia.pdf

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥