OCEŇOVANIE PODNIKU AKO RELATÍVNE AUTONÓMNEHO SYSTÉMU

Prepojenie podniku ako relatívne autonómneho systému a jeho prepojenie sa uskutočňuje s využitím tržného mechanizmu na báze platných cien. Vstupy a výstupy z realizácie výrobkov sú oceňované na úrovni skutočnej dosiahnutej ceny na trhu. Čiže ceny a podobné veličiny prenikajú do ekonomiky podniku ako veličiny určené vzťahom k okoliu.

Vzhľadom k ekonomike podniku vstupujú ako vonkajšie podmienky fungovania a určujú aj priebeh hodnotovej stránky kolobehu prostriedkov v podniku. Ceny výrobných faktorov predurčujú výšku nákladov, ceny finálnych výrobkov zase výšku výnosov podniku. Vytvárajú sa tak medze, v ktorých sa uskutočňuje proces hosp. činnosti podniku.

Úroveň cien teda na vstupe a výstupe určujú základné medze hodnotovej stránky hospodárskej činnosti podniku. Rozdiely od nich môže podnik ovplyvniť svojou vlastnou činnosťou (optimalizáciou, racionalizáciou, realizáciou finál. produktov a pod.)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥